پیشنهاد‌های فربد حمیدیان (٦٤٩)

بازدید
٤٩٩
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

قضاوت گریز ( مفهومی در تضاد با "نظریه ی انتقادی"، نوعی "طفره رفتن" از نقد برای پذیرش غیرانتقادیِ همه چیز ) her writings and designs contributed si ...

پیشنهاد
٠

squelch

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

با خاک یکسان کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

حرف سطحی حرف پیش پا افتاده آدم خسته کننده ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره ) شعار مبتذل The art - for - art bromides شعار مبتذلِ "هنر برای هنر"

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

وجد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

ما الان در دوره ی پروتکشنیزمِ تحمیلی از سوی جمهوری اسلامی به سر می بریم: قطع همکاری ها و سرمایه گذاری های بین المللی در همه ی حوزه ها. این "پروتکشنی ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

( سیاست، راهبرد، اصلاحات. . . ) غیردستوری، اُرگانیک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

جلوه a modern patina جلوه ای مدرن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

در آلمان: GmbH در آمریکا، انگلیس و حتی ایران: Ltd

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

به منصه ظهور رسیدن محقق شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

( معماری ) : اگر در زمینه ی معماری، به این واژه برخوردید، لطفاً آن را به صورت "هستی شناختی" یا واژه های مشابه آن ترجمه نکنید، و سعی کنید مفهوم و فحوا ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

مطلوبیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

راسخ استوار محکم a well - grounded belief عقیده ی راسخ ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

درس گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

روح افزا زندگی بخش ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

انفعال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

زاغه گردی کردن در محله های فقیرنشین پرسه زدن ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

لباس کار دوبنده بِیلَرسوت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

گربه Gooloo ( گویش مردم بخش هایی از فارس و خوزستان، و نیز لُرهای بختیاری و بهمئی ) یا Gooli ( گویش مردم بوشهر )

پیشنهاد
٧

A burnt child dreads the fire ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

پر زرق و برق شیک و پیک دهان پُر کن Recent graduates are seeking internships in high gloss offices تازه فارغ التحصیلان، به دنبال کارآموزی در شرکت های ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

That job is resume - building fodder آن موقعیت کاری، خوراک رزومه است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

کار پروژه ای، کار پیمانی، کار کنتراتی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

. . . Empowered by به پشتوانه ی. . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

به نقل از ویکی پدیا: اَبَرشرکت سالاری اَبَرشرکت محوری بنگاه مداری صنف باوری کورپراتیسم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

یکدست سازیِ اجتماعی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

To model A on B A را الگوی B قرار دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

زیرپوستی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

( نظام، ساختار، سازمان، . . . ) طبقاتی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

انحصارگرایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

هرجا به صورت Gulf ( با حرف بزرگG ) نوشته شد، معمولاً منظور "خلیج فارس" است. گوگل ترنسلیت، Gulf را ( اگر تنها آمده باشد ) "خلیج فارس" ترجمه میکند.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

کُدنویس، برنامه نویس

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

. . . challenge with دست و پنجه نرم کردن با . . . سر و کلّه زدن با . . . کلنجار رفتن با . . . ( با یک امر بغرنج )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

فزاینده widening gap شکاف فزاینده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

آرمانشهر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

The measure of exploitation is inequality معیار استثمار، نابرابری است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

lesser staff زیردستان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

( مجازاً ) غرق در کاری بودن، به شدت سرگرم کاری بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

پابرهنگانِ انقلابی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

Ragpicker

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

انحطاط

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

شرافت بخش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

کم درآمد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

دلالت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

( مجازاً ) اهتمام، توجه، اهمیت دادن، ارزش نهادن، ارج نهادن، برجسته نمودن . . . Ruskin’s celebration of ornament اهمیتی که راسکین به تزئینات می داد ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

anxiety and prospect بیم و امید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

Anxiety and prospect بیم و امید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

سهروردی در "فی حقیقه العشق" می گوید: " اکنون که ما را مهجور کردند، تدبیر آن است که هر یکی از ما روی به طرفی نهیم، به حکم ریاضت سفری برآریم. مدتی در ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

منحصر، محدود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تغییر دادن ماهیت چیزی چیزی را از بیخ و بن دگرگون ساختن از اساس دگرگون کردن It radicalizes the traditional understanding of the work of the architect ...