تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

شکاف

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

خلأ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تعیین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

فراتر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

رفتار نادرست، رفتار غلط، رفتار ناشایست تخلف، خلاف، فسق {حقوق} رابطه نامشروع {شرکت و غیره} بد اداره کردن ( misconduct oneself ( with sb رفتار نادرست ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

{مجازات} سختی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

لطف

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

( عمل جنسی ) :عملی است که در آن مردان به دنبال زنانی هستند که دارای اضافه وزن بوده یا جذاب نیستند تا با سوءاستفاده از عزت نفس پایین چنین زنانی با انج ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

شریف، درستکار، محترم، باشرف سالم، قوی بنیه، خوش بنیه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

سرچشمه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

منحرف، بی عفت، گمراه، فریب خورده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

خفت بار، موهن، وهن آمیز، نیشدار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

1 - عمومیت دادن، عمومیت یافتن، رواج 2 - ساده سازی، عوام پسند کردن 3 - اثر عوام پسند، کار مردم پسند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

یافته ها

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

از نظر جنسی، به لحاظ جنسی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

قانون - فقه:وصیتنامه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

fishing expedition تلاش برای کشف حقایق در مورد چیزی با جمع آوری اطلاعات بسیار ، غالباً به صورت مخفیانه.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

کناره گیری ورزش: کناررفتن یا خروج از مسابقه مذهب:پشیمانی، ندامت، توبه علوم نظامی: فرسایش نیروها

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

سلسله مراتبی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

دار و دسته، باند، فرقه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

( یک ) تن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٦

درج کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
-٢٠

مونوگرافی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

Drunken affair حادثه ای که عموم افراد حاضر در آن مست هستند

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

پیچیدگی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

( در انتخابات سیاسی ) وعده دادن، قول دادن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠

به دلیل اینکه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

ساده، معمولی، عادی، رده پایین، دون پایه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٨

تعلیم دادن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

تحصیلات تکمیلی، فوق لیسانس، دکتری

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

همجنس گرا ستیزی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

با انگیزه . . . به وقوع پیوستن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

گویی، انگار

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

اذعان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

مبارز، فعالیت کننده، پیکارگر سرباز قدیمی، کهنه سرباز، ( مجازی ) کهنه کار

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

ممنوعیت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

مرتفع کردن، مقابله کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٤

بازنمایی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

draw attention to sb/sth: توجه کسی را به سوی کسی/چیزی جلب کردن، توجهات را به سوی کسی/ چیزی جلب کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

succumb to:مغلوب. . . شدن، در برابر . . . از پای درآمدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

تحول

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٦

مختص

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

پیش زمینه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

تازه، نو

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

گنجاندن، وراد کردن، چارچوب داشتن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

نهادینه سازی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

غلنبه سلنبه، دشوار، ملال آور، پیپیده، خسته کننده ( آب ) گل آلود، پر از گل و لای

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

specialize in sth: متخصص چیزی بودن، در چیزی تخصص گرفتن، در چیزی مشهور بودن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢

شکل داده شده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

در آمیخته، آغشته، درهم شده

١