حـامــد

حـامــد کارشناسی ارشد مهندسی مواد< br> سابقه 8 سال مترجمی حرفه ای فیلم، سریال، مقاله و ویدئوهای آموزشی< br> ساکن اهواز، اصفهان< br> جهت عضویت در تیم ترجمه به آیدی زیر پیام دهید< br> آیدی تلگرام: Pesarjoon

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmother goddess٠٢:٢٤ - ١٤٠١/٠٧/٠٦الهه مادرگزارش
0 | 0
bite down١٣:٣١ - ١٤٠١/٠٦/٣٠گازگرفتن محکمگزارش
0 | 0
received pronunciation١٣:٣٥ - ١٤٠١/٠٦/٢٣لهجه فصیح / انگلیسی ملکه یا انگلیسی پادشاه ( گونه استاندارد زبان انگلیسی در انگلستان )گزارش
0 | 0
bubble tea١٢:٢٨ - ١٤٠١/٠٦/١١بابِل تیگزارش
0 | 0
marquee٠١:٢٠ - ١٤٠١/٠٦/٠٩( به ویژه در مدخل سینماها ) تاق ورودی ، سایه افکن تزیینیگزارش
0 | 0
angle grinder١٩:٢٠ - ١٤٠١/٠٦/٠٦سنگ جتگزارش
0 | 0
foie gras١٨:٢١ - ١٤٠١/٠٤/١٥جگر چربگزارش
0 | 0
anyone's game٢١:٢١ - ١٤٠١/٠٤/٠٤برابر / مساویگزارش
0 | 0
showrunner٢٠:٢٧ - ١٤٠١/٠٣/٢٦تهیه کننده اجرایی / تهیه کننده / سرپرست نویسندگانگزارش
2 | 0
make a statement١٢:٠٥ - ١٤٠١/٠٣/١٥بیانیه دادنگزارش
0 | 0
hang off١٧:٥٧ - ١٤٠١/٠٣/١٢آویزان بودنگزارش
5 | 0
smoldering٢٠:١٤ - ١٤٠١/٠٣/١١نهفتگیگزارش
0 | 0
palisades٠١:٢٩ - ١٤٠١/٠٣/٠٤نرده دفاعیگزارش
0 | 0
phony baloney١٤:٣٦ - ١٤٠١/٠٢/٢٩مزخرف / بی معنی / چرت و پرتگزارش
0 | 0
white whale١٤:٣٩ - ١٤٠١/٠٢/١٨چیزی که کسی با وسواس و با شانس کمی جهت موفقیت آن را دنبال می کند.گزارش
2 | 0
ticker٠١:٥٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٢قلبگزارش
12 | 0
sex drive١٢:٢٦ - ١٤٠٠/١١/١٤میل جنسیگزارش
12 | 0
prematurely٠٠:٠٣ - ١٤٠٠/١١/٠٣نابهنگامگزارش
7 | 0
stagnation١٣:٢٧ - ١٤٠٠/١٠/٠٧درجا زدنگزارش
5 | 0
cannibalization١٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٩/١٩هم نوع خواری ( کسب و کار و بازاریابی )گزارش
0 | 0
cannibalize١٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٩/١٩هم نوع خواری ( کسب و کار و بازاریابی )گزارش
0 | 0
disruption innovation١٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٩نوآوری تحول آفرینگزارش
0 | 0
deliberative mind٢٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٩/١٨ذهن آگاهانهگزارش
0 | 0
reflexive mind٢٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٨ذهن انعکاسیگزارش
0 | 0
hindsight bias١٩:١٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٨سوگیری واپس نگرگزارش
2 | 0
caught off guard٢٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥غافلگیر شدن / سوپرایزشدنگزارش
28 | 0
white hole١٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠سفیدچالهگزارش
2 | 0
marketing mix٠٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٨/٠٤آمیخته بازاریابیگزارش
9 | 0
employee referral program١٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢برنامه معرفی کارکنان / برنامه رجوع به کارکنانگزارش
2 | 0
tidal disruption event٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠رویداد اختلال جزر و مدی / رویداد شکست کشندی / رویداد آشوب کشندی /گزارش
2 | 0
ferrofluid٠٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠فِروسیال یا فِروفلوئیدگزارش
2 | 0
mobbing١٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩قلدری سازمانی، اوباشگری سازمانیگزارش
7 | 0
microlearning١٩:٥٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠١میکرو یادگیری، خُرد آموزیگزارش
5 | 0
self determination theory١٩:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠١نظریه خودمختاریگزارش
5 | 0
blow out of proportion٢١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤از کاه کوه ساختنگزارش
18 | 1
photon sphere١٤:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٥فوتون کُرهگزارش
2 | 0
gravitational singularity٢١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٤تکینگی گرانشی / تکینگی فضازمانگزارش
2 | 0
commoditization٠٤:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠کالایی شدن، کالاگرایی، محض شدگی کالاییگزارش
2 | 1
growth hacking١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦هک رشدگزارش
0 | 0
value preposition١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦در بازاریابی: گزاره ارزش، ارزش پیشنهادیگزارش
0 | 0
stratovolcano٠٧:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥آتشفشان چینه ای، استراتوولکان، آتشفشان ترکیبی ( مرکب ) آتشفشانی مرتفع و مخروطی شکل است که از روی هم قرارگرفتن لایه های سفت شده ای از گدازه، آذرآوار، ... گزارش
9 | 0
ferociously٠٥:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٤خشمگینانه، با تندی، حریصانه، بیرحمانهگزارش
7 | 0
stir pots٠٦:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣اصطلاحی به معنای "شر به پا کردن" ، "مشکل درست کردن"، "تحریک کردن"، "دعوا راه انداختن"گزارش
12 | 0
customer experience٠١:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/١٤تجربه ی مشتریگزارش
7 | 1
micromanaging٠٢:١٧ - ١٣٩٩/١٠/٣٠مدیریت خُردگزارش
2 | 0
mack daddy٢٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥بهترین / ایده آل ترینگزارش
2 | 0
dotted line١٣:١١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥به مسئولیت های فرعی، ثانویه یا غیررسمی، dotted line responsibility گفته میشهگزارش
12 | 0
make all the difference١١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠تاثیر بسزایی داشتن مهم بودن اهمیت داشتنگزارش
32 | 1
efficiency٢٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٤آپارتمان کوچک، آپارتمان یک اتاقهگزارش
16 | 1
lunar orbit٢٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٢مدار پیرامون ماه، مدار ماه مرکزی، مدار ماه محور، مدار ماهگزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهhunt down١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢
• The government agency was created to hunt down war criminals.
این اداره ی دولتی برای تعقیب مجرمین جنگی تاسیس شده است
2 | 0