تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

تحصیلات تکمیلی، فوق لیسانس، دکتری

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٠

منطق

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

رفع

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

مرتفع کردن، مقابله کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

تحول

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

specialize in sth: متخصص چیزی بودن، در چیزی تخصص گرفتن، در چیزی مشهور بودن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

مخالفان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

محکم کردن، تثبیت کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣١

سوق داده، . . . محور

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

draw attention to sb/sth: توجه کسی را به سوی کسی/چیزی جلب کردن، توجهات را به سوی کسی/ چیزی جلب کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

succumb to:مغلوب. . . شدن، در برابر . . . از پای درآمدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

گنجاندن، وراد کردن، چارچوب داشتن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

نهادینه سازی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

پیش زمینه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

اذعان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٦

درج کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٨

رای زنی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

مختص

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

کناره گیری ورزش: کناررفتن یا خروج از مسابقه مذهب:پشیمانی، ندامت، توبه علوم نظامی: فرسایش نیروها

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٤

بازنمایی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

استعمارزدایی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٥

تفویض شده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٤

از بین بردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

یافته ها

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٥

فشرده کردن، خلاصه کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠

پدید آمده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠

به دلیل اینکه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

[حقوق] قضا زدایی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢

شکل داده شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

رفتار نادرست، رفتار غلط، رفتار ناشایست تخلف، خلاف، فسق {حقوق} رابطه نامشروع {شرکت و غیره} بد اداره کردن ( misconduct oneself ( with sb رفتار نادرست ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

در آمیخته، آغشته، درهم شده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

جامعه شناختی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

همجنس گرا ستیزی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

پیچیدگی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٨

تعلیم دادن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

( در انتخابات سیاسی ) وعده دادن، قول دادن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

تازه، نو

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

انتقادی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

با انگیزه . . . به وقوع پیوستن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

fishing expedition تلاش برای کشف حقایق در مورد چیزی با جمع آوری اطلاعات بسیار ، غالباً به صورت مخفیانه.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

سلسله مراتبی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

ممنوعیت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

پایه گذاری

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

ناشی شده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

گویی، انگار

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

تباهی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

ساده، معمولی، عادی، رده پایین، دون پایه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

مبارز، فعالیت کننده، پیکارگر سرباز قدیمی، کهنه سرباز، ( مجازی ) کهنه کار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

منحرف، بی عفت، گمراه، فریب خورده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

( یک ) تن

١