venture out

پیشنهاد کاربران

ماجراجویی کردن
خطر کردن
با شجاعت تمام جایی خطرناک بری یا جایی ناشناخته بری
دل به دریازدن و بیرون رفتن
بیرون رفتن ( درحالی که احتمال خطر وجود دارد )
به خطر انداختن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما