make commitment

پیشنهاد کاربران

تعهد کردن
متعهد شدن ( به ویژه بین زن و شوهر )
تعهد دادن
تعهد دادن، تعهد کردن

بپرس