service

/ˈsɜːrvəs//ˈsɜːvɪs/

معنی: لوازم، کمک، کار، یاری، سابقه، وظیفه، خدمت، بنگاه، تشریفات، عبادت، استخدام، اثاثه، سرویس، نوکری، زاوری، درخت سنجد، یک دست ظروف، نظام وظیفه، وابسته به خدمت، سرویس کردن، روبراه ساختن، ماشینیراتعمیر وروغن کاری کردن، تعمیر کردن
معانی دیگر: رابرت سرویس (شاعر کانادایی - زاده ی انگلیس)، پیشخدمتی، چاکری، خدمتکاری، کلفتی، مستخدمی، کارمندی، تیمار، - رسانی، خدمت به خدا، نیایش، مراسم مذهبی، پایمردی، یاوری، خدمتگزاری، (رستوران) رسیدگی به مشتریان، پذیرایی، سرویس (غذاخوری)، دست (ظرف)، (اتومبیل و غیره) تعمیر، رسیدگی، (تنیس و غیره) سرو، روش سرو زدن، سرو زنی، نوبت سرو، وابسته به نیروهای مسلح، وابسته به خدمات (در برابر تولید صنعتی یا کشاورزی)، خدمات، وابسته به خدمه یا کارمندان، زاورانه، خدمت کردن، زاوری کردن، خدمتگزاری کردن، (بابت وام و غیره) کارمزد و بهره پرداختن، اداره، سازمان، خدمت نظام، خدمت در ارتش، (جمع) نیروهای مسلح، (برای ارباب یا لرد فئودال) فعلگی، بیگاری، (قدیمی) فداکاری (به ویژه در راه معشوق)، از خودگذشتگی، (دامداری) به جفتگیری واداشتن، (حقوق) تحویل (ورقه ی احضاریه یا حکم دادگاه و غیره)، ابلاغ، (حیوان نر) جفتگیری کردن، رجوع شود به: service tree، سنجد، وابسته بخدمت

جمله های نمونه

1. service academies
دانشکده های نظامی

2. service uniform
اونیفورم خدمت،لباس کار

3. service charge
کارمزد،هزینه ی خدمت،کمیسیون

4. bus service between these two cities has been discontinued
خدمات اتوبوسرانی بین این دو شهر قطع شده است.

5. civil service
کارمندی دولت،خدمت در بخش های غیرنظامی دولت

6. computer service
خدمات کامپیوتری

7. diplomatic service
مستخدمی سیاسی

8. fast service
خدمت سریع،زاوری تند

9. government service
کارمندی دولت

10. honorable service
خدمت افتخار آفرین

11. lip service
چاخان بازی،تعریف زبانی،حرف مفت

12. mail service
نامه رسانی

13. military service matured him
خدمت نظام او را پخته کرد.

14. military service was compulsory both during peacetime and wartime
هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ خدمت نظام اجباری بود.

15. repair service
تعمیرکاری

16. the service sector of our economy has had rapid growth
بخش خدمات اقتصاد ما رشد سریعی داشته است.

17. to service a loan
بهره و کارمزد وام را پرداختن

18. transportation service
سرویس حمل ونقل

19. venal service
خدمت در مقابل اجرت

20. whose service is it?
نوبت سرو زدن کیست ؟

21. community service
1- کار برای مردم (که گاهی به جای زندان به مجرمین تکلیف می شود) 2- خدمات اجتماعی،کارهای عام المنفعه

22. diplomatic service
کارمندان و سیاست کاران وزارت امور خارجه ی هر کشور،خدمت سیاسی

23. in service
1- (به ویژه اتومبیل و ماشین آلات) مورد استفاده 2- مشغول خدمت نظام 3- مشغول نوکری

24. of service
مفید،کمک کننده

25. a funeral service
مراسم (مذهبی) دفن و ختم

26. he took service under a foreign flag
او زیر یک پرچم خارجی خدمت می کرد.

27. the marriage service
مراسم مذهبی ازدواج

28. the restaurant's service entrance
مدخل ویژه ی کارکنان رستوران

29. universal military service
خدمت نظام همگانی

30. at one's service
در خدمت کسی

31. a silver tea service
یک دست ظروف چایخوری نقره

32. an express laundry service
اتوشویی تند کار (اکسپرس)

33. an hourly train service
سرویس راه آهن هر ساعته

34. auto sale and service
فروش و تعمیر اتومبیل

35. exempt from military service
معاف از خدمت نظام

36. exemption from military service
معافیت از خدمت نظام

37. liability for military service
مشمولیت خدمت نظام

38. she scanted her service to the uninvited guests
از خدمت به مهمانان ناخوانده فروگذار کرد.

39. they evaded military service
آنان از خدمت نظام شانه خالی کردند.

40. years of faithful service to this bank
سال ها خدمت صادقانه به این بانک

41. you'll get good service from this radio
این رادیو خوب کار خواهد کرد.

42. liable to military service
مشمول نظام وظیفه

43. in some countries, military service is compulsory
در برخی کشورها خدمت نظام اجباری است.

44. the discontinuance of bus service between the two towns
قطع خدمات اتوبوسرانی میان آن دو شهر

45. those who dodge military service
آنان که از خدمت نظام شانه خالی می کنند

46. to africanize the civil service
افریقاییان را مصدر امور ادارات دولتی کردن

47. to suspend a bus service
سرویس اتوبوس را متوقف کردن

48. a veteran of 20 years' service
دارای سابقه خدمت بیست ساله

49. daughters of peasants could take service with the wife of a landlord
دختران رعایا می توانستند کلفتی زن مالک را بکنند.

50. he did me a great service by warning me
هشدار دادن او برای من کمک بزرگی بود.

51. he has many years of service under his belt
او سابقه ی خدمت چندین ساله دارد.

52. he spent himself in the service of humanity
خودش را وقف خدمت به بشریت کرد.

53. he was convoyed by secret service agents
مامورین پلیس مخفی او را همراهی می کردند.

54. a restaurant noted for its fine service
رستورانی که به خاطر رسیدگی به مشتریان معروف شده است.

55. he consecrated his life to the service of the poor and the sick
او عمر خود را وقف خدمت به فقیران و بیماران کرد.

56. he dedicated his life to the service of god
او عمر خود را وقف خدمت خدا کرد.

57. he devoted his life to god's service
او عمر خود را وقف خدمت به خدا کرد.

58. she spent her life in the service of her country
عمر خود را صرف خدمتگزاری به کشورش کرد.

59. the storm left us without telephone service
توفان موجب شد که تلفن ما قطع شود.

60. this employee has been suspended from service for a year
این کارمند برای یکسال از خدمت منفصل شده است.

61. a gift in recognition of several years of service
هدیه به پاس خدمات چندین ساله

62. all able-bodied young men were called for military service
همه جوانان خوش بنیه به خدمت نظام فراخوانده شدند.

63. the food in this restaurant is good but the service is bad
خوراک این رستوران خوب است ولی از مشتری خوب پذیرایی نمی کنند.

64. speakers paid tribute to the retired teacher and his devoted service
سخنرانان نسبت به معلم بازنشسته و خدمات بی شایبه ی او اظهار قدردانی کردند.

مترادف ها

لوازم (اسم)
accessories, gear, apparatus, fitment, service, fitting, munition, paraphernalia, rig, fixing

کمک (اسم)
support, accommodation, hand, adjoint, aid, service, help, assistance, helping, helper, assistant, succor, adjutant, subservience, avail, mate, relief, seconder, subserviency, furtherance, helpmeet, succorer

کار (اسم)
service, function, thing, office, task, act, action, deed, work, job, labor, karma, activity, ploy, affair, duty, shebang, appointment, workmanship, avocation, vocation, proposition, laboring, fist, concave, opus, kettle of fish

یاری (اسم)
aid, service, help, helping, companionship, adjutancy, succor, synergy

سابقه (اسم)
antecedent, limit, service, heretofore, past, reputation, fame, history, record, precedent, background, prescription, foretime, backward, limitation, repute, standing

وظیفه (اسم)
assignment, service, function, office, task, work, duty, obligation, role, incumbency, taskwork

خدمت (اسم)
merit, service, office, favor, kindness, duty, attendance, ministration

بنگاه (اسم)
service, institution, institute, corporation, business, foundation, establishment

تشریفات (اسم)
service, ceremony, ceremonial, formality, protocol, ritual, starch

عبادت (اسم)
devoutness, service, worship, ministration, meditation, devotionalism, godliness, officiation

استخدام (اسم)
service, employment, recruitment

اثاثه (اسم)
service, furniture, utensils, implements

سرویس (اسم)
service

نوکری (اسم)
service

زاوری (اسم)
service

درخت سنجد (اسم)
service

یک دست ظروف (اسم)
service

نظام وظیفه (اسم)
service

وابسته به خدمت (صفت)
service

سرویس کردن (فعل)
service

روبراه ساختن (فعل)
service

ماشینیراتعمیر وروغن کاری کردن (فعل)
service

تعمیر کردن (فعل)
service, fix, repair, remodel, remedy, restore, patch, tinker, vamp, mend, refit, remake, renovate, refashion, rehash

تخصصی

[حسابداری] خدمت
[علوم دامی] سرویس ؛ جفتگیزی دادن حیوان ماده با نر و یا تلقیح مصنوعی حیوان ماده .
[برق و الکترونیک] خدمات
[فوتبال] خدمت-سرویس
[مهندسی گاز] خدمت، تعمیرکردن
[حقوق] ابلاغ، خدمت، سرویس
[نساجی] خدمات - سرویس - سرویس دهی
[ریاضیات] سرویس، خدمات، خدمت، تعمیر و نگهداری، تعمیرات

انگلیسی به انگلیسی

• act of providing; act of offering; work, labor; function, role; set of dishes; religious ceremony; offer, presentation; help, aid; act of putting a ball into play (sports); military, armed forces
provide assistance, perform work for another person; repair, fix, make fit for use
useful; used to present food or drink; providing assistance; repairing, performing maintenance tasks; pertaining to the armed forces
a service is an organization or system that provides something for the public.
some government organizations are called services.
services are things such as schools, hospitals, and roads that are paid for from people's taxes.
a service is also a job that an organization or business can do for you.
the services are the army, navy, and air force.
your services are the work that you can do for people.
service is the state or activity of working for a particular person or organization.
service is also the process of being served in a shop or restaurant.
if a machine or vehicle is in service, it is being used or is able to be used. if it is out of service, it is not being used or is not able to be used.
to service a machine or vehicle means to examine, adjust, and clean it so that it will keep working efficiently and safely. verb here but can also be used as a count noun. e.g. the car needs a service.
a service is also a religious ceremony, especially a christian one.
a dinner service or a tea service is a complete set of dishes, plates, and other crockery.
a services is a place on a motorway where there is a garage, restaurant, shop, and toilets. the form services is both the singular and the plural.
see also civil service, national health service, national service.

پیشنهاد کاربران

[عمران و معماری] بهره برداری، آماده خدمت
خدمات
مثال: Customer service representatives are available to assist you.
نمایندگان خدمات مشتریان برای کمک به شما در دسترس هستند.
دامپزشکی و علوم دامی
جفت گیری
تفاوت serve و service:
اگر به انسان ها سرویس ارائه بشه میشه Serve و اگه به اشیا میشه Service
service: خدمت
پاسخ دادن
مثال: it must service the information requirements within the company itself
باید نیازهای اطلاعاتی را در شرکت خود پاسخ دهد
1. سرویس، خدمت
2. پذیرایی، رسیدگی به مشتری
3. رسیدگی، تعمیر
4. نیروهای مسلح ( در حالت جمع )
5. عبادت، نیایش
I'm at your service در خدمتتون هستم
یک معناش میشه سیم کشی ها و لوله های آب و گاز
برنامه ها. بهموقع عالی بود ه
گوش به فرمان
مأموریت، مسئولیت
[سرمایه گذاری]
سرویس کردن، بازگماری، تامین فرع، فرع داری کردن
در سرمایه گذاری به پرداخت بهره پول و تمدید اصل آن گفته میشود. به نظرم فعل بازگماری برای آن مناسب باشد، زیرا پس از پرداخت بهره دوباره وام نصب شده و قابل استفاده است. همچنین تامین فرع هم میتواند مناسب باشد. نیز فرع داری که در ادبیات قدم هم برای کسب بهره از زمین زراعی استفاده میشده میتواند مناسب انتفاع از فرع دارایی مالی باشد.
...
[مشاهده متن کامل]

درود بر کاربر ( ( ایرزاد ) ) ، بسیار برابر نهادهای زیبایی را پیشنهاد کردید. یکی از بهترین و آموزنده ترین دیدگاهی بودم که تاکنون دیده ام. بویژه دازندگی . . . سپاس فراوان
service ( گردشگری و جهانگردی )
واژه مصوب: پذیرایی 2
تعریف: عرضۀ غذا و نوشابه و خدمات به مشتریان و مهمانان
کمک به دیگران
ارائه خدمات
service
گماشتاری ، زیرکاری، سَروَریاری ، پیشدازی، داختاری ، دازَندگی ( از کارواژه ی داختن یا دازیدن به مینه ی کردن و انجام دادن )
لطف
مراسم، تشریفات
خدمت رسانی
حقوق ابلاغ
اداره، سازمان، ارگان، بنگاه
سرویس مخصوص مدرسه

سازمان
Forest service:سازمان جنگلداری
خدمات دهی
امکانات : )
امکانات

خدمات
کارکرد ، کارکردی
خدمات دادن
کارایی
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٣٢)

بپرس