امتیاز‌های مرتضی

بازدید
٢٠
امتیاز کل
٨,١١٢
کل مدال ها
١٠٥
طلا
٠
نقره
٣٦
برنز
٦٩
٨٢٧
×
١٠
=
٨,٢٧٠
٧٩
×
=
-١٥٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨,١١٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٨٢٧
×
١٠
=
٨,٢٧٠
٧٩
×
=
-١٥٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨,١١٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠