ligation

/laɪˈɡeɪʃən//laɪˈɡeɪʃən/

معنی: بند، انعقاد، بستن رگ، رشته یا وسیله بستن
معانی دیگر: بستن رگ، انعقاد، بند، رشته یا وسیله بستن

جمله های نمونه

1. Urgent surgical treatment by direct suture ligation is the treatment of choice, but the prognosis for most patients is extremely poor.
[ترجمه سیدصالح علوی] در موارد اورژانسی جراحی درمان با بخیه مستقیم بهترین راه درمانی ست اما تشخیص اولیه در مورد اکثر بیماران خیلی ضعیف است
|
[ترجمه گوگل]درمان فوری جراحی با بستن بخیه مستقیم درمان انتخابی است، اما پیش آگهی برای اکثر بیماران بسیار ضعیف است
[ترجمه ترگمان]فوری درمان جراحی توسط suture مستقیم ligation درمان انتخاب است، اما پیش بینی اکثر بیماران به شدت ضعیف است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The ligation reaction was allowed to proceed about 4 hours at room temperature.
[ترجمه گوگل]واکنش بستن حدود 4 ساعت در دمای اتاق انجام شد
[ترجمه ترگمان]واکنش ligation مجاز بود تا حدود ۴ ساعت در دمای اتاق عمل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Transformation of highly competent E. coli cells with the ligation mixture gave rise to one Ap R clone.
[ترجمه گوگل]تبدیل سلول های E coli بسیار شایسته با مخلوط بستن منجر به یک کلون Ap R شد
[ترجمه ترگمان]تبدیل of با صلاحیت بالا coli با مخلوط ligation به یک کلون در Ap افزایش داده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Objective:Discuss the feasibility and therapeutic effect of exalted ligation combined electrocoagulation operation for varicose vein of lower extremity.
[ترجمه گوگل]هدف: در مورد امکان سنجی و اثر درمانی عمل انعقاد الکتریکی ترکیبی با بستن اگزالته برای ورید واریسی اندام تحتانی بحث کنید
[ترجمه ترگمان]هدف: در مورد امکان و اثرات درمانی of عالی همراه با عملکرد electrocoagulation for با ته کم تر توضیح دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Cecal ligation and puncture (CLP) was done in the infection group, and laparotomy only in the control group.
[ترجمه گوگل]در گروه عفونت بستن و سوراخ کردن ساکال (CLP) و در گروه کنترل فقط لاپاراتومی انجام شد
[ترجمه ترگمان]Cecal ligation و puncture (clp)در گروه infection انجام شد و laparotomy تنها در گروه کنترل بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Objective: Investigating the clinical efficacy of high ligation of great saphenous vein plus PCCS in lower extremity varicose vein .
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی اثربخشی بالینی بستن بالای ورید صافن بزرگ به همراه PCCS در ورید واریسی اندام تحتانی
[ترجمه ترگمان]هدف: بررسی اثربخشی بالینی of بالا از سیاه رگ بزرگ saphenous به علاوه PCCS در vein lower پایین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Pericardial devascularization plus endoscopic variceal ligation(EVL) was applied in our hospital as a new union devascularization therapy for 66 cirrhotic portal hypertension patients since 199
[ترجمه گوگل]جداسازی عروق پریکارد به همراه بستن آندوسکوپی واریس (EVL) در بیمارستان ما به عنوان یک درمان پیوند عروقی جدید برای 66 بیمار پرفشاری خون پورتال سیروز از سال 199 استفاده شد
[ترجمه ترگمان]pericardial devascularization plus (EVL)به همراه endoscopic variceal ligation (EVL)در بیمارستان ما به عنوان یک اتحادیه جدید درمان devascularization برای بیماران مبتلا به فشار خون ۶۶ cirrhotic از سال ۱۹۹ مورد استفاده قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Varicocelectomy retroperitoneal approach with ligation of both testicular vein trunci and the artery has the advantage of a decreased persistence rate.
[ترجمه گوگل]روش رتروپریتونال واریکوسلکتومی با بستن هر دو تنه ورید بیضه و شریان مزیت کاهش میزان ماندگاری را دارد
[ترجمه ترگمان]روش Varicocelectomy با استفاده از روش trunci testicular به روش testicular و رگ آئورت، مزیت کاهش میزان پایداری را دارا می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The ischemic range induced by ligation of the different parts of the basilar artery trunk overlapped, mainly locating in the medulla rostral to the obex .
[ترجمه گوگل]محدوده ایسکمیک ناشی از بستن قسمت های مختلف تنه شریان بازیلار با هم همپوشانی داشت که عمدتاً در بصل النخاع منقاری به اُبکس قرار دارد
[ترجمه ترگمان]محدوده ischemic ناشی از ligation بخش های مختلف of سرخرگ basilar با هم تداخل پیدا کرده است که عمدتا در the rostral تا the قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Methods:High ligation and electrocoagulation were treated in 30 patients with varicosis of great saphenous vein.
[ترجمه گوگل]روش کار: 30 بیمار مبتلا به واریس ورید صافن بزرگ تحت درمان با بستن بالا و انعقاد الکتریکی قرار گرفتند
[ترجمه ترگمان]روش ها: ligation و electrocoagulation بالا در ۳۰ بیمار با varicosis از ورید اجوف بالایی درمان شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Methods Myocardial infarct was produced by ligation of the left coronary artery.
[ترجمه گوگل]MethodsInfarct میوکارد توسط بستن شریان کرونر چپ تولید شد
[ترجمه ترگمان]روش های myocardial infarct توسط ligation از سرخرگ مهره چپ ایجاد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Objective To evaluate the clinical effect of high ligation of inferior mesenteric artery in rectal cancer surgery .
[ترجمه گوگل]هدف بررسی اثر بالینی بستن بالای شریان مزانتریک تحتانی در جراحی سرطان رکتوم
[ترجمه ترگمان]هدف ارزیابی اثر بالینی of بالای سرخرگ mesenteric تحتانی در جراحی سرطان روده مقعد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Objective:To study the anatomical factor of the pelvic congestion syndrome after tubal ligation and put forward the preventive measures.
[ترجمه گوگل]هدف: مطالعه فاکتور آناتومیکی سندرم احتقان لگن پس از بستن لوله و ارائه اقدامات پیشگیرانه
[ترجمه ترگمان]هدف: برای مطالعه عامل تشریحی سندرم ازدحام لگن بعد از tubal ligation و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. A fraction of people who have children using assisted reproductive technology were fertile prior to tubal ligation.
[ترجمه گوگل]کسری از افرادی که با استفاده از فناوری کمک باروری بچه دارند، قبل از بستن لوله ها بارور بودند
[ترجمه ترگمان]بخشی از افرادی که فرزند خود را با استفاده از فن آوری تولید مثلی دارند، قبل از tubal ligation، حاصل خیز بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Patients in control group(23 cases) were given sublingual misoprostol tablets, massaging of the uterus, in utero intramuscular injection of carboprost and uterine artery ligation.
[ترجمه گوگل]به بیماران گروه کنترل (23 مورد) قرص میزوپروستول زیرزبانی، ماساژ رحم، تزریق داخل عضلانی کربوپروست در رحم و بستن شریان رحم داده شد
[ترجمه ترگمان]بیماران در گروه کنترل (۲۳ مورد)از قرص های sublingual sublingual، ماساژ دهنده رحم، تزریق intramuscular رحم of و سرخرگ رحمی استفاده کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

بند (اسم)
fit, article, articulation, joint, link, bind, bond, clause, provision, snare, segment, levee, facet, hinge, line, dyke, dike, paragraph, dam, wristband, tie, frenum, clamp, binder, sling, fastening, manacle, weir, canto, ligation, commissure, ligature, noose, facia, fascia, funiculus, joggle, holdback, holdfast, internode, ligament, proviso, stanza, trawl

انعقاد (اسم)
conclusion, ratification, coagulation, coalescence, gelation, ligation

بستن رگ (اسم)
ligation

رشته یا وسیله بستن (اسم)
ligation

تخصصی

[شیمی] لیگاند پوشی

به انگلیسی

• act of tying or binding (especially a bleeding artery); ligature, something which ties or binds

پیشنهاد کاربران

بستن
انعقاد
اتصال
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما