تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

رفع

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

ناشی شده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٥

فشرده کردن، خلاصه کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

جامعه شناختی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

محکم کردن، تثبیت کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠

پدید آمده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣١

سوق داده، . . . محور

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٥

تفویض شده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

پایه گذاری

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

تباهی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

استعمارزدایی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٠

منطق

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٤

از بین بردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

بدنام کننده، برچسب زننده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

مخالفان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

بازسازنده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

سزاگرا، سزادهنده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٨

رای زنی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

انتقادی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

تخصص زدایی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

طبقه بندی زدایی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

مخرب، ساختارشکنانه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

[حقوق] کیفرزدایی، مجازات زدایی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

[حقوق] قضا زدایی

٢