تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

اصول راهبردی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

سازمان یافته

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

go down that road/path تصمیم به انجام دادن کاری به یک روش خاص

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

امروز رو بچسب، آینده رو بیخیال

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

یاد گرفتن، فهمیدن، دانستن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

شدیدا، کاملا، آشکارا، مطلقا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

بسیارسمج، بسیار خشن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

تفکر قالبی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

ترویج/ادامه ی یک تفکر قالبی/کلیشه ای

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

از حرکت ایستادن، توقف کامل

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

هدف فروش از پیش تعیین شده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

واضح و شفاف، واضح و قابل درک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

دانش اولیه و کافی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

با اشتیاق و حرارت شروع کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

ارزش درک شده، ارزش ادراکی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

ناخواسته

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

خراب شدن، از کار افتادن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

خرد جمعی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

اعلام نگرانی / دلواپسی/اعتراض به کسی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

این مشکل بزرگیه، این مشکل اصلیه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

هیچ راه/امکان دیگه ای نداره ، تنها راه/احتمال موجود

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

جستجو/گشتن برای پیدا کردن چیزی/کسی

پیشنهاد
٥

آژانس اطلاعات دفاعی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

ناخنک زدن، انگولک کردن، دستکاری کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

موش صحرایی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

امتحانش کن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

وضعیت/شرایط پایدار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

سبد نامه های خوانده نشده ( در ادارات )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

تعهد دادن، تعهد کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

بیراهه

پیشنهاد
١٤

عادت کردن، خو گرفتن، فهمیدن نحوه ی درست انجام دادن یه کار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

نگه داشتن، حفظ کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

یادداشت یا یادآور برنامه هاى آینده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

مذاکره ی مجدد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

نگران، مضطرب، استرسی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

تصمیمی که فرد براساس نظریات و ایده های شخصی خودش میگیرد ( به اختصار: تصمیم شخصی )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

موفقیت یک شرکت در بازار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

از کنترل خارج شدن، منحرف شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

آسان ترین کار/هدف/وظیفه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

فلج تحلیلی ( به تحلیل بیش از حد شرایط یا فکر کردن بیش از اندازه به آن گفته می شود که در نهایت به گرفته نشدن هیچ تصمیمی می انجامد. )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

هیز، چشم چران

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

پذیرفتن اشتباه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

سیگنال اضطراری، سیگنال خطر، سیگنال ( درخواست ) کمک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

خود کوچک بین

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

تلویزیون واقع نما

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

کمربند شانه ای

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

باشگاه هواداران

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

دوست صمیمی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

کارگزار معامله گر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

اعطای مجوز