پرسش خود را بپرسید

مهمترین و طولانی ترین بخش شاهنامه

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٩

 مهمترین و طولانی ترین بخش شاهنامه کدام است؟

١,٠٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٩

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

مهمترین و طولانیترین بخش شاهنامه،دوره پهلوانی  است که از قیام کاوه آهنگر تا کشته شدن سیاوش را در بر میگیرد . این دوره شامل داستانهای حماسی و پهلوانان ایرانی مانند رستم و سهراب است و بخش عمدهای از شاهنامه را تشکیل میدهد. شاهنامه فردوسی به طور کلی از سه بخش اسطورهای، پهلوانی و تاریخی تشکیل شده و بر وزن «فَعولُن فعولن فعولن فَعَلْ»، در بحر مُتَقارِبِ مثمَّنِ محذوف نگاشته شده است

١٧,٦١٥
طلایی
٢٣
نقره‌ای
٣٦٤
برنزی
١٦٨
تاریخ
١ ماه پیش
داستان هفت خان رستم 

در بخش پهلوانی بلند ترین بخش شاهنامه

١,٧٧٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٢٥
تاریخ
١ ماه پیش

مهمترین همان بخش پهلوانی  است

١٣,٥١١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما