lot

/ˈlɑːt//lɒt/

معنی: سهم، قسمت، کالا، تکه، قطعه، بخش، پارچه، توده انبوه، قواره، سرنوشت، قرعه، بهره، قطعه زمین، چندین، جنس عرضه شده برای فروش، محوطه، بخش کردن، جور کردن، سهم بندی کردن، تقسیم بندی کردن، بسی، خیلی، بسیار
معانی دیگر: قرعه کشی، بخت، اقبال، (زمین) قطعه، جا، (گورستان) زمین قبر، (چیز یا انسان) دسته، گروه، مجموعه، فقره، (عامیانه - بیشتر جمع) بسیار، یک عالمه، یک دنیا، (انسان) نوع، جور، (زمین یا اشیا و فراورده ها) به قواره یا قطعه یا بخش تقسیم کردن، دسته بندی کردن، (فیلمبرداری) استودیو و زمین های اطراف (که در آن فیلمبرداری می کنند)، پرهون فیلمبرداری، (نادر) سهمیه دادن، سهم دادن، حصه کردن، نصیب کردن، (انجیل) لوط، بقطعات تقسیم کردن باout

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: according to the Old Testament, the nephew of Abraham who was allowed to flee from the destruction of Sodom, but whose wife was turned into a pillar of salt for looking back at the city.

جمله های نمونه

1. a lot of numbers with minuses and pluses in front of them
اعداد زیادی با نشان منها و جمع در جلو آنها

2. a lot of water can be retained behind dams
آب فراوانی را می توان پشت سدها اندوخت.

3. a lot of whisky is distilled in scotland
در اسکاتلند ویسکی به مقدار زیاد ساخته می شود.

4. my lot in this world
قسمت من در این جهان

5. to lot fruit for market
میوه را برای بازار طبقه بندی (خوب و بد) کردن

6. the lot
(عامیانه) همه،(به صورت) یکجا،چکی

7. a burial lot
محل دفن

8. a parking lot
جایگاه پارکینگ،ماندگاه

9. a stationery lot
یک دسته کاغذ تحریر

10. a vacant lot
یک قطعه زمین خالی

11. after a lot of arm-twisting, he agreed to go with them
پس از اعمال فشار زیاد راضی شد که با آنها برود.

12. her unhappy lot
سرنوشت ناگوار او

13. nowadays, a lot of bad writing passes under the name of poetry
این روزها بسیاری نوشته ی بدتحت عنوان شعر قالب می شود.

14. thanks a lot
خیلی سپاسگزارم.

15. thanks a lot
خیلی متشکرم،سپاس فراوان

16. the first lot of volunteers arrived
اولین گروه داوطلبان وارد شدند.

17. a fat lot
(خودمانی) بسیار کم،تقریبا هیچ

18. a whole lot (or bunch) of
(عامیانه) بسیار،فراوان،خیلی،یک عالمه

19. scot and lot
(انگلیس - سابقا) مالیات محلی (که طبق استطاعت شخص برآورد می شد)

20. a multi-level parking lot
پارکینگ چند طبقه

21. he caused a lot of mischief in our office
او در اداره ی ما دردسر زیاد به وجود آورد.

22. he has a lot of clout in the ministry
در وزارتخانه خیلی خرش می رود.

23. he has a lot of drive
او خیلی پشتکار دارد.

24. he has a lot of influence in government offices
او در ادارات دولتی نفوذ فراوان دارد.

25. he is a lot happier
او خیلی خوشحال تر است.

26. he owes a lot of money to the grocer
او پول زیادی به بقال بدهکار است.

27. he received a lot of kudos for saving a drowning child
به خاطر نجات کودکی که در حال غرق شدن بود از او تجلیل زیادی به عمل آوردند.

28. he swaggers a lot about his education
او خیلی به تحصیلات خودش می نازد.

29. he won a lot of money, only to lose it later on
او پول زیادی برد اما بعدا آن را باخت.

30. i have a lot of friends
من دوستان زیادی دارم.

31. i owe a lot to my parents
من بسیار مرهون والدینم هستم.

32. i set a lot of store by honesty
برای درستی اهمیت زیادی قایلم.

33. it takes a lot of time
خیلی وقت می گیرد.

34. love means a lot to a child
محبت برای کودک بسیار مهم است.

35. she ate a lot and waxed fatter
او خیلی خورد و چاق تر شد.

36. she bragged a lot about her children's education
خیلی درباره ی تحصیلات فرزندانش به خود می نازید.

37. she has a lot of knowledge
او دانش زیادی دارد.

38. there is a lot of money in that town
در آن شهر پولدار زیاد است.

39. there is a lot of similarity between these two poems
میان این دو شعر شباهت زیادی وجود دارد.

40. there was a lot of dirt under his fingernails
زیر ناخن هایش پر از چرک بود.

41. there's been a lot of movement in oil shares
سهام شرکت های نفتی دستخوش تغییر قیمت های زیادی شده است.

42. they spend a lot of time caring for their young
آنان وقت زیادی را صرف نگهداری از بچه های خود می کنند.

43. they spent a lot of money slicking up that old house
پول زیادی خرج نوسازی آن خانه ی قدیمی کردند.

44. to make a lot of noise
خیلی سر و صدا کردن

45. we had a lot of fun at the party
در مهمانی خیلی به ما خوش گذشت.

46. we saw a lot of horses
خیلی اسب دیدیم.

47. fall to somebody's lot (to do something)
مسئول انجام (کاری) شدن،وظیفه ی کسی شدن

48. pay scot and lot
کاملا پرداختن،تا شاهی آخر پرداخت کردن

49. throw in one's lot with somebody
سرنوشت خود را با کسی در آمیختن،شریک شدن (با کسی)

50. a plant transpires a lot more when the weather is warm
وقتی که هوا گرم است گیاه خیلی بیشتر ترا دمش می کند.

51. ali's parents made a lot of sacrifice for his education
والدین علی در راه تحصیل او فداکاری زیادی کردند.

52. he is a bad lot
آدم بدی است.

53. her father makes a lot of dough
پدرش درآمد کلانی دارد (خوب پول در می آورد).

54. his father exerted a lot of pressure on him to study
پدرش خیلی به او فشار می آورد که درس بخواند.

55. his friendship has a lot of value
دوستی او بسیار ارزش دارد.

56. his resignation caused a lot of difficulties
استعفای او دردسرهای زیادی را بوجود آورد.

57. his words had a lot of influence on the students
سخنان او تاءثیر زیادی روی شاگردان داشت.

58. i have invested a lot of time and effort in this dictionary
من کوشش و وقت زیادی را صرف نگارش این فرهنگ کرده ام.

59. i remembered you a lot in prison
در زندان خیلی به یاد تو بودم.

60. i was making a lot of noise and my mother gave me a pinch in the leg
خیلی سر و صدا می کردم و مادرم رانم را نیشگون گرفت.

61. iraj's cat sheds a lot
گربه ی ایرج خیلی پشم می ریزد.

62. it will require a lot of tact to keep her calm
آرام نگه داشتن او مستلزم تدبیر بسیار خواهد بود.

63. loneliness figures quite a lot in her conversation
تنهایی در صحبت های او کاملا به چشم می خورد.

64. quitting opium takes a lot of determination
ترک اعتیاد به تریاک اراده ی محکم می خواهد.

65. some children grizzle a lot
بعضی بچه ها خیلی ناله و زاری می کنند.

66. some tobaccos have a lot of tar and nicotine
میزان جرم و نیکوتین برخی توتون ها زیاد است.

67. tehran has changed a lot
تهران خیلی عوض شده است.

68. the government expends a lot of money for road construction
دولت پول زیادی صرف راه سازی می کند.

69. the professor had a lot of weight to throw around the village
استاد در آن دهکده نفوذ زیادی داشت.

70. there is still a lot of wear left in these tires
این تایرها خیلی بیش از این کار خواهند کرد.

مترادف ها

سهم (اسم)
scare, stock, arrow, action, share, contribution, portion, allotment, lot, interest, dividend, quota, ration, blue-sky stock

قسمت (اسم)
detachment, section, party, leg, share, portion, sect, lot, division, dole, proportion, segment, canton, arm, chapter, department, ratio, plank, feck, parcel, percentage, compartment, snick, grist, internode, kismet, rasher, whang

کالا (اسم)
article, object, stuff, lot, commodity, merchandise, ware, traffic, trafficker, mercery

تکه (اسم)
slice, lump, bit, whit, tailing, portion, gob, lot, fragment, item, patch, piece, dab, chunk, morsel, shred, nub, slab, cantle, scrap, doit, dribblet, loaf, ort, smidgen, nubble, pane

قطعه (اسم)
section, tract, lump, bit, part, share, portion, lot, passage, stretch, fragment, segment, mainland, block, panel, piece, goblet, dab, bloc, plank, slab, plat, plot, doit, internode, nugget, pane, snip

بخش (اسم)
section, party, region, leg, part, share, portion, sect, lot, division, fate, distribution, precinct, segment, canton, branch, member, zone, district, subregion, department, item, piece, heritage, quarter, borough, parish, sector, parcel, commune, county, riding, moiety, installment, squadron, wing of building

پارچه (اسم)
stuff, lot, piece, cloth, fabric, textile, tissue

توده انبوه (اسم)
lot, cloud

قواره (اسم)
lot, shape, configuration

سرنوشت (اسم)
karma, die, lot, destiny, destination, fate, predestination, hap, doom, foredoom, kismet

قرعه (اسم)
lot, grace, lottery

بهره (اسم)
share, portion, lot, interest

قطعه زمین (اسم)
lot, patch

چندین (اسم)
lot

جنس عرضه شده برای فروش (اسم)
lot

محوطه (اسم)
close, run, lot, compound, ambit, precinct, enclosure, square, haw, garth

بخش کردن (فعل)
assign, share, lot, divide, apportion, minister

جور کردن (فعل)
accord, concert, adapt, suit, sort, assort, consort, lot, grade

سهم بندی کردن (فعل)
portion, lot

تقسیم بندی کردن (فعل)
break down, lot

بسی (قید)
very, much, adequately, lot, often

خیلی (قید)
a great deal, very, many, much, extremely, far, extra, lot, crazy, ghastly, appreciably, jolly, considerably, damnably, highly, much more

بسیار (قید)
very, many, much, far, lots, plenty, sorely, lot, precious, so much, galore

تخصصی

[سینما] محوطه [دکور فضای خارجی در کارگاه فیلمبرداری ]
[نساجی] پارچه - کالا - قسمت - بخش - توده - قطعه - بهره
[ریاضیات] قرعه، مقدار زیاد، توده، انبوه، انباشته

انگلیسی به انگلیسی

• abraham's nephew whose wife was turned into a pillar of salt (biblical)
object used in making a random decision; act of randomly deciding by casting lots; portion; fate, destiny, fortune; number of connected things or people; type, kind; section of land; film studio; group of items sold as one; large amount
divide; allocate
a lot of something or lots of it is a large amount of it.
you can refer to a group of people as a particular lot; an informal use.
you can refer to a set or group of things as a particular lot.
at an auction, a particular lot is one of the objects that is being sold.
a lot is also a small area of land that belongs to a particular person or company.
your lot is the kind of life you have or the things that you have or experience.
a lot means very much or very often.
you can use lots and lots to emphasize that there are very many things of a particular kind.
you can use the lot to refer to the whole of an amount which you have just mentioned; an informal expression.
if people draw lots or cast lots to decide who will do something, they each take a piece of paper from a container. one or more pieces of paper is marked, and the people who take marked pieces are chosen.
if you throw in your lot with a particular person or group, you decide to work with them and support them from then on, whatever happens.

پیشنهاد کاربران

محل، زمین
مثال: We bought a vacant lot for building our new house.
ما یک زمین خالی برای ساخت خانه جدیدمان خریداری کردیم.
*آموزش زبانهای انگلیسی، ترکی استانبولی و اسپانیایی
محوطه ( بدون سقف )
موقعیت
سرنوشت
در زبان باستانی لری واژه کهن وآریایی�لتlat� به معنی تیکه کردن، بخش کردن، قسمت کردن وتقسیم، سهم، بهره است. این واژه کهن وارد زبانهای اروپایی ( انگلیسی، . . . ) شده وبه صورت �لاتlot� در زبان انگلیسی به کار
...
[مشاهده متن کامل]
میرود. لازم به ذکر است که همراه �کتkot� به صورت�کت لتkot e lat� هم به کا میرود. در مورد �کت kot� توضیح دادیم که با �کاتcut�یکی است. اکثر ترکیبهای لری دوکلمه ای وارد زبانهای اروپایی شده اند مثل�کت لت�، �لوچledge لپورlip�، �گرتcloud توزdost� وبسیاری از ترکیبات دیگر. . . در واژه دروازه�دولت� قسمت دوم یعنی�لت� همریشه با �لاتlot� است وبه دروازه ها وسراهای حکومتی، دولتی وپادشاهی که دو قسمت دارندیعنی در ورود و در خروج.

بهر
لات
حجم تعین شده ی حداقل دارایی به منظور تبادل کالا، اوراق بهادار و یا ارز.
در بازار ارز هریک LOT برابر ۱۰۰ هزار واحد می باشد، مقدار این واحد برای سهام و نفت متفاوت است.
یک واحد حجمی موقعیت معاملاتی مرتبط با ابزار مالی ای است که خریداری یا فروخته شده است.
عرصۀ ساختمان
زمینی که ساختمان روی آن احداث می شود
کالا
Car park
شناسه ( کشاورزی - بذر )
noun [ plural ]
UK informal
a group of people
اسم جمع، غیر رسمی، بریتانیا/ یک گروه از مردم، جماعت، افراد
You're an ignorant lot
Are you lot coming to lunch?
My lot ( = children and family generally ) won't eat spinach
نصیب
the regime which it is our lot to be
حکومتی که نصیبِ/قسمتِ ما شد
محوطه
اصطلاح someone’s lot ( in life )
یعنی وضعیت و کیفیت زندگی یک شخص، مخصوصاً وقتی که زیاد وضعش خوب نیست.
جماعت
توضیحاتی در رابطه با اسم lot به معنای کالا و جنس
اسم lot در این مفهوم اشاره دارد به یک یا چندین قلم جنس که در یک مصادره برای فروش گذاشته می شود. مثال:
lot 46: six chairs ( کالای شماره 46: شش صندلی )
منبع: سایت بیاموز
⁦✔️⁩سرنوشت
I would not like to share his lot
نمی خواستم شریک سرنوشت او باشم.
نوع . گونه
انباشته
در برنامه ریزی تولید
اقبال
به چراییِ هندواُروپایی بودنِ هر2زبان، برابرِ این واژه - لَت - می باشد درزبانهایِ غرب کشور هم - لَت - و - لَتی - به معنایِ: تکه - و - تکه کوچک - اَست.
در گویش استرآبادی ( جنوب گلستان ) به قطعه زمین، لته ( latte ) گفته می شود.

Noun:
band
gang
BRITISH
a group of a specified kind
تو جمله هایی مثله:
That seems like a lot of work
That is a lot
معنی سخت گذشتن تو کاری رو میده. معنی خیلی زیاده هضم کردنش رو میده، معنی قبول کردنش سخته رو میده. . .
و یا تو جمله هایی

سرنوشت - تقدیر
بسیاری. بسیار. زیاد. بخش. قسمت
قطعه زمین
سهم، قسمت، تقدیر
مقداری از .
بسیار
شانس موقعیت
بسیاری
مکان
قسمتی از چیزی
بخشی از
سهم

مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٣٥)

بپرس