پرسش خود را بپرسید

مشخص کردن ارایه های شعر

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١١٠

 ارایه های شعر رو مشخص میکنید لطفا : 

گرچه دوریم از بساط قُرب، همت دور نیست

بندهٔ شاه شماییم و ثناخوان شما

ای شَهنشاه بلند اختر، خدا را همتی

تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما

٣,١٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٧٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود

بساط قرب: کنایه از دربار پادشاهی

بلند اختر: اشاره به  اعتقاد گذشتگان درمورد تاثیر ستارگان در سرنوشت انسان، مجاز از خوشبخت

مصراع آخر: تشبیه

تضاد بین قرب و دور، شاه و بنده، خاک و بلند

تکرار شما در مصراع دوم بیت اول

مراعات نظیر بین شاه و ایوان 

١,٠٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش

با سلام و احترام 
ارایه هایی که به نظر بنده می رسند
۱-تضاد بین واژه های 
دوری و قرب ، بنده و شاه، بلندی و خاک
۲-تناسب بین
دوری و بساط
شاه و ایوان
بنده و خاک بوسی و ثناخوانی
۳-تشبیه
قرب به بساط
همت به جسمی که می تواند دوری و نزدیکی داشته باشد
خود شاعر در بوسیدن خاک ایوان به اختر بلند
۴-غلو
در این که ایوان شاه به قدری بالاست است که برای بوسیدن خاک ایوان باید تا ستاره ها بالا رفت
۵-در بیت اول شما تکرار شده
و واج آرایی در دال و شین و الف داریم
و در بیت دوم در خ و الف و را
۶-بساط قرب می تواند کنایه از دستگاه پادشاهی

 و اختر می تواند
مجاز از بخت و اقبال باشد.

و باز هم ممکن است چیزی از قلم افتاده باشد.

اها

همت دور نیست هم می تواند کنایه از در یاد و خاطر داشتن باشد.

٢,٨٤٦
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
١٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما