پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => سایر)

١ رأی
٢ پاسخ
٣٦ بازدید
چند گزینه‌ای

 عبارت  «از پيشگامان تحول در شعر فارسي است، در تبريز به دنيا آمد و دراستانبول به تحصيل پرداخت و به زبان ترکي و فرانسه و فارسي تسلط داشت».  کدام شاعر را معرفي مي کند؟

١ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٣٦ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٥٠ بازدید

 نام شاعر معاصر افغاني که شعر زيباي «مسافر» سروده شده در رثاي يکي از دوستان شهيد شاعر، از اوست،چیه ؟

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٤ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٦٩ بازدید
چند گزینه‌ای

 صفت  «کثیر الشعر »  مربوط به کدام شاعر است؟  

١ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٣٣ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٣ پاسخ
١٨٥ بازدید

منظور از در دست اقدام باشد یعنی چی 

١٠
١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٤ پاسخ
٥٢ بازدید

 کدامیک از فیلسوفان ایرانی ملقّب به  «معلّمثانی »  است؟

١ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٤٢ بازدید
چند گزینه‌ای

 روز مقاومت و پیروزي به مناسبت ............نامگذاري شده است.

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٠ بازدید

ادبیات دوران انتقالی  برای چه  دورانی است  ؟چه  ویژگی‌هایی داشت؟

١ ماه پیش