verse

/ˈvɜːrs//vɜːs/

معنی: نظم، شعر، شعر گفتن، بنظم اوردن
معانی دیگر: نظم (در برابر: نثر prose)، نوشته ی دارای سجع و قافیه (ولی فاقد گیرایی شعری)، شعر بندتنبانی، چامه، سرواد، آیه، به نظم در آمده، منظوم، شعری، مصراع، خط، (نادر) به نظم در آوردن، (شعر) سرودن
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: poetry, or a poem, esp. in metrical form.
مشابه: poem, poetry

- The story is told in verse.
[ترجمه ترگمان] این داستان به شعر گفته می شود
[ترجمه گوگل] داستان در آیه گفته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I'm more fond of prose than verse.
[ترجمه میم] من بیشتر به نثر علاقه مند هستم تا شعر
|
[ترجمه محصل مجاهد] من به نثر بیشتر از شعر علاقه دارم
|
[ترجمه ترگمان] من به نثر بیشتر علاقه دارم تا شعر
[ترجمه گوگل] من بیشتر از آیه از پرویز خوشم می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: one line, stanza, or section of a poem.
مشابه: line

(3) تعریف: a certain type of metrical composition.
مشابه: poem

- free verse
[ترجمه ترگمان] اشعار آزاد
[ترجمه گوگل] شعر بی قافیه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: a subdivision of a song.
مشابه: line
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: verses, versing, versed
• : تعریف: to make knowledgeable or skilled; train; school (usu. fol. by in).

- The professor versed her students in good study habits.
[ترجمه ترگمان] استاد دانش آموزانش را در زمینه مطالعات خوب مطالعه کرد
[ترجمه گوگل] استاد به دانش آموزانش در عادات مطالعه خوب پاسخ داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. The verse from the Bible which my father quoted most frequently was, "Love thy neighbor as thyself. "
آیه ای که پدرم به دفعات زیاد از انجیل نقل م یکرد، این بود که : "همسایه ات را مثل خودت دوست بدار"

2. Several verses of a religious nature were contained in the document.
چندین آیه مذهبی در سند آمده بود

3. Though it is not always easy to comprehend, Shakespeare's verse has merit that is worth the toil.
اگرچه همیشه درک اشعار شکسپیر آسان نیست، اما ارزش سخت مطالعه کردن را دارد

4. a verse translation of shahnameh
ترجمه ی منظوم شاهنامه

5. blank verse has rhythm but no rhyme
شعر سپید وزن دارد ولی قافیه ندارد.

6. execrable verse
شعر بد

7. free verse
شعر آزاد

8. liquid verse
شعر روان

9. my verse shall eternize your name
شعر من نام تو را برای همیشه مشهور خواهد کرد.

10. occasional verse
شعر ویژه ی مواقع بخصوص

11. shakespearean verse
شعر شکسپیر

12. smooth verse
شعر روان

13. the first verse of the first chapter of genesis
آیه ی اول فصل اول کتاب پیدایش (انجیل)

14. chapter and verse
1- نقل قول از یا اشاره ی دقیق به سوره ی انجیل 2- اطلاعات دقیق و مستند 3- مرجع

15. a book of verse and a jug of wine
یک کتاب شعر و یک کوزه ی می

16. he writes vile verse
شعرهای بسیار بدی می نویسد.

17. many writers of verse can't write true poetry
بسیاری از نظم نویسان قادر به نوشتن شعر راستین نیستند.

18. to take a verse from the bible
سوره ای از انجیل را نقل کردن

19. written in ithyphallic verse
نگاشته شده بر وزن شعر باکوس

20. the beat of ferdowsi's verse
وزن شعر فردوسی

21. the jingle of the verse he was reading
آهنگ تکراری در شعری که او می خواند.

22. the young poet's halting verse
شعر ناموزون شاعر جوان

23. a treasury of modern english verse
گلچین شعر نو انگلیسی

24. nezamy turned that story into verse
نظامی آن داستان را به نظم درآورد.

25. i founded the lofty mansion of verse
پی افکندم از نظم کاخی بلند

26. i have erected a lofty monument in verse . . .
بنا کردم از نظم کاخی بلند . . .

27. Written in verse, the play was set in the Middle Ages.
[ترجمه ترگمان]این نمایشنامه در قرون وسطی نوشته شده بود
[ترجمه گوگل]نوشته شده در آیه، بازی در قرون وسطی تنظیم شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

28. Many Elizabethan plays are written in blank verse.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از نمایشنامه های عصر الیزابت در اشعار سفید نوشته شده است
[ترجمه گوگل]بسیاری از نمایشهای الیزابت در آیه خالی نوشته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

29. His verse has the sing - song rhythm of a poetaster.
[ترجمه ترگمان]verse شعر یک شعر poetaster را دارد
[ترجمه گوگل]آیه اش دارای ریتم آواز خوانی یک شاعر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

30. This is a verse photographing the human ruins.
[ترجمه ترگمان]این یک شعر عکاسی از خرابه ها است
[ترجمه گوگل]این یک آیه است که عکاسی از خرابه های انسانی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

نظم (اسم)
order, arrangement, discipline, system, array, rank, regularity, verse, poetry, poem, rhyme, collocation, meter, rime

شعر (اسم)
song, verse, balladry, poetry, poem, rhyme, rime, poesy

شعر گفتن (فعل)
verse, rhyme, rime

بنظم اوردن (فعل)
verse

به انگلیسی

• rhyme; stanza; poem; subdivision of a biblical chapter
verse is writing arranged in lines which have a rhythm and which often rhyme at the end.
a verse is one of the parts into which a poem, a song, or a chapter of the bible is divided.

پیشنهاد کاربران

آیه
نظم ( در زمینه ادبی )
تعلیم دادن
پاراگراف
قسمتی ( اول ) شعر مضمون ترانه آهنگ پاپ - قالب شعری" بند" ( در رابطه با بند گردان )
نثر مسجع
Shakespeare wrote mostly in verse
آیه
She recited a verse from the Bible/the Koran.
بیت
Each verse was sung as a solo and then everyone joined in on the chorus.
verse ( موسیقی )
واژه مصوب: بند ۷
تعریف: در موسیقی مردم‏پسند امریکایی میانۀ قرن بیستم، لحن و شعری که قبل از برگردان قرار می‏گیرد و بدنۀ اصلی ترانه را شامل می‏شود
چمراس.
Verse به چند خط از یک شعر گفته می شود که با هم می آیند در واقع به بخش های یک شعر که شامل چند خط هست verse گفته می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما