تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

نزدیکی جنسی دردناک ناشی از علل پزشکی یا روانشناسی. درد و ناراحتی قبل، هنگام و بعد از نزدیکی جنسی.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

احساس نیاز به دفع مدفوع درحالی که قبلا روده خالی از مدفوع شده است.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

consequent on stemming from این دو رو هم به کلمات اقا رضا اضافه کنید

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

so that in a way that

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

شکل و شمایل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

مهار کردن یا کنترل کردن چیزی به منظور استفاده کردن از آن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

جداساز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

angel فرشته angle زاویه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

موضوع بحث برانگیز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

Hurry up! I don't have all day! عجله کن، تمام روز رو وقت ندارم ( عجله کن، وقت ندارم )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

In shape" means to be fit financially and " situationally. But " in good shape" means physically fit.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

In shape" means to be fit financially and " situationally. But " in good shape" means physically fit.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

cut down decrease

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

رفیق باز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

وقتی یکی ازمون سوال میکنه و به طعنه میگیم بله درسته ( یعنی دقیقا برعکسه؛ نادرسته ) To sarcastically indicate that something is not correct. مثال: D ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

in addition moreover furthermore what is more also besides

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

in addition moreover furthermore what is more also besides

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

شامل شدن ، در بر داشتن شامل بودن، در بر گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

نارسایی هم میشه گفت renal dysfunction نارسایی کلیوی، نارسایی کلیه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

درمان کمکی، درمان جانبی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

The therapeutic window ( or pharmaceutical window ) of a drug is the range of drug dosages which can treat disease effectively without having toxic e ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

Inter - individual differences are differences that are observed between people, whereas intra - individual differences are differences that are obse ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

Inter - individual differences are differences that are observed between people, whereas intra - individual differences are differences that are obse ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

مربی دانشگاه ( مرتبه علمی )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

ابراز علاقه اظهار علاقه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

oral therapy درمان دهانی ( خوراکی ) ؛ درمان از راه دهان : دارو به صورت قرص یا کپسول به فرد داده می شود. intravenous therapy درمان درون وریدی ( درما ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

oral therapy درمان دهانی ( خوراکی ) ؛ درمان از راه دهان : دارو به صورت قرص یا کپسول به فرد داده می شود. intravenous therapy درمان درون وریدی ( درما ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

oral therapy درمان دهانی ( خوراکی ) ؛ درمان از راه دهان : دارو به صورت قرص یا کپسول به فرد داده می شود. intravenous therapy درمان درون وریدی ( درما ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

oral therapy درمان دهانی ( خوراکی ) ؛ درمان از راه دهان : دارو به صورت قرص یا کپسول به فرد داده می شود. intravenous therapy درمان درون وریدی ( درما ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

oral therapy درمان دهانی ( خوراکی ) ؛ درمان از راه دهان : دارو به صورت قرص یا کپسول به فرد داده می شود. intravenous therapy درمان درون وریدی ( درما ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

درمان از راه دهان، درمان خوراکی ( خوردن دارو ) نه درمان تز ریقی ( تز ریق آمپول یا سرم ) oral treatment هم میگن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

تحمل پذیری مقاوم پذیری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

جفت گونه، دوگانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

فهرست نشاندار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بررسی کردن، در نظر گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

تفاوت coworker و colleague : Today, colleague is used more often in professional contexts, sometimes referring to people who work in the same field b ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

تفاوت coworker و colleague: Today, colleague is used more often in professional contexts, sometimes referring to people who work in the same field bu ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

سست عنصر، سست اراده

پیشنهاد
١

یکی به آمبولانس زنگ بزنه یکی دلداری بده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

ترجمه تحت اللفظی: نیاز به تصمیم گیری نداشت ( یعنی واضح و روشن بود ) جای بحث نداشت نیاز به شک نداشت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

[شیمی آلی]: steric hindrance ممانعت فضایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

نوآرایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

چیزی که اهمیت دارد این است که. . . آنچه مهم است این است که. . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

intending to use this reaction . . . به منظور استفاده از این واکنش. . . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

به دنبال چیزی بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

to do list لیست کارهایی که باید در مدت کوتاهی انجام داد. مثل تمیز کردن اتاق، زنگ زدن به فلانی ، رفتن به سلمونی و. . . اما bucket list لیست کارهایی ا ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

ماده اولیه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

بیرون رفتن ( درحالی که احتمال خطر وجود دارد )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

inversely به طور برعکس adversely به طور نامطلوب، به طور ناخوشایند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

sub - discipline هم میگن