برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فهرست پیشنهادهای ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١. ** -> kiddie ride
٠٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢. ک -> اوین
٠٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣. نیک -> بالابلندی
٠٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤. الناز السادات -> مجذور
٠٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥. نیک -> دریبل تو گل
٠٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦. محمد فرزین -> funnily enough
٠٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧. فاطمه -> ملایک
٠٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨. Maryam -> هو الحق من ربهم
٠٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٩. رضا ایمانپور -> کشتی بیابان
٠٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٠. Maryam -> هو الحق من ربهم
٠٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١١. نیک -> آلن دلون
٠٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٢. ک -> آگرین
٠٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٣. الهام طاهری -> select
٠٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٤. رهگذر -> environmental psychology
٠٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٥. سلام -> می خواهم زنده بمانم
٠٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧


١٧. ک -> آلان
٠٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٨. sogand -> i’m bursting
٠٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٩. Fateme abbasnejad -> off putting
٠٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٠. رهگذر -> servicecape
٠٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢١. سلیمانی نژاد -> باوه لی
٠٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٢. 00:00 -> blast
٠٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٣. ک -> کوردیا
٠٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٤. سلیمانی نژاد -> باوه لی
٠٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٥. ک -> چنور
٠٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٦. Sheyda -> including
٠٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٧. جمال سلیمانی -> باوه لی
٠٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٨. Mohamadreza Abbaspour -> parabola
٠٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٩. حسين -> just in time
٠٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٠. ک -> چالدران
٠٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣١. اهل نقده -> نقده
٠٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٢. به تو چه -> تمسک جستن
٠٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٣. ک -> سردشت
٠٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٤. ک -> بوکان
٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٥. عاطفه -> آیسل
٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٦. ک -> تورک
٠٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٧. ک -> آتا ترک
٠٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٨. نیک -> روبرتو باجو
٠٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٩. MOBIAROOM -> COZY
٠٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٠. امیدرضا صالحی -> bureaucrats
٠٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤١. پری -> وانیار
٠٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٢. وحید طباطباییان -> play up
٠٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٣. نیک -> بمبارونا
٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٤. ItsDmaybe -> Astrognosy
٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٥. ناصر لهدادی -> مغ جنگان
٠٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٦. ک -> چومان
٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٧. Fate -> Reduction of fracture
٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٨. محمد مهدی کوچک زایی -> فاتخذوه
٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٩. Mehraboon -> بلوک
٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٠. آباد -> یک غازی
٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥١. آباد -> یک غازی
٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٢. نیک -> کاره حضرت فیله
٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٣. محمد حاتمی نژاد -> In a sense
٠١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٤. محمد حاتمی نژاد -> The inside out
٠١:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٥. محمد حاتمی نژاد -> External event
٠١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٦. ک -> چیمن
٠١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٧. محمد حاتمی نژاد -> The outside in
٠١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٨. محمد حاتمی نژاد -> Take an intermediate position
٠١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٩. محمد حاتمی نژاد -> focusing
٠١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٠. محمد حاتمی نژاد -> Personal factors
٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦١. ک -> راژان
٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٢. محمد حاتمی نژاد -> Person environment
٠١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٣. مریم حسینی -> conned
٠١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٤. محمد حاتمی نژاد -> Meaningless
٠١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٥. محمد حاتمی نژاد -> Reciprocal determinism
٠١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٦. محمد حاتمی نژاد -> Reciprocal
٠١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٧. محمد حاتمی نژاد -> determinism
٠١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٨. HAFI -> HGV license
٠١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٩. محمد حاتمی نژاد -> causal link
٠١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٠. محمد حاتمی نژاد -> locus of control
٠١:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧١. ک -> قریشکه
٠١:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٢. محمد حاتمی نژاد -> Particular behavior
٠١:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٣. محمد حاتمی نژاد -> Given situation
٠١:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٤. محمد حاتمی نژاد -> Our perception
٠١:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٥. محمد حاتمی نژاد -> how likely
٠١:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٦. محمد حاتمی نژاد -> Certain consequence
٠١:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٧. محمد حاتمی نژاد -> Dread
٠١:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٨. محمد حاتمی نژاد -> Strongly
٠١:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٩. محمد حاتمی نژاد -> Academic success
٠١:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٠. محمد حاتمی نژاد -> Grades
٠١:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨١. Zosha -> Red velvet
٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٢. محمد حاتمی نژاد -> Note
٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٣. آیناز -> be yourself
٠١:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٤. محمد حاتمی نژاد -> Centeral behaviorist concept
٠١:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٥. محمد حاتمی نژاد -> Our behavior
٠١:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٦. محمد حاتمی نژاد -> Expected outcomes
٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٧. ک -> آشوان
٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٨. محمد حاتمی نژاد -> Internal external locus of control
٠١:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٩. الهام طاهری -> slim
٠١:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٩٠. محمد حاتمی نژاد -> Fate
٠١:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٩١. تورج -> point of origin
٠١:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٩٢. محمد حاتمی نژاد -> Efforts
٠١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٩٣. مهين -> نستعلیق
٠١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٩٤. محمد حاتمی نژاد -> Positively related
٠١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٩٥. محمد حاتمی نژاد -> effectiveness
٠١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٩٦. محمد حاتمی نژاد -> problem focused
٠١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٩٧. محمد حاتمی نژاد -> maladjustment
٠١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٩٨. امیدرضا صالحی -> everlasting
٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٩٩. امیدرضا صالحی -> everlasting
٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٠٠. امیدرضا صالحی -> everlasting
٠١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٠١. ایرزاد -> تسخیر
٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٠٢. محمد حسین احمدیان -> dustpan
٠١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٠٣. amir hossein -> terminology
٠١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٠٤. فرتاش -> آل
٠١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٠٥. محمد حسین احمدیان -> Pajamaz
٠١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٠٦. تامیلا -> تامیلا
٠١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٠٧. دیاکو -> دیاکو
٠١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٠٨. مهدی بلوچی -> پشت قدم
٠١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٠٩. amir -> Peace be upon him
٠١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١١٠. ماریا -> ماریا
٠١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١١١. امیدرضا صالحی -> roles
٠١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١١٢. Zahra -> Close syllable
٠١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١١٣. ایلام -> ایلام
٠١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١١٤. Yasna -> fuck
٠١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١١٥. آرشاگرگین -> زحمت
٠١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١١٦. آرشاگرگین -> رحمت
٠١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١١٧. ابوالفضل حقوقی امندی -> Passive
٠١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١١٨. ابوالفضل حقوقی امندی -> intervene
٠٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١١٩. احسان -> orthogonal
٠٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٢٠. ژیلا -> ژیلا
٠٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٢١. سولین -> سولین
٠٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٢٢. J cutie -> belieber
٠٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٢٣. مال آگر -> ملایر
٠٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٢٤. شایان -> یوم
٠٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٢٥. فاطمه -> cold fish
٠٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٢٦. سید نورالدین رفیعی طباطبائی -> unadvisable
٠٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٢٧. نرگس -> stay strong
٠٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٢٨. پریا -> تلاش برای پیشی جستن
٠٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٢٩. پگاسوس -> شعر نو
٠٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٣٠. بیتا -> جواهرات
٠٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٣١. مامان آرشا -> آرشا
٠٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٣٢. مرضیه -> نارمینا
٠٣:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٣٣. مرضیه -> گل مینو
٠٣:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٣٤. Harley -> racquet ball
٠٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٣٥. Nazi -> آنالیز
٠٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٣٦. مرضیه -> مینودا
٠٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٣٧. میناجنگجو -> خروس صحرایی
٠٣:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٣٨. علی باقری -> درک کردن
٠٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٣٩. ویونا -> اسمای نزدیک ب یونا
٠٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٤٠. مرضیه -> مینودخت
٠٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٤١. ریسی -> قوم ریسی
٠٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٤٢. مرضیه -> مینودا
٠٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٤٣. سحر نجات پور -> Primer
٠٣:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٤٤. مرضیه -> مهردخت
٠٤:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٤٥. ماهیدا -> مهردا
٠٤:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٤٦. سارافرجپور -> tell fortunes
٠٤:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٤٧. سارافرجپور -> tell to one's face
٠٤:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٤٨. ماهیدا -> ماهیدا
٠٤:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٤٩. سارافرجپور -> tell the time
٠٤:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٥٠. پوریا -> سیل فنا
٠٤:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٥١. جواد -> فال اموات
٠٤:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٥٢. akamrahimi50@gmail.com -> junky
٠٤:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٥٣. یا زهرا -> Get the fuck out
٠٤:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٥٤. سارافرجپور -> do badly in
٠٤:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٥٥. akamrahimi50@gmail.com -> operator
٠٤:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٥٦. Bahman -> rocket propulsion
٠٤:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٥٧. سید -> المؤمنین
٠٥:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٥٨. آریا سگون -> سگوند
٠٥:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٥٩. امیدرضا صالحی -> compact
٠٦:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٦٠. امیدرضا صالحی -> frontage
٠٦:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٦١. امیدرضا صالحی -> frontage
٠٦:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٦٢. mim re -> ناوين
٠٦:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٦٣. امیدرضا صالحی -> pawn
٠٦:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٦٤. امیدرضا صالحی -> pawn
٠٦:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٦٥. Dark Light -> miss universe
٠٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٦٦. Mahi -> abstract principles
٠٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٦٧. امیرمسعودمسعودی -> گرافیک
٠٦:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٦٨. امیرمسعودمسعودی -> گرافیست
٠٦:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٦٩. امیرمسعودمسعودی -> نقاشی
٠٧:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٧٠. حوا -> لجعلناه
٠٧:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٧١. akamrahimi50@gmail.com -> explain yourself
٠٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٧٢. شهناز -> شهناز
٠٧:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٧٣. akamrahimi50@gmail.com -> mess up
٠٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٧٤. minoo -> assertively
٠٧:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٧٥. لیلی پسندیده -> Almost at once
٠٧:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٧٦. مهربان -> embarrassingly naive
٠٧:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٧٧. Kord -> Jisoo
٠٧:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٧٨. Shiva -> showcase
٠٧:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٧٩. نگار -> اصکی
٠٧:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٨٠. محمد -> لا تطع
٠٧:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٨١. Hormoz Khakpour -> به مویی بند بودن چیزی
٠٧:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٨٢. حسن -> طایفه ملازهی
٠٧:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٨٣. مجتبی -> rained off
٠٧:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٨٤. مهرک زند -> schoolchildren
٠٨:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٨٥. Dark Light -> that's what's up
٠٨:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٨٦. Dark Light -> You mean nothing to me
٠٨:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٨٧. Dark Light -> off the pill
٠٨:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٨٨. بهروز -> آدریانا
٠٨:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٨٩. Hossein -> مهشيد
٠٨:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٩٠. Dark Light -> Ain't
٠٨:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٩١. Dark Light -> put out
٠٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٩٢. کیوان نیک نژاد -> knackered
٠٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٩٣. مهدی قهرمانلو -> polar ice cap
٠٨:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٩٤. حسن نراقی هستم -> Use translate
٠٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٩٥. مهیار تفوق -> orthogonal
٠٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٩٦. امیرحسین -> کشته های سیراب
٠٨:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٩٧. ایلین -> ایلین
٠٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٩٨. بهداد مبارکی -> poker
٠٨:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

١٩٩. گرشا -> قسطنطنیه
٠٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٠٠. هدایت -> Balanced Execution
٠٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٠١. فرزان رسول -> Undercapacitated
٠٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٠٢. علیرضا اکبری -> ترب
٠٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٠٣. Hossein -> frantically
٠٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٠٤. مهدی قهرمانلو -> Privacy setting
٠٨:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٠٥. ZAHRA -> immunocompetent
٠٩:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٠٦. غیر عمد -> شهوا
٠٩:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٠٧. Fateme -> blushed
٠٩:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٠٨. مایا -> cabriole
٠٩:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٠٩. Hesam -> strain to failure
٠٩:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢١٠. چککنکتنت -> نکو هیده
٠٩:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢١١. شبنم جووون -> مفلحون
٠٩:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢١٢. Mahi -> Accepted model
٠٩:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢١٣. سمیرا قاسمی -> knock on effect
٠٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢١٤. سهیلی -> Imposter syndrome
٠٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢١٥. مهدی -> دل آنا
٠٩:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢١٦. Mahde.s -> line
٠٩:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢١٧. ا -> فلو لا تشکرون
٠٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢١٨. فاطمه -> صاینا
٠٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢١٩. زویا -> کتاب نامه
٠٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٢٠. ٢١ -> خصمانه
٠٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٢١. رضا بهمن زیاری -> توجه
٠٩:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٢٢. رهگذر -> specialty store
٠٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٢٣. علیرضا -> ءامنوا
٠٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٢٤. فرزان رسول -> Respect
٠٩:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٢٥. فاطمه غلامی -> be over the moon
٠٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٢٦. ایمان -> Foley
٠٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٢٧. حمید -> come to terms
١٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٢٨. Dark Light -> astonishment
١٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٢٩. Pezhman -> clearance sale
١٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٣٠. مهدی -> معرض
١٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٣١. رهگذر -> discount store
١٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٣٢. Dark Light -> perception
١٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٣٣. Anis -> Complaints procedure
١٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٣٤. وحید مهدیخانی -> shake up
١٠:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٣٥. مهدی -> عن اللغو
١٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٣٦. ak -> take it all in
١٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٣٧. Figure -> unabashedly
١٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٣٨. ak -> a spring in your step
١٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٣٩. مرضیه صفدری پناه -> egghead
١٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٤٠. محبوب نیا -> سیکلمه
١٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٤١. Dark Light -> dmt
١٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٤٢. morteza -> contextual interpretation
١٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٤٣. Dark Light -> lsd
١٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٤٤. کیپاپر😎 -> چانیول
١٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٤٥. آرشا -> زر نگار
١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٤٦. Hossein -> jaws
١٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٤٧. ریحانی -> ماهک
١٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٤٨. هانی -> کژدم
١٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٤٩. Hossein -> The jaws of the crack
١٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٥٠. اسرا -> لقاء
١٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٥١. Figure -> sedition
١٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٥٢. کیپاپرر -> چانیول
١٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٥٣. مائده رضایی -> زرنگار
١٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٥٤. Asal -> Attendant
١٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٥٥. Figure -> copulation
١٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٥٦. فرشته -> even
١٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٥٧. رهگذر -> irregulars
١٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٥٨. علیرضا -> شدید العقاب
١٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٥٩. یونس امینی -> فقدره
١٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٦٠. رهگذر -> outlet store
١٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٦١. فاطمه -> وابستم
١٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٦٢. همتا -> خاشعون
١٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٦٣. ملیکا -> خواستم
١٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٦٤. رهگذر -> warehouse store
١٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٦٥. romina -> Scoloosis
١٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٦٦. حسین -> ساجق
١٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٦٧. آرین تیمورخانی -> Feeling off colour
١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٦٨. فرزاد -> این جهانی
١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٦٩. mohammadreza -> دروغ زن
١١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٧٠. سودا -> city center
١١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٧١. A.A -> dumplings
١١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٧٢. جعفری -> set the bar high
١١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٧٣. کیمیا -> climate
١١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٧٤. .... -> جستجو گر
١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٧٥. Shiva -> so long
١١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٧٦. reza -> the pronator teres
١١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٧٧. وهسودان مرزبان -> سهی
١١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٧٨. کوشان -> سمیع الدعا
١١:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٧٩. Arash kurd -> bunker
١١:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٨٠. علی رضا -> ابوالعجایب
١١:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٨١. Donia -> Sit down
١١:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٨٢. 🐋🐋 -> صالح
١١:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٨٣. علی حاجاتی -> آلکن
١١:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٨٤. رضا ط -> monopoly
١١:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٨٥. محمد مهدی -> ان المتقین
١١:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٨٦. امیر -> فی جنته النعیم
١١:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٨٧. وهسودان مرزبان -> سهی
١١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٨٨. عابدینی -> مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم
١١:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٨٩. علی حاجاتی -> مال سلاطین
١١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٩٠. Murat -> رسولان
١١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٩١. Leon -> leon
١١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٩٢. Dr.niloofar -> remain intact
١١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٩٣. علی حاجاتی -> فرجام
١١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٩٤. امیر حسین -> افلح
١١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٩٥. حنانه -> یکپارچگی
١١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٩٦. فرشته -> filthy
١١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٩٧. Pari -> rated
١١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٩٨. موناسياح -> ligation
١١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٢٩٩. آلا -> غلامانش
١١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٠٠. mehrab -> bizzare
١١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٠١. Taj -> a funny story
١١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٠٢. رضا ط -> come into effect
١١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٠٣. Taj -> a neat person
١١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٠٤. Hossein -> بی نظیر
١١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٠٥. مَمَد -> Accounting office
١١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٠٦. Hossein -> unobtrusive
١١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٠٧. Figure -> islet
١١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٠٨. امیر -> ساقول
١١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٠٩. رهگذر -> value seeker
١٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣١٠. اشکان پریان -> overwhelming
١٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣١١. Hossein -> unobtrusive
١٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣١٢. mehrab -> Beat a path to somebody's door
١٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣١٣. ب -> May god bless him
١٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣١٤. Figure -> uncharted
١٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣١٥. نسرین رنجبر -> unconsciously
١٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣١٦. نادیا -> sociometric status
١٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣١٧. Pariya -> Postgraduate
١٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣١٨. پریمی -> پریمی
١٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣١٩. Pariya -> Obtained
١٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٢٠. رهگذر -> mobile commerce
١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٢١. nazanin -> schlemm
١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٢٢. shakib shokry -> first aid kit
١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٢٣. Pariya -> Specialized
١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٢٤. -> مذلت
١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٢٥. وهسودان مرزبان -> بحرین
١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٢٦. -> فضیلت
١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٢٧. وهسودان مرزبان -> ناوه
١٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٢٨. نسرین رنجبر -> allah aşkına
١٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٢٩. 😶 -> صحنه نبرد
١٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٣٠. وهسودان مرزبان -> ناوه
١٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٣١. نسرین رنجبر -> kin tutmak
١٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٣٢. نسرین رنجبر -> kına gecesi
١٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٣٣. وهسودان مرزبان -> ناوه
١٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٣٤. P.S.H -> spades
١٢:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٣٥. مَمَد -> dispatching unit
١٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٣٦. الهه -> ناگریز
١٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٣٧. Braveheart -> Disinfecting
١٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٣٨. Pariya -> Spent
١٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٣٩. قلب -> برگردی
١٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٤٠. mopa -> death
١٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٤١. النازبانو -> Cross Functional
١٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٤٢. برنا -> مهیب
١٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٤٣. محسن -> rino
١٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٤٤. ع -> زنگان
١٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٤٥. وهسودان مرزبان -> تبوک
١٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٤٦. Sara. Gh -> سارا
١٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٤٧. رهگذر -> technology enabled
١٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٤٨. میثم ططری -> چنگش
١٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٤٩. Hamed,p -> rome wasn't built in a day
١٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٥٠. رسول قنبری -> flit between
١٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٥١. رهگذر -> experiential economy
١٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٥٢. aminreza -> سناتور
١٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٥٣. وهسودان مرزبان -> ناوه
١٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٥٤. الا -> زینهار
١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٥٥. نوژان -> آوینا
١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٥٦. رهگذر -> word mark
١٣:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٥٧. King milad -> terms
١٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٥٨. دیلمستان -> رودبار زیتون
١٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٥٩. عسل -> مصابیح
١٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٦٠. وهسودان مرزبان -> کوک
١٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٦١. سحرناز -> سحرناز
١٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٦٢. وهسودان مرزبان -> کوک
١٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٦٣. بهرامی -> گهرو
١٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٦٤. Yasna🌹mirahmady🌹 -> خلق کردن
١٣:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٦٥. وهسودان مرزبان -> کوک
١٣:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٦٦. حسن پاپی -> کایدخورده
١٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٦٧. طاهر شریعت‌پناهی -> reflexively
١٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٦٨. omid -> intermodal
١٣:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٦٩. Monire -> incontinent
١٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٧٠. Sheymah -> for fuck's sake
١٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٧١. Sheymah -> lazy bones
١٣:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٧٢. Sheymah -> You messed up
١٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٧٣. . -> a quarter past 3
١٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٧٤. azi -> onboarding
١٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٧٥. بی نام -> مخفف گاه
١٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٧٦. موذنی -> مواد طبقه بندی شده تابعی
١٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٧٧. وهسودان مرزبان -> آماج
١٣:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٧٨. سهیلا مهرزاد ثمرین -> each and every day
١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٧٩. رادین -> زوال ملک
١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٨٠. Arian teimorkhany -> morbilli
١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٨١. Ana-H -> Planning benefits versus costs
١٤:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٨٢. سارینا -> بلند آواز
١٤:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٨٣. MT -> desquamation
١٤:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٨٤. پرین -> nitty gritty
١٤:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٨٥. سودا نوربخش😘 -> رب جلیل
١٤:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٨٦. موناسياح -> peat
١٤:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٨٧. Arian 97 -> سیجل
١٤:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٨٨. SATAES -> اقتدا کردن
١٤:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٨٩. Arian teimorkhany -> croup
١٤:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٩٠. Mir -> نگون اقبال
١٤:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٩١. Arian teimorkhany -> coeliac disease
١٤:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٩٢. آرین تیمورخانی -> wean
١٤:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٩٣. علیرضا -> ماذا
١٤:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٩٤. Figure -> rebirth
١٤:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٩٥. مهدی رشیدی -> gp
١٤:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٩٦. یحیی -> syspecs
١٤:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٩٧. موناسياح -> abscission
١٤:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٩٨. Yassss -> walk to school
١٤:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٣٩٩. Figure -> consecutive
١٤:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٠٠. رسول قنبری -> hold somebody to ransom
١٤:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٠١. موناسياح -> abscission
١٤:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٠٢. هستی -> لحظه شماری
١٤:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٠٣. Figure -> back to back
١٤:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٠٤. ヴァヒド -> custom
١٤:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٠٥. امیرسام -> نتابانده
١٤:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٠٦. هدیه -> نهراسیم
١٤:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٠٧. Figure -> minuscule
١٤:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٠٨. عاطفه موسوی -> کینه
١٤:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٠٩. زهرا -> انعطاف
١٤:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤١٠. علیرضا رجبی -> ماشاالله
١٤:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤١١. Sara -> windsurfing
١٤:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤١٢. Rzvn -> disable
١٤:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤١٣. Yassss -> walk to school
١٤:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤١٤. محمد -> همی روم
١٤:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤١٥. mah -> make a break for
١٤:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤١٦. abolfazl -> comedy movie
١٤:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤١٧. کوروش -> حمله
١٤:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤١٨. Mehdi -> Merce
١٤:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤١٩. Sheymah -> Brain Storm
١٤:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٢٠. بهتر شدن حال بیمار -> بهبود می یافت
١٤:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٢١. Sheymah -> Its drip cheap
١٤:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٢٢. . -> consult
١٤:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٢٣. سمن زنجانی -> Moroi
١٤:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٢٤. Elia -> sand dune
١٥:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٢٥. Mahbube -> i don't have a bean
١٥:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٢٦. anahita -> detachable
١٥:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٢٧. Ailar -> ایلار
١٥:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٢٨. محمد -> خوش خوان
١٥:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٢٩. عموجون -> عظمت
١٥:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٣٠. Sheymah -> chill out
١٥:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٣١. Sheymah -> She fooled me
١٥:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٣٢. Sama -> Fourtune
١٥:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٣٣. آناهیتا -> yandere
١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٣٤. Sheymah -> Seek at least, seek and pray
١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٣٥. احمد -> جلا دادن
١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٣٦. آمنه بهرامی -> برآمد
١٥:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٣٧. Sheymah -> Holy communion
١٥:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٣٨. علی -> کتاب نامه
١٥:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٣٩. amir -> buy a ticket
١٥:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٤٠. ســـارا -> find fault with
١٥:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٤١. Dark Light -> optical illusion
١٥:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٤٢. aRmY -> a broad
١٥:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٤٣. ناصر حقیقی زاده -> رکه
١٥:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٤٤. Dark Light -> obliterate
١٥:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٤٥. میرحسین سیاوشی خیابانی -> Whistle through the air
١٥:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٤٦. علی -> winner evan
١٥:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٤٧. آسنا -> شوری
١٥:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٤٨. Pariya -> Duplicate
١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٤٩. مینو -> مونیا
١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٥٠. علیرضا -> comparative adjective
١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٥١. Sheymah -> grace
١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٥٢. نیان -> نامه نویس
١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٥٣. Sheymah -> holy spirit
١٥:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٥٤. Sheymah -> pastor
١٥:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٥٥. Sheymah -> greatful
١٥:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٥٦. سید نورالدین رفیعی طباطبائی -> time‐critical
١٥:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٥٧. .ممmomadmjja -> نتابانده
١٥:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٥٨. Sheymah -> What joey for those
١٥:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٥٩. رهگذر -> exposure
١٥:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٦٠. مبین -> رسولان
١٥:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٦١. P -> fitting room
١٥:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٦٢. radin -> competition
١٥:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٦٣. Sheymah -> new testament
١٥:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٦٤. زیبا -> چشم به هم زدن
١٥:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٦٥. میرحسین سیاوشی خیابانی -> At one and the same time
١٥:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٦٦. کیمیا -> so do i
١٥:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٦٧. سهیل کبدانی -> انزل
١٥:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٦٨. Sarina -> Islamic revolution anniversary
١٥:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٦٩. ایلی -> exchange student
١٥:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٧٠. Amir -> lozenges
١٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٧١. امین آریا -> طبیعت
١٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٧٢. محمد -> الی الله
١٥:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٧٣. لیلا میرزاخان -> Charades
١٥:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٧٤. عرفان -> لوامه
١٥:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٧٥. MOHAMMAD -> INTNODCTION
١٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٧٦. Behzad -> Physis
١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٧٧. وهسودان مرزبان -> گم
١٥:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٧٨. علی -> رامسجان
١٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٧٩. Kowsar Abedini -> گذاف
١٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٨٠. رهگذر -> inventory liquidation
١٥:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٨١. هیودی -> پرپروک
١٥:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٨٢. رها -> بیندیشیم
١٥:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٨٣. میرحسین سیاوشی خیابانی -> ........Make a package of
١٥:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٨٤. مینا -> Health check
١٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٨٥. مهدی بسطامی فر -> kifar
١٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٨٦. اوزرا -> کراچی
١٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٨٧. هیودی -> پاپا
١٥:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٨٨. النازبانو -> evolve
١٥:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٨٩. فاطیما -> فاطیما
١٥:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٩٠. اوزرا -> کراچی (ارژن)
١٥:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٩١. مریم -> بنیتا
١٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٩٢. رهگذر -> sell through
١٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٩٣. 😎صالح صحت پناه😎 -> حق تعالی
١٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٩٤. خیراله رحیمی -> cw
١٦:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٩٥. خیراله رحیمی -> ccw
١٦:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٩٦. امیر حسین -> زبان تاتی
١٦:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٩٧. ashira -> ashira
١٦:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٩٨. Hormoz Khakpour -> به مویی بند بودن چیزی
١٦:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٤٩٩. وهسودان مرزبان -> پوشن
١٦:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٠٠. محدثه زورمند -> عذاب مهین
١٦:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٠١. F -> سبحان
١٦:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٠٢. علی -> نام آوران
١٦:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٠٣. Shahan -> شاهان گوکباکار
١٦:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٠٤. مهدیه بیات -> لندوک
١٦:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٠٥. رها قاسمی -> متلاطم
١٦:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٠٦. sahar -> bts
١٦:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٠٧. امیر -> نهراسیم
١٦:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٠٨. Sara -> terrific
١٦:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٠٩. امیر -> Please stick (put) a plaster on the wound
١٦:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥١٠. رویا -> روسین
١٦:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥١١. sahar -> vmin
١٦:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥١٢. SARA -> اللهم ارزقنا
١٦:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥١٣. SARA -> اللهم ارزقنا
١٦:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥١٤. سارا -> سلاله
١٦:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥١٥. رهگذر -> reorganizing
١٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥١٦. میرحسین سیاوشی خیابانی -> From there on
١٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥١٧. پارسا -> زرقاط
١٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥١٨. آرین -> Don't lower yourself
١٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥١٩. مهدی رجبی کیا -> نفیا و اثباتا
١٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٢٠. sahar -> هیتر
١٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٢١. Ehsan masjedi -> grand theft auto
١٦:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٢٢. اریا -> Highley respected
١٦:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٢٣. مهدی کشاورز -> رگ بند
١٦:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٢٤. مهتاب -> درهم فشرد
١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٢٥. عاطفه موسوی -> pissed off
١٦:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٢٦. عاطفه موسوی -> دماغ عقابی
١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٢٧. سیدین -> stillness
١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٢٨. غلامی -> Addressed
١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٢٩. مَمَد -> comprehensive school
١٦:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٣٠. مَمَد -> Practice and science
١٦:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٣١. عاطفه موسوی -> Gum
١٦:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٣٢. پروین -> mysteriously
١٦:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٣٣. Mozhan -> dreading
١٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٣٤. فاطمه -> پیشه گیرید
١٦:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٣٥. مینا -> bouncing
١٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٣٦. جواد -> CONCUPISCENCE
١٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٣٧. عباس بوعذار بدون �م� -> پشمام
١٦:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٣٨. کیان -> face
١٧:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٣٩. مریم -> Education authority
١٧:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٤٠. جواد مدنی -> کش امدن
١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٤١. وهسودان مرزبان -> مامقان
١٧:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٤٢. مهشید آزادروح -> metal shaving
١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٤٣. Sugar -> Crouble
١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٤٤. TAHA -> egg
١٧:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٤٥. Mmmm -> update a blog
١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٤٦. دیانا -> افکندی
١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٤٧. علی -> skipping meals
١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٤٨. aa -> I'm not sure the furniture would go with it
١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٤٩. Mmmm -> participate in an online course
١٧:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٥٠. مهشید آزادروح -> buzzword
١٧:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٥١. موذنی -> couple stress theory
١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٥٢. REZA -> breaking bad
١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٥٣. ثنا شیحکی -> اکثرهم
١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٥٤. وهسودان مرزبان -> پنبه
١٧:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٥٥. راحیل -> hell bent
١٧:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٥٦. فارسی را پاس بداریم. -> therof
١٧:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٥٧. ابوالفضل معتمد -> dishonor
١٧:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٥٨. وهسودان مرزبان -> فلخمیدن
١٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٥٩. وهسودان مرزبان -> فلخمه
١٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٦٠. وهسودان مرزبان -> فلخمه
١٧:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٦١. کامبیز زود باز -> offensive
١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٦٢. کوروش پروین پور -> Paganism
١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٦٣. H❤️A -> watering can
١٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٦٤. مهدی -> don
١٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٦٥. محسن پاشنا -> stretch
١٧:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٦٦. وحید -> اوچی
١٧:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٦٧. Iliya -> entitled
١٧:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٦٨. دخترک تنها -> خیال انگیز
١٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٦٩. H❤️A -> Seedlings
١٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٧٠. شهاب اناری 😉 -> conclusion
١٧:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٧١. تاجی -> تاج تهران
١٧:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٧٢. دخترک تنها -> زرگر
١٧:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٧٣. مَمَد -> Excellent merit
١٧:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٧٤. سهیل کبدانی -> نیش
١٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٧٥. زهره -> heirloom
١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٧٦. سهیل کبدانی -> مورد اداب قران
١٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٧٧. درسا 💟💕 -> درسا
١٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٧٨. Hossein -> haunt
١٨:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٧٩. هایا عزتی -> کاراسو
١٨:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٨٠. رضایی -> order
١٨:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٨١. Hossein -> haunt
١٨:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٨٢. سیدحسین اخوان بهابادی -> شوخی
١٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٨٣. 🌈 -> پشمام
١٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٨٤. ..... -> airline
١٨:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٨٥. عرفان -> نامتعارف
١٨:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٨٦. وهسودان مرزبان -> فخم
١٨:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٨٧. اببودا -> سیاه پوش
١٨:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٨٨. محمد جواد شمسایی -> barring
١٨:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٨٩. امیر حسین شهبازی -> کامکاری
١٨:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٩٠. ساغر صفرپور -> پرمهر
١٨:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٩١. Nz -> snowball sampling
١٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٩٢. وهسودان مرزبان -> فلخودن
١٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٩٣. سمانه -> regarding
١٨:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٩٤. وهسودان مرزبان -> فلخیدن
١٨:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٩٥. Kordi -> بریوان
١٨:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٩٦. Kordi -> بریوان
١٨:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٩٧. وهسودان مرزبان -> فرخمیدن
١٨:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٩٨. Mehrshad Omidy -> اجرت المثل
١٨:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٥٩٩. ساغر صفرپور -> نشاط انگیز
١٨:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٠٠. النازدهقان -> تتمه ٔ دور زمان
١٨:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٠١. سیدحسین اخوان بهابادی -> شوخی واردی
١٨:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٠٢. افشین حاجی طرخانی -> broke out
١٨:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٠٣. سیدحسین اخوان بهابادی -> شوخی باردی
١٨:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٠٤. بهار -> self view
١٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٠٥. Kawa -> give me five
١٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٠٦. مامان محیصا -> محیصا
١٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٠٧. آمنه ندیم -> مقتصد اسم محمد
١٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٠٨. وهسودان مرزبان -> بحرین
١٨:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٠٩. میرحسین سیاوشی خیابانی -> With decision
١٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦١٠. وهسودان مرزبان -> غیش
١٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦١١. مریم -> Back garden
١٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦١٢. میرحسین سیاوشی خیابانی -> Bathing in sweat
١٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦١٣. آذر -> Tough going
١٨:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦١٤. مهسا -> خفاش خویان
١٨:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦١٥. شهرام -> گردکان
١٨:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦١٦. وهسودان مرزبان -> مربع
١٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦١٧. تتت -> boystyle
١٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦١٨. میرحسین سیاوشی خیابانی -> With a heavy heart
١٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦١٩. ستایش -> هم خانواده اطبا
١٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٢٠. گیتا -> کسرا
١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٢١. زهرا -> زهرا
١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٢٢. ته -> A place's environment
١٨:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٢٣. آنوشا -> محرم سر الله
١٩:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٢٤. نگار -> خوب است و خیر
١٩:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٢٥. میرحسین سیاوشی خیابانی -> Chalked up word
١٩:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٢٦. Mohmmad yarmohmmady -> شروع
١٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٢٧. امیر -> خیار بن
١٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٢٨. میرحسین سیاوشی خیابانی -> chalk up
١٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٢٩. Ark -> مهاجر
١٩:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٣٠. پیا لر -> آل بویه
١٩:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٣١. میلاد -> structure
١٩:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٣٢. دانش آموز -> سحاب
١٩:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٣٣. رضا ط -> winding down
١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٣٤. رضا ط -> wind down
١٩:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٣٥. مرتضی حمزه سرکانی -> personation
١٩:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٣٦. دزی -> سکان کشتی
١٩:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٣٧. Parisa -> grand unifying
١٩:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٣٨. رضا ط -> credited
١٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٣٩. Javad -> wfh
١٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٤٠. S. kfan -> پیار
١٩:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٤١. رضا -> ملکا
١٩:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٤٢. Sunnaz -> expriment
١٩:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٤٣. هومن -> He has some bruises
١٩:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٤٤. رضا ط -> people
١٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٤٥. لتذردد -> نوازنده
١٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٤٦. Fati -> مشاورت
١٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٤٧. روژیا احمدی -> هیجان انگیز
١٩:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٤٨. لتذردد -> چرخ بلند
١٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٤٩. Aylar -> pay toll
١٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٥٠. روژیا احمدی -> هیجان انگیز
١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٥١. اسفندیار -> جغرافی
١٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٥٢. انوشه امین زاده -> act out
١٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٥٣. سیدین -> pecan tree
١٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٥٤. Amir.b -> over lap
١٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٥٥. ریحانه -> اولالا
١٩:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٥٦. Arian -> Lean
١٩:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٥٧. moon -> molder
١٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٥٨. عاطفه ب -> hitchhike
١٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٥٩. Setare -> put your foot in it
١٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٦٠. -> زر و سیم
١٩:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٦١. سهیلا مهرزاد ثمرین -> more than
١٩:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٦٢. M -> to the ground
٢٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٦٣. عاطفه موسوی -> encumbered with debts
٢٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٦٤. سمانه قربانی -> attempted murder
٢٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٦٥. مستر بینام -> arctida
٢٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٦٦. ع/ سپنتامهر -> آهو بره
٢٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٦٧. آناهیتا صالحی -> solid
٢٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٦٨. آناهیتا صالحی -> stranger
٢٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٦٩. ع/ سپنتامهر -> آهو کره
٢٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٧٠. blink -> target
٢٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٧١. آناهیتا صالحی -> stuff
٢٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٧٢. آناهیتا صالحی -> thus
٢٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٧٣. هه نار -> کورد
٢٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٧٤. آناهیتا صالحی -> turkey
٢٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٧٥. یکتا❤ -> ارایه
٢٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٧٦. سارا -> particularly
٢٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٧٧. هه نار -> میو
٢٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٧٨. هه نار -> تره
٢٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٧٩. سیدین -> deflate
٢٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٨٠. رهگذر -> radio frequency identification
٢٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٨١. SH....Albus.s.p -> Albus Severus
٢٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٨٢. هه نار -> شوخ
٢٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٨٣. هه نار -> ریبوار
٢٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٨٤. هه نار -> درزی
٢٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٨٥. یوسفی -> visioning
٢٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٨٦. هه نار -> ئاور
٢٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٨٧. Amir ali -> swivel chair
٢٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٨٨. استکی -> Patient
٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٨٩. هه نار -> نامو
٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٩٠. Amir ali -> swivel chair
٢٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٩١. هه نار -> گلینه
٢٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٩٢. شورکان -> پارادایم
٢٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٩٣. هه نار -> ناوبانگ
٢٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٩٤. هه نار -> گوری
٢٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٩٥. Z.N -> ایلومیناتی
٢٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٩٦. هه نار -> ئاو
٢٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٩٧. ایناز -> Sign
٢٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٩٨. Dark Light -> playing around
٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٦٩٩. Seyyedalith -> commercials
٢٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٠٠. نرگس -> loom
٢١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٠١. کاظم -> کایدخورده
٢١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٠٢. مبینا -> cosmologic
٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٠٣. امیر حسین -> board the plane
٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٠٤. Peyman -> غافر الذنب
٢١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٠٥. پارسا میریوسفی -> the rest
٢١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٠٦. صادق سالارحسینی -> سورگاه:
٢١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٠٧. امیر -> board the plane
٢١:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٠٨. فرزان رسول -> Snapshot
٢١:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٠٩. Roya -> anime
٢١:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧١٠. Hossein -> meltdown
٢١:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧١١. مهرداد -> کلیک
٢١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧١٢. پارسا میریوسفی -> chess set
٢١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧١٣. Dark Light -> GEISHA
٢١:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧١٤. فریده -> بابادی
٢١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧١٥. مَمَد -> absent with leave
٢١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧١٦. نرگس -> extinguish a fire
٢١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧١٧. اسما -> پدر روانشناسی
٢١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧١٨. آزادی -> سیاه پوش
٢١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧١٩. مَمَد -> education certification
٢١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٢٠. نرگس -> saturated
٢١:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٢١. Dark Light -> انبردست
٢١:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٢٢. فاطیما -> floristry
٢١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٢٣. Dark Light -> what rotten luck
٢١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٢٤. باران -> باران
٢١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٢٥. فاطیما -> high time
٢١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٢٦. سارافرجپور -> Turn something inside out
٢١:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٢٧. آنا -> take stairs
٢١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٢٨. سارافرجپور -> put your foot in it
٢١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٢٩. سارافرجپور -> put your hand in your pocket
٢١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٣٠. علی -> eschatological
٢١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٣١. بتول -> بتول
٢١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٣٢. فاطمه‌ -> جمحات
٢١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٣٣. کوثر -> overexposure
٢١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٣٤. ندا -> برژووازی
٢٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٣٥. فاطمه -> العی
٢٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٣٦. tara -> check the timetabel
٢٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٣٧. سید پوریا حسینی -> whirl
٢٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٣٨. جلال قاسمی -> support
٢٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٣٩. حسین صفی -> distract from
٢٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٤٠. Mozhgan -> transport system
٢٢:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٤١. 12131 -> dating
٢٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٤٢. سالیا -> سرایت
٢٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٤٣. علی باقری -> تابخانه
٢٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٤٤. علی باقری -> تاب دادن عنان
٢٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٤٥. علی باقری -> تاج مرصع
٢٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٤٦. علی باقری -> تأجيل آمال
٢٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٤٧. علی باقری -> تأخير مهمات
٢٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٤٨. علی باقری -> تأديب ذات
٢٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٤٩. علی باقری -> تأكد پذيرفتن
٢٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٥٠. Mishka -> reserve
٢٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٥١. علی باقری -> تأني كردن
٢٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٥٢. علی باقری -> تای نان
٢٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٥٣. علی باقری -> تباشير بشر
٢٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٥٤. علی باقری -> تباين طبيعت
٢٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٥٥. امینی توکل -> SetapassWord
٢٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٥٦. نفیس -> speech community
٢٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٥٧. نفیس -> speech community
٢٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٥٨. علی باقری -> تبدل حال
٢٢:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٥٩. لِژاند -> کیلین مورفی
٢٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٦٠. علی باقری -> تبدل احوال
٢٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٦١. علی بیاتی -> Entrepreneurship
٢٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٦٢. علی باقری -> تبسط نمودن
٢٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٦٣. علی باقری -> تبعيت ورزيدن
٢٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٦٤. علی باقری -> تبليغ پيغام
٢٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٦٥. میرحسین سیاوشی خیابانی -> You didn't it from me
٢٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٦٦. علی باقری -> تتابع احداث
٢٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٦٧. علی باقری -> تتق بستن
٢٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٦٨. ابوالفضل طهماسبی -> خشک آسمون
٢٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٦٩. ابوالفضل طهماسبی -> خشک آسمونی
٢٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٧٠. علی باقری -> تتق ظلام شب
٢٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٧١. اسما -> dominate
٢٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٧٢. علی باقری -> تثبت انديشه
٢٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٧٣. بهزاد -> fabless
٢٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٧٤. علی باقری -> تجارت دريا
٢٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٧٥. علی باقری -> تجاسر كردن
٢٣:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٧٦. علی باقری -> تجاسر گونه
٢٣:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٧٧. فاطمه -> بخعنا
٢٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٧٨. علی باقری -> تجديد معاهدت
٢٣:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٧٩. علی باقری -> تجربت رفتن
٢٣:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٨٠. عبدالله خليلب -> Avada kedavra
٢٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٨١. Marry -> چشاش سگ داره
٢٣:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٨٢. علی باقری -> تحاشي نمودن
٢٣:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٨٣. آریابوم -> اردلان
٢٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٨٤. علی باقری -> تحريض فرمودن
٢٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٨٥. لعیا -> توفیق
٢٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٨٦. علی باقری -> تحريک دادن
٢٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٨٧. Aipara -> Hifu
٢٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٨٨. مهسانا -> فشار
٢٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٨٩. Persian_boy70 -> گنجشک
٢٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٩٠. محمد جواد آذرگون -> ترجمه قرآن به فارسی
٢٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٩١. علی باقری -> تحسين زدن
٢٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٩٢. Persian_boy -> الله
٢٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٩٣. علی باقری -> تحصيل دانش
٢٣:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٩٤. علی باقری -> تحصيل اغراض
٢٣:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٩٥. علی باقری -> تحصيل سعادتين
٢٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٩٦. علی باقری -> تحفه آسماني
٢٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٩٧. Persian_boy70 -> دختر
٢٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٩٨. Samira Arbn -> Auch du liebe Zeit!
٢٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٧٩٩. فاطیما -> good lookin' out
٢٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٠٠. Persian_boy70 -> پسر
٢٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٠١. Samira Arbn -> Ach was!
٢٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٠٢. Persian_boy -> مادر
٢٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٠٣. علی باقری -> کوید19
٢٣:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٠٤. Persian_boy70 -> برادر
٢٣:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٠٥. Persian_boy70 -> خواهر
٢٣:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٠٦. حسطحفطعحسعحط -> Iconic moment
٢٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٠٧. سلام آقا زاده -> Iconic moment
٢٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٠٨. آرین هراتی -> statehood
٢٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧

٨٠٩. سارینا -> سارینا
٢٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧