therein lies the rub

پیشنهاد کاربران

مشکلی در این مورد وجود دارد ( در نمایشنامه هملت آمده )
این مشکل بزرگیه، این مشکل اصلیه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما