go off the rails

انگلیسی به انگلیسی

• go crazy

پیشنهاد کاربران

از راه به در شدن
( مثلا افرادی که به مواد مخدر و مشروبات الکلی و. . . رو میارند، از این اصطلاح برای اونها استفاده میکنیم )
از حدو حدود خود خارج شدن
حدود خود را رعایت نکردن
go off the rails
phrase of rail
INFORMAL
begin behaving in an uncontrolled or unacceptable way.
"sport saved them from going off the rails as youngsters"
ازخط قرمز عبور کردن
از کنترل خارج شدن، منحرف شدن
بزنه زیرش، بزنه زیر حرفش، نامردی کنه
no one’s going to go off the rails:هیچ کس نمی خواهد زیر حرفش بزند ( تا کاری که قرار گذاشته بود را انجام ندهد ) .
منحرف شدن و خیانت کردن

بپرس