پیشنهاد‌های فربد حمیدیان (٦٤٩)

بازدید
٤٧١
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

( مجازاً ) بی مایه، کم مایه، سست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

گریزپا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

flatter

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

( مجازاً ) گذشته نگر، واپسگرا، محافظه کار، ارتجاعی، گذشته اندیش، عقب نگر، پس نگر Arts and Crafts movement’s rearguard position موقعیت واپسگرایانه ی ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

. . . In hindsight we can claim that با نگاهی به گذشته می توان ادعا کرد که . . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

پیشگام، پیشوا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

برزخ بلاتکلیفی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

( مجازاً ) موشکافی، بررسی دقیق، ژرف نگری، مداقه . . . By excavating history more deeply با بررسی عمیقتر تاریخ. . . =scrutinize

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در جامعه شناسی و سیاست: مفهوم autonomy در مقابل مفهوم authority قرار میگیرد.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

ابراز عشق و علاقه مفرط، ابراز عشق بیش از حد، بمباران عشق، ابراز محبت بی حد و حصر ( هم دارای بار منفی می تواند باشد ( مثلاً برای انقیاد طرف مقابل ) ، ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

( معماری ) ( در مورد ورودی بنا ) دعوت کننده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

( معماری ) ( در مورد بنا ) ورودی دعوت کننده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

جنبه های هستی شناختیِ معماری= جنبه های ماهوی/ازلیِ معماری ( جنبه های اصلی معماری، که حدود و مرزهای آن را تعیین می کنند )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

"Adolf Loos: "My life is a sequel of disappointments زندگی من، مجموعه ای/دنباله ای از نومیدی های پی در پی است.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

The campaign waged by Loos against ornament کارزاری که لوس علیه تزئینات به راه انداخت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

. . . it is anything but هرگز . . . نیست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

مخدوش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بی پرده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

. . . We found to our dismay that در کمال تأسف متوجه شدیم که. . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

commercial architects معماران بازاری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

( روانشناسی ) درونی ساختن، درونی سازی، درونی شدن ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

منزوی ( کسی که ارتباطات اجتماعی و حرفه ای چندانی ندارد )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

از نظر ایدئولوژی به لحاظ ایدئولوژیک به ملاحظات مسلکی ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

نادیده گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

( هنر، معماری ) کیفیت، خصلت، روحیه، حال و هوا، رنگ و بو، حس و حال rational character کیفیت منطقی ( ساختمان، کیفیتی جدی و منطقی دارد )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

انسجام

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

غنی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

شاد و شنگول ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

lime slime

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

to accommodate the mistake برطرف کردن اشتباه، مرتفع ساختن، جبران کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

سختگیرانه منزّه طلبانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

( روانشناسی ) کمال طلبی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

under the aegis of در کنف حمایتِ، زیر سایه ی، زیر نظرِ ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

هنرشناسی، اصول هنرشناسی ( شخص ) دوستدار زیبایی ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

دامن زدن به چیزی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بی حد و حصر untrammeled freedom آزادی بی حد و حصر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

آب و جارو کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

به نمایش گذاشتن، به رخ کشیدن ornament had to declare wealth quietly تزئینات باید محتاطانه و بیصدا، ثروت را به نمایش گذارند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

واژه ای روسی، احتمالاً از ریشه сахар ( ساخار ) ( به معنای شکر ) ، که در اصل نوعی نان خشک و کمی شیرینِ روسی است.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

( مجازاً ) تعمیم دادن، تسرّی دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

تأثیر، اثر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

In June, we turn our gaze to France در ماه ژوئن، ما نگاهمان/توجهمان را معطوف به فرانسه می کنیم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

سماجت، اصرار عزم راسخ ( his striving for an ideal perfection )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

سماجت، سرسختی کُشندگی، طاقت فرسایی ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

نماد شقایق ( گل مصنوعی قرمزرنگ است که از سال ۱۹۲۱ برای یادبود و بزرگداشت جانباختگان جنگ، روی لباس می چسبانند )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

صورتبندی کردن سر و شکل دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

( مجازاً ) به قاعده، به هنجار، به سامان، اصولی، مطابق با اصول، موافق نظم و ترتیب، سنجیده، سخته مثال: . . . "Wittgenstein wrote that although his arc ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

پرطمطراق

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

تعالی بخشیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

این واژه به شکل استعاری هم به کار می رود، مثال: I was wrapped in my cocoon of pain and loneliness در پیله ی درد و تنهایی ام فرورفته بودم ( پایان ب ...