تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

- مقدس مآب - کسی که مقدس بودن خود را به رخ دیگران می کشد - یعنی کسی که حساسیت های بزرگ تر و بیشتر از خدا و پیغمبر دارد ک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

نافرجام؟؟

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

بی ربط نامربوط

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

گویا واضح آشکار Telling details

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

گرفته دلخور مغبون تسئب، مسمئرخلی ( به ترکی ) ?Who's that glum - looking fellow by the stove

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

در درجه دوم اهمیت ؟ در اولویت دوم؟ Secondary

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

بی پایان endless به شکل ملالت آوری طولانی Boring, annoying, monotonous Life is a complex mixture of ephemeral and interminable things,

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

یکی از حالات صورت که در اون لب ها رو میبریم به سمت داخل و معمولا نشانه خشم فرو برده شده هست A face expression in which the lips are pulled inward as ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

نگران نباش. . خیلیا مثل تواَن خجالت نکش، ناراحت نباش چون تنها تو نیستی ( که اینطوری هستی، این مشکل رو داری، اینطور فکر میکنی ) You have the same p ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بچه شیطون/ناقلا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

زودباور، ساده لوح، پخمه /A simple, naive, guillable person who willingly/readily accepts things without considering facts Credulous journalists w ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

کنار گذاشتن از رده خارج کردن منسوخ کردن از شر چیزی خلاص شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

چیزی که نباید میشد شده اولان اولوب!!

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

اشتباه خود را پذیرفتن به اشتباه خود اعتراف کردن Confess Admit I learnt from that painfull experince that it's . always best to own up Own up to ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

با این حال با این وجود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

آسلی به ترکی در انتظار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

۱ - Extremely Mighty lot: بسیار زیاد A mighty cute baby ۲ - توانا, قدرتمند، پرقدرت powerful, strong Mighty king A mighty wind باد بسیار شدید Mi ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

و الی ماشالا و تکرار و تکرار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

جسارت تهور بی باکی Audacity to age

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

سرسری الکی همینطوری با بی ملاحظه گی Haphazard Stop living a half - assed life and enjoy an . extraordinary existence

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

حسن ختام ( برنامه )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

معمولا به شکل منفی: فرصت نکردن/وقت نکردن برای انجام کاری که قصدش رو داری He always wanted to publish his first novel, but . he never got around t ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

I'm 41 and I still have yet to find my calling

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در حد و اندازه های چیزی/کسی He is definitely a player in the mould of Ronaldo

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

یادآوری کردن باعث به خاطر آوردن موضوعی/کسی شدن Call something to mind Bring back memories I want to jog your memory about an old friend named Jeff ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

مشهور famous در کتابها نوشته شده افسانه ای legendary

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

مد پرطرفدار Be having a moment Popular Mica is a shiny mineral that is all the rage in the . modern - day make up

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

اندامی بدن نما فیت چسبان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

جهنم hell هلاکت، نابودی destruction

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

حزن آلود غم انگیز محزون Mournful The dog's lugubrious howl

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

• اونم. . ( اونم کی! اونم چی! اونم با چی! اونم چطوری! اونم کِی! ) • حتی. . Why take the time to fix pottery with gold no ? less چرا باید برای تعم ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

فرو رفتن؟ The air, biting into the dog's exhausted lungs, flashed full into the man's face

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

دورترین کرانه دریا In the offing = قریب الوقوع ، حتمی، در راه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

همه چیز کل ماجرا همه داستان Sure, work can play a part, but it's far from . being the whole story

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

A quick glance through the translations given above shows that the term "implication" has many different sences ۱ ) دخالت، مشارکت, نقش connection, in ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

جزء به جزء با جزئیات تمام نکته به نکته The project provides a quick glance summery and blow - by - blow teaching notes

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

Lanky به صورت زشتی لاغر و دراز Ungracefully thin and tall His lanky legs

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

به تعویق افتادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

سر سری الکی آبکی ساختگی Pat and contrived

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

Wickedness

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

گزینش After the initial interview a potential employee goes through some more thorough investigations, checking of theiir employing back ground, ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

Absoloutly Very As much as possible To the utmost degree Thoroughly To a very high degree the audience are almost entirely first - timers, • all ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

Employed by

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

خدمه کشتی A crew of a ship/boat

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

ریسمان بافته شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

Banned Forbidden Prohibitted Illegal

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

Butter up Brown nose

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

گرد و گولی Round and fat

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

Fussy

پیشنهاد
٢

دلنگرانیهای کسی واقعا رخ دادن/ به واقعیت تبدیل شدن