one day at a time


کم کم، به تدریج، روز به روز

پیشنهاد کاربران

چو فردا شود فکر فردا کنیم
هر روز به وقتش
Doing life one day at a time
امروز رو بچسب، آینده رو بیخیال
وقتی کسی به الکل یا هر نوع مواد مخدری اعتیاد دارده و میخواد ترک کنه یکی از روش هایی که معمولا انجمن ای ای به فرد ارائه میده اینه که فقط روی امروز تمرکز کن که آن چیز را مصرف نکنی و به فردا و روزهای آتی فکر نکن این دقیقا به این معنیه که فقط تلاش میکنه امروز مصرف نکنه و به روزهای دیگه فکر نمیکنه

بپرس