پرسش خود را بپرسید

این مکالمه رو میشه کاملکنید

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٧١

'How old ______?'   B: 'I ______ .'

١٠٠ %

are you / am 20 years old

٧ پاسخ
٠ %

have you / have 20 years old

٠ %

do you have / have 20 years

٠ %

are you / am 20 years

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥٢٥,٠٧١
طلایی
٣٤٤
نقره‌ای
٣,٧٩٩
برنزی
٢,١٦٢
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٨,٢٤٥
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٧٨
برنزی
٣٠١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٢٢,٠٠٠
طلایی
٧٣
نقره‌ای
٩٥٦
برنزی
٩٩٥
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣,٧١٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٤٢
برنزی
١٨
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٧٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٤
برنزی
١٩
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

برای بیان سن فقط از فعل to be استفاده می شود . فعل to have انحرافی است. نکته دوم : years old این دو لغت همیشه باید همراه هم نوشته شوند.

١,١٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٨
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما