برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Toomaz

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قانون-فقه:وصیتنامه ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

2 fishing expedition
تلاش برای کشف حقایق در مورد چیزی با جمع آوری اطلاعات بسیار ، غالباً به صورت مخفیانه.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

3 کناره گیری
ورزش: کناررفتن یا خروج از مسابقه
مذهب:پشیمانی،ندامت،توبه
علوم نظامی: فرسایش نیروها
١٣٩٩/٠١/٣٠
|

4 سلسله مراتبی ١٣٩٩/٠١/١٨
|

5 دار و دسته، باند، فرقه ١٣٩٨/١١/١٩
|

6 (یک) تن ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

7 درج کردن ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

8 مونوگرافی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

9 Drunken affair حادثه ای که عموم افراد حاضر در آن مست هستند ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

10 پیچیدگی ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

11 (در انتخابات سیاسی)وعده دادن، قول دادن ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

12 به دلیل اینکه ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

13 ساده،معمولی،عادی،رده پایین،دون پایه ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

14 تعلیم دادن ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

15 تحصیلات تکمیلی، فوق لیسانس، دکتری ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

16 همجنس گرا ستیزی ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

17 با انگیزه ...به وقوع پیوستن ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

18 گویی،انگار ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

19 اذعان ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

20 مبارز،فعالیت کننده،پیکارگر
سرباز قدیمی،کهنه سرباز،(مجازی)کهنه کار
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

21 ممنوعیت ١٣٩٨/٠١/١٩
|

22 مرتفع کردن،مقابله کردن ١٣٩٨/٠١/١٩
|

23 بازنمایی ١٣٩٨/٠١/١٩
|

24 draw attention to sb/sth: توجه کسی را به سوی کسی/چیزی جلب کردن،توجهات را به سوی کسی/ چیزی جلب کردن ١٣٩٨/٠١/١٨
|

25 succumb to:مغلوب... شدن، در برابر ... از پای درآمدن ١٣٩٨/٠١/١٨
|

26 تحول ١٣٩٨/٠١/١٧
|

27 مختص ١٣٩٨/٠١/١٧
|

28 پیش زمینه ١٣٩٨/٠١/١٧
|

29 تازه،نو ١٣٩٨/٠١/١٧
|

30 گنجاندن،وراد کردن،چارچوب داشتن ١٣٩٨/٠١/١٧
|

31 نهادینه سازی ١٣٩٨/٠١/١٦
|

32 غلنبه سلنبه،دشوار،ملال آور،پیپیده،خسته کننده
(آب)گل آلود،پر از گل و لای
١٣٩٨/٠١/١٦
|

33 specialize in sth: متخصص چیزی بودن،در چیزی تخصص گرفتن،در چیزی مشهور بودن ١٣٩٨/٠١/١٥
|

34 شکل داده شده ١٣٩٨/٠١/١٥
|

35 در آمیخته، آغشته، درهم شده ١٣٩٨/٠١/١٥
|

36 رفع ١٣٩٨/٠١/١٥
|

37 ناشی شده ١٣٩٨/٠١/١٥
|

38 فشرده کردن،خلاصه کردن ١٣٩٨/٠١/١٤
|

39 جامعه شناختی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

40 محکم کردن،تثبیت کردن ١٣٩٨/٠١/١٤
|

41 پدید آمده ١٣٩٨/٠١/١٤
|

42 سوق داده،...محور ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

43 تفویض شده ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

44 پایه گذاری ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

45 تباهی ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

46 استعمارزدایی ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

47 منطق ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

48 از بین بردن ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

49 بدنام کننده،برچسب زننده ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

50 مخالفان ١٣٩٧/١٢/١٣
|