scratch the surface


به طور سطحی انجام دادن
شبکه مترجمین ایران

پیشنهاد کاربران

موضوع یا مشکلی را به صورت سطحی بررسی کردن

مثال 1: شمه ای از زندگی مولانا

مثال 2: چکیده ای از تاریخ اسلام

مثال 3: در این مقاله تنها تونستیم چکه ای از زندگی امام علی را بررسی کنیم
این تازه شروع ( اول ) کاری هست
scratch the surface of
پرداختن فقط به بخش کوچکی از
نگاهی اجمالی انداختن به . . .

حدوداً معادل Skim هست
کار کوچکی را هم بلد نبودن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما