پیشنهاد‌های فربد حمیدیان (٦٤٩)

بازدید
٤٧١
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

سه سالانه ( نمایشگاهی هنری که هر سه سال یکبار برگزار می شود )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

مصمّم قاطع دارای عزم راسخ عزمش را جزم کرده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

A dialog unfolds گفتگویی ( بین آن دو نفر ) آغاز می شود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

In manifold ways به طُرُق مختلف، به شیوه های گوناگون

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

با این اوصاف

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

تجزیه، جزء جزء شدن، تکه تکه شدن، از هم پاشیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

فرضی ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

( مجازاً ) بی توجه، بی اعتنا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

کُنام

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

مشارکت کننده بازیگر ( نه به معنای سینمایی اش، بلکه به معنای کسی که در انجام کار یا پروژه ای، نقشی دارد )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

( شهرسازی ) exponential urban growth رشد تصاعدی شهری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

the stratospheric costs هزینه های سرسام آور

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

به طور مفصّل، به طور وسیع، به طور گسترده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

Panoply of contributors خیل عظیمی از مشارکت کنندگان، گروه بزرگی از مشارکت کنندگان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

امتیاز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

( معنی دیگر تازه در جملات ) در عین حال، با این وجود، همزمان at the same time مثال: او تازه طلبکار هم هست! ( یعنی با وجود تمام اعمال ناخوشایندش، هم ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

حمایتی security structures ساختارهای حمایتی ( اتحادیه ها، اصناف، قوانین کار، . . . )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

تقلیل to limit aspirations to ( mere ) formal exploration تقلیل اهداف و آرمان های معماری، به کاوش های صرفاً فرمالیستی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

سر باز زدن، رویگردان شدن The artists didn’t abdicate their social responsibility هنرمندان از مسئولیت اجتماعی خود، سر باز نزدند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

( مجازاً ) بی توجه، بی اعتنا، بی تفاوت to become deaf to sth نسبت به چیزی بی توجه شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

( مجازاً ) سنگینی کردن بار خاطرات، مسئولیت، . . . Past memories are still weighing on me خاطرات گذشته، هنوز بر من سنگینی میکند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

مثلا "گچکار" یا "برقکار" ، از پیمانکاران فرعی ساختمان هستند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

. . . separated from فارغ از. . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

( مجازاً ) غارت، به تاراج بردن، تباه کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

نادرستی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

چروک چروکیده چین خورده موج دار ( مو ) تاب خورده، فِردار، مجعّد ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

پیشنهاد
١

Keep up with the Joneses ( محاوره، به طعنه ) چشم و همچشمی کردن ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تنگ نظری ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

هراسان دلواپس معذّب زجردیده بلا کشیده ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

( هنر و معماری ) عامه پسند populist forms فرم های عامه پسند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

استقبال ضعیف ( مثلاً از یک اثر سینمایی، ادبی یا هنری )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

محل بحث و مناقشه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

به واقع در عمل در واقعیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

درهم شکسته نابودشده ورشکسته شکست خورده مغلوب له و لورده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

( مجازاً ) اهتمام، توجه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

تهدید کردن موجودیت چیزی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

( هنر، معماری ) تجسم یافته Plastic surface سطح تجسّم یافته ( از مدل غیرمادیِ دیجیتالش ) ( معنی دیگر ) : plastic artist هنرمند تجسمی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

اهتمام داشتن به

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

در حکم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

لازمه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در نگاه اول

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

جاه طلبانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بی محابا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بدون روتوش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

شمایل پردازی نمادگرایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

نشانه ( sign )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

( مجازاً ) خلاء، نبود Desertion of a discourse خلاء یک گفتمان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

لاف زنی زبان بازی گزافه سرایی لاف و گزاف a persuasive or impressive speaking, which is often regarded as lacking in sincerity or meaningful content

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

پیچیده کردن در هاله ای از ابهام پیچیدن ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

( مجازاً ) سنجه، معیار، میزان