امتیاز‌های Toomaz

بازدید
١٣
امتیاز کل
٩,٧٠٨
کل مدال ها
٨١
طلا
١
نقره
٢٧
برنز
٥٣
١,٠١٩
×
١٠
=
١٠,١٩٠
٢٤١
×
=
-٤٨٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩,٧٠٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٠١٩
×
١٠
=
١٠,١٩٠
٢٤١
×
=
-٤٨٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩,٧٠٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠