منو
مرتضی

مرتضی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٦,٥٤٤
لایک
٦٦٩
لایک
دیس‌لایک
٧٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٥٠٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,٥٤٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥٠٨
لایک
لایک
٦٦٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٠

at which in which on which over which که در آن to which که به آن for which که برای آن ، که درمورد آن by which که با آن ، که به وسیله آن ، که ا ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٣

with which که با آن at which که در آن in which که در آن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢٢

altitude ارتفاع attitude نگرش aptitude استعداد، تمایل ( میل ) ذاتی ، گرایش ذاتی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٨

اصلش به معنی شاخ هستش بعدا به مرور زمان معنیه بوق، شیپور و . . . پیدا کرده . یعنی انسان ها ابزارهایی از شاخ حیوانات یا نهایتا شبیه شاخ حیوانات ساختن ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٨

in which که در آن at which که در آن with which که با آن during which که طی آن ، که در طی آن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
We urge your participation in this new program.
دیدگاه
٥

ما خواستار حضور شما در این برنامه جدید هستیم.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The new backpacks are made of a highly robust material.
دیدگاه
١

کوله پشتی های جدید از مواد بسیار محکمی ( بسیار قوی ) ساخته شده اند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The closet has ample space for coats.
دیدگاه

کمد، فضای زیادی ( کافی ) برای کت ها داشت .

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I had ample time to finish the test.
دیدگاه
١

من وقت زیادی داشتم که ( تا ) آزمون را تمام کنم .

تاریخ
١ سال پیش
متن
That her husband had come back early from his trip was the most plausible explanation for the front door being unlocked.
دیدگاه
١

این که شوهرش زودتر از سفرش برگشته بود قابل قبول ترین ( باور پذیر ترین ) توضیح برای قفل نبودن در جلویی بود .

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.