نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٢٢
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٤
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٣٠
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١٩
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١