تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

تاثیر بسزایی داشتن مهم بودن اهمیت داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

غافلگیر شدن / سوپرایزشدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

امروز رو بچسب، آینده رو بیخیال

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

هیز، چشم چران

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

تصمیمی که فرد براساس نظریات و ایده های شخصی خودش میگیرد ( به اختصار: تصمیم شخصی )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

تفکر قالبی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

خودآگاه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

اصول راهبردی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٩

از کاه کوه ساختن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

واضح و شفاف، واضح و قابل درک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

فلج تحلیلی ( به تحلیل بیش از حد شرایط یا فکر کردن بیش از اندازه به آن گفته می شود که در نهایت به گرفته نشدن هیچ تصمیمی می انجامد. )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

یاد گرفتن، فهمیدن، دانستن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

قلب

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

اعطای مجوز

پیشنهاد
١٤

عادت کردن، خو گرفتن، فهمیدن نحوه ی درست انجام دادن یه کار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

آسان ترین کار/هدف/وظیفه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

امتحانش کن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

از حرکت ایستادن، توقف کامل

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

با اشتیاق و حرارت شروع کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

باشگاه هواداران

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

از کنترل خارج شدن، منحرف شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

go down that road/path تصمیم به انجام دادن کاری به یک روش خاص

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

خود کوچک بین

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

شدیدا، کاملا، آشکارا، مطلقا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

ناخواسته

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

سبد نامه های خوانده نشده ( در ادارات )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

سیگنال اضطراری، سیگنال خطر، سیگنال ( درخواست ) کمک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

کمربند شانه ای

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

ریسک ناپذیر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

نابهنگام

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

تعهد دادن، تعهد کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

پذیرفتن اشتباه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

اصطلاحی به معنای "شر به پا کردن" ، "مشکل درست کردن"، "تحریک کردن"، "دعوا راه انداختن"

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

همدلانه، با همدلی، با همدردی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

آمیخته بازاریابی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

( به ویژه در مدخل سینماها ) تاق ورودی ، سایه افکن تزیینی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

میل جنسی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

یادداشت یا یادآور برنامه هاى آینده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

نگران، مضطرب، استرسی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

هیچ راه/امکان دیگه ای نداره ، تنها راه/احتمال موجود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

درجا زدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

این مشکل بزرگیه، این مشکل اصلیه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

آپارتمان کوچک، آپارتمان یک اتاقه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

جستجو/گشتن برای پیدا کردن چیزی/کسی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

ناخنک زدن، انگولک کردن، دستکاری کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

خرد جمعی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

بیراهه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

هدف فروش از پیش تعیین شده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

دوست صمیمی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

فرسودگی هیجانی