learn about

پیشنهاد کاربران

یادگیری در باره
شناختن
آشناشدن
مطلع شدن
یاد گرفتن در مورد، آموختن درباره
Study
درس خواندن
باخبر شدن
در مورد
مطلع شدن
یاد گرفتن، فهمیدن، دانستن
اطلاعات کسب کردن
باخبر شدن

بپرس