پیشنهاد‌های فربد حمیدیان (٦٤٩)

بازدید
٥٠٠
تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

A wail of sorrow went up from the people ناله های اندوه از مردم برخاست ( "پرتره هنرمند در جوانی"، اثر جیمز جویس )

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

A tremor passed over his body رعشه ای از سراسر بدنش گذشت ( "پرتره هنرمند در جوانی"، اثر جیمز جویس، ترجمه منوچهر بدیعی )

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

He was not foxing. No, no: he was sick really. خودش را به بیماری نزده بود. نه، نه: راستی راستی مریض بود. ( "پرتره هنرمند در جوانی"، اثر جیمز جویس ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

It was only for cod فقط شوخی میکردم ( "پرتره هنرمند در جوانی"، اثر جیمز جویس، ترجمه منوچهر بدیعی )

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

His father had told him never to peach on a fellow پدرش به او گفته بود، هیچوقت از هیچکس چغلی نکند ( "پرتره هنرمند در جوانی"، اثر جیمز جویس، ترجمه م ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

His father had told him never to peach on a fellow پدرش به او گفته بود، هیچوقت از هیچکس چغلی نکند ( "پرتره هنرمند در جوانی"، اثر جیمز جویس، ترجمه م ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

O Lord, make haste to help us بارالها، به مدد ما بشتاب ( "پرتره هنرمند در جوانی"، اثر جیمز جویس، ترجمه منوچهر بدیعی )

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد

Stephen blushed under their eyes استیون زیر نگاه های آنان سرخ شده بود ( "پرتره هنرمند در جوانی"، اثر جیمز جویس )

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

his fledgling attempts تلاش های نوپای او ( "پرتره هنرمند در جوانی"، اثر جیمز جویس ) fledgling United Nations نهاد نوپای "سازمان ملل"

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

This was the last ditch of Modernism این آخرین سنگر مدرنیسم بود

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Victories ( revolutions ) can be confiscated پیروزیها ( انقلاب ها ) می توانند مصادره شوند. ( مثل انقلاب 57 که توسط جریان رادیکال مذهبی مصادره شد. )

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Does Modernism have permutations yet unexplored? آیا مدرنیسم، جایگشت هایی دارد که هنوز کشف نشده؟

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

halcyon days of the past ایام خوش گذشته

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

to disguise . . . with the cloak of . . . ردای . . . به تنِ . . . پوشاندن ( باطن چیزی را با ظاهری فریبنده پوشاندن، توجیه و بهانه ی دروغین برای چیز ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

under the banner of so - called Smart City. . . تحت لوای به اصطلاح "شهر هوشمند"

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فَلَک ( آلت تنبیه در مدرسه )

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

genealogy

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در مباحث اجتماعی، مخفّف: Public Interest Entity ( نهادهای عام المنفعه )

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٣

چه بسا

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مولانا می گوید: بنشسته ام من بر درت تا بوک برجوشد وفا باشد که بگشایی دری گویی که برخیز اندرآ "بوک" در اینجا یعنی "باشد که"

پیشنهاد
٠

today’s big thing is tomorrow’s big yawn

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

سخت به شدت به صورتی جانکاه به طور تأثرانگیزی ( منبع: فرهنگ هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

[موسیقی] سوئیت: مجموعه ای از قطعه های به هم پیوسته و مرتبط است، شامل موسیقیِ سازی یا ارکسترال. ( ویکی ) یک سوئیت زیبا از باخ: J. S. Bach: Suite No. ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

( مجازاً ) کانون

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

( چیزی ) که وجود خارجی ندارد موهوم ( منبع: فرهنگ هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

( مجازاً ) بَزَک کردن مثال: It can’t ornament or obscure the realpolitik of labour abuse in the Persian Gulf این مسئله هرگز نمی تواند سیاست واقعی س ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

absorption into تبدیل، تبدیل شدن the absorption of museums into a spectacular event تبدیل شدن موزه ها به یک رویداد صرفاً نمایشی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

[هنر] تکلف گرایی، شیوه گرایی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

ابراز تأسف کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

[شهرسازی] طرح توسعه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

[زن] خوش اندام، خوش تراش، بالابلند ( منبع: فرهنگ هزاره ) [ساختمان] دارای فرم جذاب، پر پیچ و خم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ساختارهای حمایتی ( اتحادیه ها، اصناف، قوانین کار، . . . )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مرتباً به طور نظام مند به طور حساب شده از روی اسلوب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

زبان رمزی در لفافه غیرمستقیم به اشاره

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

لوده، دلقکِ دربار ( منبع: فرهنگ هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

نازپرورده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

صاعقه آسا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

غیرقابل ادامه ( منبع: فرهنگ هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

Black, Asian and Minority Ethnic اقلیت های قومی و نژادی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

حاشیه ای

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

نهادینه شده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

lunging forms فرم های پرسروصدا، توفنده، پرخروش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

توصیف، شرح کوتاه ( فرهنگ هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تثبیت شده نهادینه شده سر و شکل گرفته تکوین یافته قطعیت یافته ( به طوری که تغییر در آن بعید باشد ) Their vision is shaped دیدگاه آنها [از قبل] تث ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

slap - happy

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

They are just grinding away at a boring task آنها بر خلاف میلشان به این کار خسته کننده تن می دهند

پیشنهاد

hey presto

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

hey presto

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[زندان] مراقب، مأمور ( منبع: فرهنگ هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

trump card