solid

/ˈsɑːləd//ˈsɒlɪd/

معنی: ماده جامد، سفت، خالص، یک پارچه، سخت، محکم، بسته، قوی، نیرومند، استوار، قابل اطمینان، جامد، توپر، مستحکم، منجمد، حجمی، سه بعدی، ز جسم
معانی دیگر: جامد (در برابر: مایع liquid و گاز gas)، بربست، دج، سه بعدی (دارای طول و عرض و عمق)، جدی، عمیق، ژرف، تام، کامل، پیوسته، پر، بدون بریدگی، بدون مکث، لاینقطع، تمام، (رنگ) یکدست، بی آمیز، ناب، سره، انبوه، غلیظ، فشرده، تیره، (عامیانه با کسی) اخت بودن، رابطه ی دوستانه داشتن، (به ویژه خوراک) مقوی، (خودمانی) عالی، معرکه، خوب، چگال، توپر (دربرابر: توخالی hollow)، ماده ی جامد، ماده دج، مکعب
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
(1) تعریف: having or pertaining to a three-dimensional form.
مترادف: cubic, three-dimensional
مشابه: cubical, physical, spatial

(2) تعریف: firm and substantial; not liquid or gaseous.
مترادف: concrete, firm, hard, massive, solidified, substantial
متضاد: insubstantial
مشابه: compact, dense, impenetrable, impermeable, material, palpable, tangible, thick, tough

(3) تعریف: not hollow.
متضاد: hollow

- a solid iron bar
[ترجمه ترگمان] یک میله آهنی محکم
[ترجمه گوگل] نوار جامد آهن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: made entirely of a single substance.
مترادف: pure, unalloyed
مشابه: entire, real, unadulterated, unmixed, whole

- solid silver
[ترجمه مریم] نقره ی خالص
|
[ترجمه ترگمان] نقره خالص
[ترجمه گوگل] نقره جامد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: without a break; continuous.
مترادف: continuous, straight, unbroken, uninterrupted
مشابه: constant, endless, impermeable, steady, successive, unrelieved, unremitting

- a solid row of trees
[ترجمه مریم] یک ردیف کامل از درختان
|
[ترجمه ترگمان] ردیف محکم درخت ها،
[ترجمه گوگل] یک ردیف جامد از درختان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(6) تعریف: sturdy, strong, or well-constructed.
مترادف: firm, stable, strong, sturdy, substantial
متضاد: flimsy, shaky
مشابه: compact, durable, enduring, lasting, permanent, robust, rugged, safe, sound, staunch, steady, stout, tough

- a solid building
[ترجمه Diana] یک ساختمان مستحکم
|
[ترجمه ترگمان] یک ساختمان محکم
[ترجمه گوگل] یک ساختمان جامد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(7) تعریف: sound or reliable.
مترادف: dependable, good, reliable, sound, trustworthy
متضاد: circumstantial, rocky, shaky, unreliable, untenable
مشابه: conservative, constant, faithful, firm, safe, secure, stable, steadfast, steady, true

- solid investments
[ترجمه ترگمان] سرمایه گذاری های جامد
[ترجمه گوگل] سرمایه گذاری های جامد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(8) تعریف: steady and respectable.
مترادف: respectable, steady, trustworthy
مشابه: conservative, dependable, good, law-abiding, levelheaded, reliable, respected, serious, sober, stable, sturdy, substantial, weighty

- a solid citizen
[ترجمه ترگمان] یک شهروند جامد
[ترجمه گوگل] یک شهروند جامع
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(9) تعریف: uniform, as in color.
مترادف: uniform
متضاد: varicolored, variegated
مشابه: constant, deep, pure, unvarying

- a dress of solid blue
[ترجمه مریم] یک لباس آبی یکدست
|
[ترجمه ترگمان] جامه ای از آبی سیر
[ترجمه گوگل] لباس آبی جامد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(10) تعریف: closely united in agreement or effort.
مترادف: cohesive, unanimous, undivided, united
متضاد: divided
مشابه: concentrated, consolidated, firm, harmonious, resolute, steady

- solid opposition to the proposal
[ترجمه ترگمان] مخالفت شدید با این پیشنهاد
[ترجمه گوگل] مخالفت جامع با پیشنهاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(11) تعریف: thorough and serious.
مترادف: serious, sound, strong, thorough
متضاد: insubstantial
مشابه: cogent, complete, good, meticulous, persuasive, substantial, substantive, valid, weighty

- a solid piece of research
[ترجمه ترگمان] یک نمونه کامل از تحقیقات
[ترجمه گوگل] قطعه ای جامد از تحقیقات
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(12) تعریف: forceful.
مترادف: firm, forceful, powerful, strong
متضاد: light
مشابه: hard, heavy, mighty, severe, sound, vigorous

- a solid blow on the head
[ترجمه Diana] ضربه ای سخت به سر
|
[ترجمه ترگمان] یک ضربه محکم روی سر،
[ترجمه گوگل] یک ضربه جامد بر روی سر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: solidly (adv.), solidness (n.)
(1) تعریف: a geometric figure or other object having three dimensions.

(2) تعریف: any substance that is neither a liquid nor a gas.

جمله های نمونه

1. solid blue
آبی یکدست

2. solid gold
طلای ناب

3. solid reasoning
استدلال مستحکم

4. solid satisfaction
رضایت تام

5. solid scholarship
تتبع ژرف

6. a solid build
جثه ی قوی

7. a solid concert
کنسرت عالی

8. a solid fog
مه غلیظ

9. a solid friendship
دوستی استوار

10. a solid line of fortifications
خط پیوسته ای از استحکامات

11. a solid meal
خوراک مقوی

12. a solid punch
مشت محکم

13. a solid stone
سنگ یک تکه

14. a solid structure
سازه ی محکم

15. a solid vote in his favor
رای یکپارچه به سود او

16. a solid walnut table
میزی که همه اش از چوب گردو است

17. the solid and liquid states
(حالات) جامد و مایع

18. as solid as a rock
بسیار قوی هیکل،کوه پیکر،بسیار محکم

19. ice is solid water
یخ،آب جامد است.

20. in its solid phase water exists as ice
در حالت جامد آب به صورت یخ است.

21. liquid and solid fuel
سوخت های مایع و سوخت های جامد

22. prisms and other solid figures
منشور و سایر اجسام سه بعدی

23. to be in solid with someone
با کسی اخت بودن

24. a cube is a solid
مکعب سه بعد دارد.

25. she talked for a solid hour
یک ساعت تمام حرف زد.

26. the building's foundation is solid
بنیان ساختمان محکم است.

27. the friction of two solid objects creates heat
سایش دو چیز جامد حرارت ایجاد می کند.

28. o that this too too solid flesh would melt and resolve itself into a dew . . .
(شکسپیر) چه می شد اگر این جسم بسیار بسیار پلید آب می شد و تبدیل به شبنم می گردید . . .

29. the tunnel was hewn out of solid rock
از میان سنگ یک پارچه تونل را کندند.

30. water is fluid but a stone is solid
آب سیال (شاره) است ولی سنگ جامد است.

مترادف ها

ماده جامد (اسم)
solid

سفت (صفت)
firm, able-bodied, stiff, horny, hard, rigid, fast, solid, dense, tough, tight, tenacious, thick, ironclad, stark, burly, brawny, beefy, chopping, tense, taut, wiry, hard-boiled, muscle-bound

خالص (صفت)
absolute, sheer, net, pure, genuine, solid, sincere, downright, heartfelt, veridical, virginal, unmixed, simon-pure, unalloyed, unadulterated

یک پارچه (صفت)
solid, accrete, monolithic, seamless, en bloc

سخت (صفت)
firm, hard, rigid, serious, solid, difficult, stringent, laborious, dogged, adamantine, tough, strict, strong, sticky, troublesome, exquisite, chronic, heavy, formidable, grim, demanding, arduous, ironclad, indomitable, austere, exacting, severe, stout, rugged, grave, intense, violent, callous, inexorable, trenchant, tense, crusty, difficile, trying, dour, intolerable, flinty, stony, petrous, hard-shell, irresistible, insupportable, inflexible, insufferable, labored, steely, rigorous, rocky, unsparing

محکم (صفت)
stable, firm, solid, dense, compact, compressed, adamantine, tough, strict, sturdy, strong, tight, tenacious, steel, secure, stout, frozen, substantial, buff, steady, well-set, meaty, pukka, pucka, two-handed

بسته (صفت)
solid, bound, connected, closed, shut, barred, frozen, pent

قوی (صفت)
mighty, hard, solid, valid, drastic, keen, strong, fierce, heavy, formidable, stark, bouncing, brawny, stalwart, boisterous, forcible, powerful, potent, intense, violent, buxom, vigorous, hefty, stocky, forceful, lusty, high-powered, high-pressure, irresistible, stoutish, towering, two-handed, walloping

نیرومند (صفت)
mighty, puissant, main, solid, strong, orotund, formidable, stout, rugged, brawny, nervy, powerful, potent, valiant, vigorous, hale, prolific, red-blooded, robustious, sinewy, sthenic

استوار (صفت)
stable, firm, constant, solid, tenacious, sound, steel, sure, secure, immovable, steady, consistent, steadfast, two-handed

قابل اطمینان (صفت)
solid, reliable, trustworthy, dependable, reputable

جامد (صفت)
rigid, solid, massy, exanimate, heavyset, insensitive, illiquid, inorganic

توپر (صفت)
solid, heavy, filled

مستحکم (صفت)
firm, solid, strong, tenacious, well-found, fortified, well-appointed

منجمد (صفت)
solid, frigid, rimy

حجمی (صفت)
solid

سه بعدی (صفت)
solid, tridimensional, three-dimensional

ز جسم (صفت)
solid

تخصصی

[عمران و معماری] جامد - توپر - صلب - یکپارچه - دج
[برق و الکترونیک] جامد، محکم
[مهندسی گاز] جامد، سخت
[نساجی] جامد - جسم - سخت - منجمد - توپر - یکسان - یکدست- استوار - ثابت - خالص سه بعدی - فضایی - حجمی - خشک - خط ممتد
[ریاضیات] جسم صلیب، حجم، دج، سخت، جامد، جسم، سه بعدی، توپر، صلب، یک پارچه، مکعب

به انگلیسی

• figure or object having three dimensions; substance that is not a liquid or a gas, substance exhibiting rigidity
three-dimensional; not liquid or gas, hard; having not interior cavities, not hollow; pure, unmixed; continuous; strong, stable; sound, reliable; united; unanimous; serious, substantial; thorough
a substance or object that is solid is hard or firm, rather than being a liquid or a gas.
a solid is a substance that is hard or firm.
a solid object or mass does not have a space inside it, or any holes or gaps in it.
an object made of solid gold or solid oak, for example, is made of gold or oak all the way through.
an object that is a solid colour is only that colour.
a solid structure is strong and is not likely to collapse or fall over.
a solid citizen is respectable and reliable.
if something is solid, it is reliable, strong, or large in amount.
if someone's support or their control over something is solid, it is strong and unlikely to be changed or removed.
if you do something for a solid period of time, you do it without any pause or interruption throughout that time.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیماده جامد، سفت، خالص، یک پارچه، سخت، محک ...معانی متفرقهجامد ( در برابر: مایع liquid و گاز gas ) ، ...بررسی کلمهصفت ( adjective ) • ( 1 ) تعریف: having or pertaining to a three - dimensional form. • مترادف: ...جمله های نمونه1. solid blue آبی یکدست 2. solid gold طلای ناب 3. solid reasoning استدلال مستحکم 4. solid ...مترادفماده جامد ( اسم ) solid سفت ( صفت ) firm, able - bodied, stiff, horny, hard, rigid, fast, solid, ...بررسی تخصصی[عمران و معماری] جامد - توپر - صلب - یکپارچه - دج [برق و الکترونیک] جامد، محکم [مهندسی گاز] جامد، سخ ...انگلیسی به انگلیسیfigure or object having three dimensions; substance that is not a liquid or a gas, substance exhibit ...
معنی solid، مفهوم solid، تعریف solid، معرفی solid، solid چیست، solid یعنی چی، solid یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف s، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف s، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف s، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف s
کلمه بعدی: solid analytic geometry
اشتباه تایپی: سخمهی
آوا: /سالید/
عکس solid : در گوگل
معنی solid

پیشنهاد کاربران

یکنواخت
Solid sessions جلسات پشت سر هم
صلب ، توپر ، یکپارچه
فک میکنم تو برنامه نویسی میشه پشت: سر هم , یکپارچه
در کاربر های روزمره به معنای یک فاز ازماده است ( not liquid or gas )
و در متون تخصصی بیشتر به معنای قطعی است . به مثال زیر توجه کنید:
we have no solid evidence that radiation has caused problem
که در اینجا به معنای قطعی ( certain ) می باشد .
برقرار باشید و سبز⚘🌷
firm and well - made
ماده جامد
محکم سفت
اصطلاح
do me a solid
همان do me a favor میباشد یعنی یه لطفی در حقم بکن
در برخی متون مثل متون اقتصادی به معنی خالص به کار میره. مثل رشد خالص
جامد
یکنواخت - یکپارچه
A solid red dress
یک لباس قرمز کامل ( یکنواخت )
قوی - استوار
سنگین
جدی
منسجم
توپر
solid sphere: کره توپر
یک نواخت ( مثلا یک لباس تک رنگ )
یکدست. یکپارچه
Solid ox
گاو نر قدرتمند
در برخی عبارات پزشکی همراه با بیماریها و. . به معنی بدخیم، جدی و پیشرفته می باشد. مانند soiled cancer به معنی سرطان بدخیم
یکدست - ثابت
پروپیمان
کامل
موثق
یکی از معانی پر کاربرد قطعی بودن، البته قطعی به این معنا که میتواندبه مخاطب مطمئن بودن از چیزی را انتقال دهد و به عبارتی آن را پشتیبانی یا ساپورت کند. به این مثال لطفا توجه کنید. We are going to provide you with solid evidences so that you can prove your claim یعنی ما مدارکی قطعی ( مطمئن، تعیین کننده، پشتیبانی کننده، ساپورت کننده ) در اختیار شما قرار خواهیم داد تا شما بتونی ادعاتونو ثابت کنید.
firm and well - made
استوار ، محکم
یک رنگ . تک رنگ ( لباس )
محکم،
مستحکم،
قابل اطمینان

We have a very solid financial position going forward
از حالا که شروع بکنیم، ( در آینده ) موقعیت مالی مستحکمی داریم
solid career: شغل ثابت و مطمئن
دوستان علاوه برا ماده یا قوی بودن solid معنیه یک دست و صاف رو هم میده مثلا
she wearing a solid skirt اون خانوم دامن یک دستی پوشیده
somthing hard
Soild : جامد ( n ) ( adj )
Liquid : مایع ( n ) ( adj )
Gas : گاز ( n )
strong
firm and well - made / strong / جامد / قوی
example : a very solid wall
solid = یکدست و ساده ( رنگ و طرح لباسی )

مثال :
she was wearing a solid pink dress

: )

یکدست و ساده ( رنگ و طرح لباس ) درحالت ( adj )
لطف و عنایت
به معنی ایول یا that's cool هم هست
لباس ساده بدون طرح
کامل یا تمام
برای مثال :
for a solid 20 minutes
برای بیست دقیقه ی تموم
برای بیست دقیقه کامل
solid ( adj ) = مستحکم، محکم، استوار، مقاوم/خوش بنیه، استخواندار، توپر/قابل اطمینان، قابل اعتماد، معتبر، محکمه پسند/جامد، سفت، سخت، منجمد /خالص، ناب، تمام عیار/یک تکه، یکپارچه، یکدست ( برای رنگ ) /سه بعدی، فضایی/متحد، هم رای، متفق القول، همه جانبه/تام ( کامل و تمام و کمال ولی نه فوق العاده ) /تیمی با بازیگران خوب/متراکم، غلیظ/ساده /کیپ تا کیپ، بسته، مملو، غلغله/سیر ( مثل آبی سیر ) /خشک ( مثل غذای خشک ) /با کیفیت، ایمن، دارای استاندارد بالا، مطمئن/بی وقفه، یکسره، یکریز، مداوم، پیوسته/ثابت، پابرجا، ماندگار/

Definition = having good quality, being well made, firm , not a gas or liquid, strong and well made

مترادف است با کلمه : steady ( adj )

a solid structure = یک ساختار مستحکم یا محکم
solid evidence = مدرک معتبر
solid fuel = سوخت جامد
solid wall = دیوار ساده
bulk solid = توده جامد
solid tire = لاستیک توپر
solid color = رنگ یکدست
solid slag = گدازه غلیظ
a solid silver bracelet = یک دستبند نقره خالص
solid objects in the galaxy = اجسام فضای در کهکشان
solid ground/soil = زمین/خاک متراکم solid ground به معنای زمین امن یا قابل اطمینان نیز هست
solid rock = سنگ سفت
a solid oak table = یک میز بلوط مستحکم
solid doors/walls = درها/دیوارهای محکم
a solid line of traffic = یک ترافیک کیپ یا بسته ( قفل ) یا غلغله
solid gold/silver candlesticks = شمعدان های طلا/نقره تمام عیار یا خالص
a white rose on a solid blue background = یک رز سفید در زمینه آبی سیر
a solid blue background = یک پس زمینه آبی سیر یا یکدست
Use strokes of solid green to the wall painting = استفاده از خطوط سبز یکدست در نقاشی دیوار


examples:
1 - This provided solid evidence that he committed the crime.
این ( موضوع ) مدارک محکمه پسندی برای اثبات ارتکاب جنایت ارائه کرد.
2 - His advice was always solid and practical.
نصیحت او همیشه قابل اطمینان و عملی بود.
3 - Freeze the mixture for about three hours or so until solid.
مخلوط را به مدت حدودا سه ساعت فریز کنید تا منجمد شود.
4 - The boat bumped against a solid object.
قایق به یک جسم جامد برخورد کرد.
5 - A cube is a solid.
مکعب یک شکل سه بعدی است.
6 - Milk is a liquid and cheese is a solid.
شیر مایع و پنیر جامد است.
7 - The lecture hall was packed solid ( with students ) .
سالن سخنرانی پر ( مملو ) از دانش آموزان بود.
8 - The ground was frozen solid.
زمین به صورت منجمد یخ زده بود.
9 - The construction should be sturdy and solid.
ساختار باید محکم و مستحکم باشد.
10 - Liquid and solid waste is collected in the tank.
ضایعات مایع و جامد در مخزن جمع آوری می شود.
11 - That rice pudding was the first solid food he's eaten since his operation.
این پودینگ برنج اولین غذای خشک بود که از زمان عمل می خورد.
12 - The first solid food she gave her baby was pur�ed carrot.
اولین غذای خشک که به نوزادش داد هویج پوره شده بود.
13 - The drama course gives students a solid grounding in the basic techniques of acting.
این دوره نمایشی ( تاتر ) به دانش آموزان یک دانش پایه قابل اطمینان در تکنیک های اساسی بازیگری می دهد.
14 - This theory needs to be backed up with solid empirical data.
این نظریه باید با داده های تجربی معتبر پشتیبانی شود.
15 - We should be basing our decisions on solid facts, not inclinations and hunches.
ما باید تصمیمات خود را بر اساس حقایق محکمه پسند مبنی قرار دهیم، نه تمایلات و تصورات.
16 - It seems like a very solid marriage.
به نظر می رسدمثل یک پیوند زناشویی بسیار استوار است.
17 - Financially the club is very solid.
از نظر مالی باشگاه بسیار مطمئن است.
18 - I slept for eleven solid hours.
یازده ساعت یکسره خوابیدم.
19 - The hotel was booked solid all of December.
هتل در ماه دسامبر به صورت تام ( تمام و کمال، کامل ) رزرو شد.
20 - After flying all night, he was glad to be on solid ground.
پس از تمام شب پرواز ، خوشحال بود که در زمین امن قرار دارد.
21 - David has a solid, muscular body.
دیوید بدنی توپر و عضلانی دارد.
22 - Relations between them are based on a solid foundation of friendship and trust.
روابط بین آنها بر پایه محکم دوستی و اعتماد استوار است.
23 - All the performers showed solid musicianship and technique.
همه اجراکنندگان نوازندگی و شگردهای دارای استانداردهای بالایی ( با کیفیت خوبی ) از خود نشان دادند.
24 - The bank has reported solid earnings for the year.
این بانک سودهای دارای استانداردهای خوب سال جاری را گزارش کرده است.
25 - The government’s policy has solid support from this country people
سیاست این دولت از حمایت همه جانبه ( یکپارچه ) مردم این کشور برخوردار است.
solid ( noun ) = جسم هندسی، جسم صلب/جماد ( جسمی که تغییر حالت نمیده ) /غذای خشک

Definition = جسمی که دارای ارتفاع ، عرض و طول است و مسطح نیست/ماده ای که مایع یا گاز نیست/غذایی که به شکل مایع نیست/

examples
1 - A cube and a pyramid are both solids.
مکعب و هرم هر دو جسم هندسی هستند.
2 - A cube is a solid.
مکعب یک جسم هندسی است.
3 - After the operation, Mrs. Groncki couldn’t eat solids.
بعد از عمل ، خانم گرونکی نمی تواند غذای خشک بخورد.
solid ( adv ) =به صورت پر، به صورت پرشده، به صورت کیپ تا کیپ، به صورت لبالب، تا خرخره/به طور مداوم، به طور پیوسته

مثال :
He has 54 tin boxes, packed solid with baseball cards.
او 54 جعبه قوطی دارد که با کارت های بیس بال به صورت پرشده بسته بندی شده است.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما