پیشنهاد‌های فربد حمیدیان (٦٤٩)

بازدید
٤٧٨
تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

خاک و خُل گرد و غبار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

صلابت متانت قابلیت اعتماد قرص و محکمی ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

همفکر هم مرام هم مسلک

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

نشاط تازه نفسی سرحال بودن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

معصومیت بی تجربگی، خامی حرف ساده لوحانه، کار بچّگانه، رفتار کودکانه ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

[ذهن، افکار، حافظه] مختل کردن [مسائل و غیره] در هم آمیختن، قاتی کردن ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

The whiter the wall, the quicker it succumbs to dirt دیوار هر چقدر سفیدتر، تسلیم شدنش در برابر کثیفی، سریعتر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

فرهنگ معاصر هزاره: [نقشه و غیره] تنظیم، تدوین، پی ریزی، طرح ریزی، صورت بندی دستور ساخت، دستور عمل، فرمول

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

تجدید عهد با. . . دیدار تازه با. . . ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تجدید عهد دیدار تازه ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

مظهر ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره ) In a market - driven culture, affordability is the byword for democracy در فرهنگ مبتنی بر بازار، قیمت به صرفه، م ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

برده ساختن ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

اهتمام

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

فطری ساری و جاری ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

رویگردان شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

ارزش نهادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

( معانی دیگر ) ایده آل عالی برجسته ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

اشاعه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

بَدَوی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

به زیبایی به قشنگی آراسته به طور برازنده ای شیک [نوشته] با ظرافتِ تمام، به طور خوش ساختی، به طور روشنی، به طور دقیقی ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

[معماری] شباک ( منبع: ویکی )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

( مجازاً ) غول leviathans such as Google غول هایی چون گوگل

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

اشاعه دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

entwined

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

The ninth - century Towers of Silence, built in Persia by the Zoroastrians to elevate corpses for excarnation, function as the interface between bodi ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

دوره ای

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

شاخص ممتاز والاتر ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خلاص کردن ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

نسخه ی پیشین، نسخه ی قبلی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

وحشتناک ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

فرونشست the gradual sinking of land فرونشستِ تدریجیِ زمین

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

نورپردازی موضعی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

نورپردازی غیرمستقیم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

[عمران، معماری] پودیوم بخش پایینی و تحتانی ساختمان، که معمولاً سطح اشغالش بیشتر از قسمت های فوقانی است. ممکن است یک، دو یا چند طبقه باشد. و ممکن است ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

[معماری] نظام حجمی، الگوی حجمی، نظام توده ای، الگوی کلّیِ توده ی بنا، الگوی کلّی فرم بنا وقتی بنا را به شکل یک حجم solid می نگریم. ( نه به عنوان مجم ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

( معانی دیگر ) مبهم، گنگ، آشفته ( منبع: فرهنگ معاصر هزاره ) the definition of neoliberalism is diffuse تعریف "نئولیبرالیسم" مبهم/پراکنده است. ( ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

پرحرفی بیش از حد و هذیان گونه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

lethargic ≠ dynamic

پیشنهاد
٠

پاسخ مثبت yes

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

متولّیان شهری مدیران شهری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

مناسبات

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

نارسایی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تعارضات اجتماعی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تعریف/برداشت مشترک از مفهومی داشتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

wants and needs of urban residents خواسته ها و نیازهای ساکنان شهر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

متعارف

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

از رهگذرِ . . .

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

محقق کردن تحقق بخشی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

آتشین، داغ، شورآفرین

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

از رده خارج کردن