حـامــد

حـامــد کارشناسی ارشد مهندسی مواد< br> سابقه 8 سال مترجمی حرفه ای فیلم، سریال، مقاله و ویدئوهای آموزشی< br> ساکن اهواز، اصفهان< br> جهت عضویت در تیم ترجمه به آیدی زیر پیام دهید< br> آیدی تلگرام: Pesarjoon

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcaught off guard٢٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥غافلگیر شدن / سوپرایزشدنگزارش
0 | 0
white hole١٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠سفیدچالهگزارش
2 | 0
marketing mix٠٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٨/٠٤آمیخته بازاریابیگزارش
2 | 0
employee referral program١٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢برنامه معرفی کارکنان / برنامه رجوع به کارکنانگزارش
2 | 0
tidal disruption event٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠رویداد اختلال جزر و مدی / رویداد شکست کشندی / رویداد آشوب کشندی /گزارش
2 | 0
ferrofluid٠٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠فِروسیال یا فِروفلوئیدگزارش
2 | 0
mobbing١٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩قلدری سازمانی، اوباشگری سازمانیگزارش
2 | 0
microlearning١٩:٥٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠١میکرو یادگیری، خُرد آموزیگزارش
2 | 0
self determination theory١٩:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠١نظریه خودمختاریگزارش
2 | 0
blow out of proportion٢١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤از کاه کوه ساختنگزارش
5 | 0
photon sphere١٤:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٥فوتون کُرهگزارش
2 | 0
gravitational singularity٢١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٤تکینگی گرانشی / تکینگی فضازمانگزارش
2 | 0
commoditization٠٤:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠کالایی شدن، کالاگرایی، محض شدگی کالاییگزارش
0 | 0
growth hacking١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦هک رشدگزارش
0 | 0
value preposition١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦در بازاریابی: گزاره ارزش، ارزش پیشنهادیگزارش
0 | 0
stratovolcano٠٧:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥آتشفشان چینه ای، استراتوولکان، آتشفشان ترکیبی ( مرکب ) آتشفشانی مرتفع و مخروطی شکل است که از روی هم قرارگرفتن لایه های سفت شده ای از گدازه، آذرآوار، ... گزارش
0 | 0
ferociously٠٥:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٤خشمگینانه، با تندی، حریصانه، بیرحمانهگزارش
5 | 0
stir pots٠٦:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣اصطلاحی به معنای "شر به پا کردن" ، "مشکل درست کردن"، "تحریک کردن"، "دعوا راه انداختن"گزارش
9 | 0
customer experience٠١:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/١٤تجربه ی مشتریگزارش
5 | 1
micromanaging٠٢:١٧ - ١٣٩٩/١٠/٣٠مدیریت خُردگزارش
2 | 0
mack daddy٢٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥بهترین / ایده آل ترینگزارش
2 | 0
dotted line١٣:١١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥به مسئولیت های فرعی، ثانویه یا غیررسمی، dotted line responsibility گفته میشهگزارش
7 | 0
make all the difference١١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠تاثیر بسزایی داشتن مهم بودن اهمیت داشتنگزارش
14 | 0
efficiency٢٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٤آپارتمان کوچک، آپارتمان یک اتاقهگزارش
5 | 1
lunar orbit٢٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٢مدار پیرامون ماه، مدار ماه مرکزی، مدار ماه محور، مدار ماهگزارش
5 | 0
synovial joint١٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩مفصل زلاله ای، مفصل سینوویالگزارش
5 | 0
empathetically١٥:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠همدلانه، با همدلی، با همدردیگزارش
5 | 0
subnetwork١٧:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/٢٨زیر شبکه، شبکه فرعیگزارش
5 | 0
socioemotional٢٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٨عاطفی اجتماعیگزارش
5 | 0
risk averse٢٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧ریسک ناپذیرگزارش
14 | 0
emotional exhaustion١٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٢فرسودگی هیجانیگزارش
9 | 0
self aware١٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣٠خودآگاهگزارش
21 | 1
corporate income tax٢٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤مالیات بر درآمد شرکتگزارش
7 | 0
nonresident١٩:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢٢غیر مقیمگزارش
7 | 0
futures contract٠٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢١قرارداد آینده، قرارداد آتیگزارش
5 | 0
licensing١٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٠اعطای مجوز گزارش
21 | 0
broker dealer١٦:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٠کارگزار معامله گرگزارش
5 | 0
personal friend٢٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠١دوست صمیمیگزارش
12 | 0
fan club٢١:٤٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠١باشگاه هوادارانگزارش
23 | 0
shoulder girdle٠٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٤کمربند شانه ایگزارش
12 | 0
reality television٢١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٦تلویزیون واقع نماگزارش
12 | 1
self deprecating٢١:١٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٦خود کوچک بینگزارش
16 | 1
distress signal٠٥:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦سیگنال اضطراری، سیگنال خطر، سیگنال ( درخواست ) کمکگزارش
9 | 0
stand corrected٢١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤پذیرفتن اشتباهگزارش
2 | 0
peeping tom١٩:٥٣ - ١٣٩٩/٠١/٣٠هیز، چشم چرانگزارش
32 | 0
analysis paralysis٠٥:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٥فلج تحلیلی ( به تحلیل بیش از حد شرایط یا فکر کردن بیش از اندازه به آن گفته می شود که در نهایت به گرفته نشدن هیچ تصمیمی می انجامد. )گزارش
16 | 0
low hanging fruit١٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٤آسان ترین کار/هدف/وظیفهگزارش
12 | 0
go off the rails٢١:٠٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٢از کنترل خارج شدن، منحرف شدنگزارش
14 | 1
size of the prize٠٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٢موفقیت یک شرکت در بازارگزارش
7 | 0
judgement call٢٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/٢١تصمیمی که فرد براساس نظریات و ایده های شخصی خودش میگیرد ( به اختصار: تصمیم شخصی )گزارش
16 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهhunt down١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢
• The government agency was created to hunt down war criminals.
این اداره ی دولتی برای تعقیب مجرمین جنگی تاسیس شده است
2 | 0