ligation

/laɪˈɡeɪʃən//laɪˈɡeɪʃən/

معنی: بند، انعقاد، بستن رگ، رشته یا وسیله بستن
معانی دیگر: بستن رگ، انعقاد، بند، رشته یا وسیله بستن
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Urgent surgical treatment by direct suture ligation is the treatment of choice, but the prognosis for most patients is extremely poor.
[ترجمه سیدصالح علوی] در موارد اورژانسی جراحی درمان با بخیه مستقیم بهترین راه درمانی ست اما تشخیص اولیه در مورد اکثر بیماران خیلی ضعیف است
|
[ترجمه ترگمان]فوری درمان جراحی توسط suture مستقیم ligation درمان انتخاب است، اما پیش بینی اکثر بیماران به شدت ضعیف است
[ترجمه گوگل]درمان جراحی فوری با پیوند مستقیم با سوزن درمان انتخاب است، اما پیش آگهی برای اکثر بیماران بسیار ضعیف است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The ligation reaction was allowed to proceed about 4 hours at room temperature.
[ترجمه ترگمان]واکنش ligation مجاز بود تا حدود ۴ ساعت در دمای اتاق عمل کند
[ترجمه گوگل]واکنش لیگاند اجازه داد تا در دمای اتاق حدود 4 ساعت ادامه یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Transformation of highly competent E. coli cells with the ligation mixture gave rise to one Ap R clone.
[ترجمه ترگمان]تبدیل of با صلاحیت بالا coli با مخلوط ligation به یک کلون در Ap افزایش داده شد
[ترجمه گوگل]تبدیل سلولهای E coli بسیار محکم با مخلوط لیتیوم باعث ایجاد یک کلون AP R می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Objective:Discuss the feasibility and therapeutic effect of exalted ligation combined electrocoagulation operation for varicose vein of lower extremity.
[ترجمه ترگمان]هدف: در مورد امکان و اثرات درمانی of عالی همراه با عملکرد electrocoagulation for با ته کم تر توضیح دهید
[ترجمه گوگل]هدف: در مورد امکان سنجی و اثربخشی درمان با استفاده از الکتروکواگولاسیون ترکیبی لیبرال فوقانی برای ورید واریس اندام تحتانی بحث شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Cecal ligation and puncture (CLP) was done in the infection group, and laparotomy only in the control group.
[ترجمه ترگمان]Cecal ligation و puncture (clp)در گروه infection انجام شد و laparotomy تنها در گروه کنترل بود
[ترجمه گوگل]لقاح شیرخوار و پانکراس (CLP) در گروه عفونت و لاپاروتومی تنها در گروه کنترل انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Objective: Investigating the clinical efficacy of high ligation of great saphenous vein plus PCCS in lower extremity varicose vein .
[ترجمه ترگمان]هدف: بررسی اثربخشی بالینی of بالا از سیاه رگ بزرگ saphenous به علاوه PCCS در vein lower پایین
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی اثربخشی بالینی لیگامانی بالا از ورید صافی بزرگ به همراه PCCS در ورید واریسی اندام تحتانی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Pericardial devascularization plus endoscopic variceal ligation(EVL) was applied in our hospital as a new union devascularization therapy for 66 cirrhotic portal hypertension patients since 199
[ترجمه ترگمان]pericardial devascularization plus (EVL)به همراه endoscopic variceal ligation (EVL)در بیمارستان ما به عنوان یک اتحادیه جدید درمان devascularization برای بیماران مبتلا به فشار خون ۶۶ cirrhotic از سال ۱۹۹ مورد استفاده قرار گرفت
[ترجمه گوگل]ازدیاد پریکاردی به همراه انسداد آندریاسکوپیک وریشیا (EVL) در بیمارستان ما به عنوان درمان جدیدی برای درمان 66 بیمار پرفشاری خون در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک استفاده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Varicocelectomy retroperitoneal approach with ligation of both testicular vein trunci and the artery has the advantage of a decreased persistence rate.
[ترجمه ترگمان]روش Varicocelectomy با استفاده از روش trunci testicular به روش testicular و رگ آئورت، مزیت کاهش میزان پایداری را دارا می باشد
[ترجمه گوگل]رویکرد مجدد واریکوسلکتومی با لجبازی هر دو شیارهای بیضه و شریان، مزیت کاهش استرس را دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The ischemic range induced by ligation of the different parts of the basilar artery trunk overlapped, mainly locating in the medulla rostral to the obex .
[ترجمه ترگمان]محدوده ischemic ناشی از ligation بخش های مختلف of سرخرگ basilar با هم تداخل پیدا کرده است که عمدتا در the rostral تا the قرار دارد
[ترجمه گوگل]محدوده ایسکمی ناشی از لخته شدن قسمت های مختلف تنه شریان basilar، اغلب در محل medulla rostral به obex است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Methods:High ligation and electrocoagulation were treated in 30 patients with varicosis of great saphenous vein.
[ترجمه ترگمان]روش ها: ligation و electrocoagulation بالا در ۳۰ بیمار با varicosis از ورید اجوف بالایی درمان شدند
[ترجمه گوگل]روشها: در 30 بیمار مبتلا به واریکوز ورید صافی بزرگ، لیگاسیون بالا و الکتروکوآگولاسیون درمان شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Methods Myocardial infarct was produced by ligation of the left coronary artery.
[ترجمه ترگمان]روش های myocardial infarct توسط ligation از سرخرگ مهره چپ ایجاد شد
[ترجمه گوگل]روش ها انفارکتوس میوکارد توسط لیگاسیون عروق کرونر چپ ساخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Objective To evaluate the clinical effect of high ligation of inferior mesenteric artery in rectal cancer surgery .
[ترجمه ترگمان]هدف ارزیابی اثر بالینی of بالای سرخرگ mesenteric تحتانی در جراحی سرطان روده مقعد
[ترجمه گوگل]هدف: ارزیابی تأثیر بالینی لیگامانی بالا در شریان مزانتر زیرده در جراحی سرطان رکتوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Objective:To study the anatomical factor of the pelvic congestion syndrome after tubal ligation and put forward the preventive measures.
[ترجمه ترگمان]هدف: برای مطالعه عامل تشریحی سندرم ازدحام لگن بعد از tubal ligation و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهید
[ترجمه گوگل]هدف: مطالعه فاکتورهای تشریحی سندروم احتقان لگن پس از بستن لوله ها و اقدامات پیشگیرانه انجام شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. A fraction of people who have children using assisted reproductive technology were fertile prior to tubal ligation.
[ترجمه ترگمان]بخشی از افرادی که فرزند خود را با استفاده از فن آوری تولید مثلی دارند، قبل از tubal ligation، حاصل خیز بودند
[ترجمه گوگل]کسری از افرادی که دارای فرزندانی هستند که از تکنولوژی تولید مثل استفاده می کنند قبل از بستن لوله ها بارور بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Patients in control group(23 cases) were given sublingual misoprostol tablets, massaging of the uterus, in utero intramuscular injection of carboprost and uterine artery ligation.
[ترجمه ترگمان]بیماران در گروه کنترل (۲۳ مورد)از قرص های sublingual sublingual، ماساژ دهنده رحم، تزریق intramuscular رحم of و سرخرگ رحمی استفاده کردند
[ترجمه گوگل]بیماران در گروه کنترل (23 مورد) قرص های میزوپروستول زیر جلدی، ماساژ رحم، تزریق داخل عضلانی کربوپروست و رگ های رحم رحمی را دریافت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

بند (اسم)
fit, article, articulation, joint, link, bind, bond, clause, provision, snare, segment, levee, facet, hinge, line, dyke, dike, paragraph, dam, wristband, tie, frenum, clamp, binder, sling, fastening, manacle, weir, canto, ligation, commissure, ligature, noose, facia, fascia, funiculus, joggle, holdback, holdfast, internode, ligament, proviso, stanza, trawl

انعقاد (اسم)
conclusion, ratification, coagulation, coalescence, gelation, ligation

بستن رگ (اسم)
ligation

رشته یا وسیله بستن (اسم)
ligation

تخصصی

[شیمی] لیگاند پوشی

به انگلیسی

• act of tying or binding (especially a bleeding artery); ligature, something which ties or binds

پیشنهاد کاربران

بستن
انعقاد
اتصال
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما