تاریخ
٣ سال پیش
متن
The government agency was created to hunt down war criminals.
دیدگاه
١

این اداره ی دولتی برای تعقیب مجرمین جنگی تاسیس شده است