پیشنهاد‌های فربد حمیدیان (٦٤٩)

بازدید
٤٧٤
تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

اگر این واژه، قبل از یک ترکیب وصفی بیاید، ممکن است معناهای زیر را بدهد: صرفاً، منحصراً، بکلّی مثال: remarkably visual aesthetic اصول زیباییِ صرفا ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

پر تلاطم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

غیر موجّه، ممنوعه unauthorized pleasures لذّتهای ممنوعه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

فرهنگ تبعید، فرهنگ اخراج، فرهنگ کنسل نوعی مدرن از تبعید است که در آن فرد، از حلقه های اجتماعی یا حرفه ای - به خصوص در رسانه های اجتماعی - بیرون راند ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

[معماری] کاربری، برنامه ی فیزیکی the parking garage that after six months became inhabited by many different programs پارکینگ مسقّفی که بعد از شش ما ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

مضمون بنیاد ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تفرجگاه ساحلی جاده ی ساحلی ( جاده ی پیاده روی ) پیاده راهِ ساحلی/آب کنار/دریاکنار ( عمدتاً توسط معمارانِ منظر طراحی می شود )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

چوب چیزی را خوردن= تاوان چیزی را دادن او چوب سادگی اش را خورد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

. . . resulting from

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

در قبال

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

( شروع کردن بحث با یک موضوع خاص ) فتح باب، نقطه ی عزیمت China’s economy is her inaugural subject اقتصاد چین، نقطه ی عزیمت اوست ( برای پیشبُرد نظریا ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

بیش از هر چیز . . . These books are primarily filled with این کتاب ها بیش از هر چیز پُر شده اند از . . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

کشش ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

طرح ریزی، نقشه ریزی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

پیاده کردن، پیاده سازی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

اگر قرار است. . . اگر بناست. . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

سرمایه ی جهانی/جهانی شده/بین المللی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

عنوان کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

عنوان کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

با لحنی/رفتاری تحریک آمیز/شیطنت آمیز/وسوسه آمیز/اغواگرانه/شهوت انگیز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

sterile efforts تلاشهای بی حاصل/بی ثمر/نافرجام

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

به باد انتقاد گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

نجات دادن this expansion liberates the periphery from its second - class status این توسعه ی ( بزرگ مقیاس ) ، مناطق پیرامون مرکز را از وضعیت حاشیه ای ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

کوره راه های جنگلی ( تعبیری هایدگری برای تفکر ) معادل انگلیسی: swath

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

[در مورد یک بنای تاریخی یا یک بافت تاریخی و یا محوطه ی تاریخی] جلوه ای مصنوعی و نمایشی و غیرواقعی به آن دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

صیقل یافته، زدوده، خالص، ناب، سره، پیراسته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

بی رویه promiscuous proliferation تکثیر بی رویه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

[سبک، زبان] قلنبه سلنبه، پر طمطراق [ارزش، . . . ] بزرگ شده، گُنده شده [احساس، تصور] کاذب [قیمت] تورّمی ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

رجوع شود به street credibility

پیشنهاد
٠

کارزار تبلیغاتی فعالیت بازاریابی پویش جذب مخاطب/مشتری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

مرکز کسب و کار ( لزوماً مخصوص هتل نیست و در مجموعه های چندعملکردی هم وجود دارد ) "مرکز تجاری"، برابر چندان خوبی برای این عبارت نیست، چرا که با فروش ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

فریاد حمایت طلبی فریاد کمک ( خواهی ) استمداد ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

داستایفسکی در رمان قمارباز ( ترجمه سروش حبیبی ) می گوید: "خیال می کنید هیچ لازم می شمُرد که بابت احساسات من دغدغه ای به خاطر راه دهد، یا اصلاً ککش ب ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

خیر اجتماعی خیر عمومی خیر مشترک در فلسفه، اقتصاد و علوم سیاسی به آنچه همه یا بیشتر اعضای یک جامعه ی مشخص در آن مشترکند یا از آن نفع می برند. ( منب ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

روی کار آمدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

روی کار آمدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در تکمیل صحبت های جناب پناهی: این عبارت ممکن است برای توصیف و تشبیه گروه های مشابه، همچون دانشجویان جنبش های ضدطبقاتیِ 1968 در فرانسه و آمریکا، نیز ب ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

با هم آمیختن، در هم بافتن، با/به هم بافتن، در هم آمیختن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

پُرتناقض

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

=frustrated بی نتیجه مانده، عقیم مانده، ناکام مانده، درمانده شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

خِردگرا خِرد مدار خِرد باور پیروِ ( مکتب ) اصالت عقل ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

خودانگیخته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

انتظام

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بازی با کلمات

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

( استعاراً ) پرورش یافتن و بزرگ شدن در دوره و محیطی خاص ( همچون همان گوشت که در ادویه و پیاز ) در معرض محیطی خاص بودن مثال: the sixties dream of a ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

جای دو چیز را با هم عوض کردن تغییر مبنا دادن ( مجازاً ) ریشه های پدیده ای را به زمینه ای خاص نسبت دادن، گردن دیگری انداختن، به دیگری نسبت دادن، فرا ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

فزاینده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

"مطالبه"، تنها شکل اعتراض است که جمهوری اسلامی به آن علاقه دارد و آن را به رسمیت می شناسد. این واژه مورد علاقه ی: بسیجی ها، ارزشی ها، ساندیسی ها، حزب ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

to smooth the way for sth راه را برای چیزی هموار کردن