venture out

پیشنهاد کاربران

بی گدار به آب زدن
به خطر انداختن
بیرون رفتن ( درحالی که احتمال خطر وجود دارد )
دل به دریازدن و بیرون رفتن
با شجاعت تمام جایی خطرناک بری یا جایی ناشناخته بری
ماجراجویی کردن
خطر کردن

بپرس