تاریخ
٢ سال پیش
متن
Speech is only one expressive means that humans possess.
دیدگاه
٠

گفتار تنها یکی از ابزارهای گویایی است که انسان در اختیار دارد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
That her husband had come back early from his trip was the most plausible explanation for the front door being unlocked.
دیدگاه
١

این که شوهرش زودتر از سفرش برگشته بود قابل قبول ترین ( باور پذیر ترین ) توضیح برای قفل نبودن در جلویی بود .

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Our company needs to be adaptable to changing consumer tastes.
دیدگاه

شرکت نیاز داره که ( باید ) نسبت به تغییر ذائقه های مشتری سازش پذیر باشد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
We urge your participation in this new program.
دیدگاه
٥

ما خواستار حضور شما در این برنامه جدید هستیم.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Perseverance is failing nineteen times and succeeding the twentieth.
دیدگاه
٠

استقامت یعنی نوزده بار شکست خوردن و بیستمین بار موفق شدن

تاریخ
٢ سال پیش
متن
You'll have ample opportunity to ask questions after the talk.
دیدگاه
٠

بعد از صحبت، فرصت زیادی برای پرسیدن سوال ها خواهید داشت.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The closet has ample space for coats.
دیدگاه

کمد، فضای زیادی ( کافی ) برای کت ها داشت .

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I had ample time to finish the test.
دیدگاه
١

من وقت زیادی داشتم که ( تا ) آزمون را تمام کنم .

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I prefer a robust cup of coffee.
دیدگاه
٠

من یک فنجان قهوه ی خوش طعم رو ترجیح میدم .

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The new backpacks are made of a highly robust material.
دیدگاه
١

کوله پشتی های جدید از مواد بسیار محکمی ( بسیار قوی ) ساخته شده اند