judgement call

پیشنهاد کاربران

تصمیمی که فرد براساس نظریات و ایده های شخصی خودش میگیرد ( به اختصار: تصمیم شخصی )

بپرس