برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فهرست پیشنهادهای ١٤٠٠/٠١/١٨

١. 🐾 مهدی صباغ -> let someone down
٠٠:١١ - ١٤٠٠/٠١/١٨


٣. ヴァヒド -> live within a budget
٠٠:١٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤. 🐾 مهدی صباغ -> subconscious
٠٠:١٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥. نوشین -> promised savior
٠٠:١٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٦. ヴァヒド -> lead a healthier lifestyle
٠٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٧. هلیا -> هليا
٠٠:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٨. حامد -> ماهور
٠٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٩. Nafise -> sweet
٠٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٠. 🐾 مهدی صباغ -> i hit the roof
٠٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١١. Siya -> in peace
٠٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٢. عارف همتی -> exprencin
٠٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٣. 🦥Moonlight -> cauda equina
٠٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٤. ندا -> repaired
٠٠:٤١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٥. ساجده -> ambiguousness
٠١:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٦. محمدخانی -> Concluding Remarks
٠١:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٧. محمد -> تلاونگ
٠١:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٨. mohsen salimi -> goody goody
٠١:١٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٩. مظاهر خدابخشی -> شجرنامه تیره خدابخشی
٠١:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٠. mohsen salimi -> pros
٠١:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢١. نیما ناصری مقدم -> compulsive
٠١:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٢. Shirin -> آتش روشن کردن
٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٣. محمد -> تمارزو
٠١:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٤. علی حلاج زاده -> a watched pot never boils
٠١:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٥. VaHiD -> touch
٠١:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٦. نیک -> تالش
٠١:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٧. تیا -> تیاناز
٠١:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٨. محمد کمالی -> nascent
٠٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٩. نیما ناصری مقدم -> themes
٠٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٠. آریانا -> بر می خیزد
٠٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣١. Ali32 -> Blend into
٠٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٢. me -> go into high gear
٠٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٣. سارافرجپور -> pass through
٠٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٤. فرامرز -> ئه وین
٠٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٥. سارافرجپور -> set foot in
٠٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٦. نگین -> الن
٠٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٧. کاربر آبادیس -> bum
٠٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٨. سارافرجپور -> Public awareness
٠٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٩. عرفان -> achilles heel
٠٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٠. فرشته پ -> My phone is acting up
٠٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤١. سارافرجپور -> White lie
٠٣:١٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٢. سارافرجپور -> out of (or beyond) reach
٠٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٣. حمیدرضا -> دروغ
٠٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٤. سارافرجپور -> out of action
٠٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٥. سارافرجپور -> out of balance
٠٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٦. سارافرجپور -> out of place
٠٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٧. دنیا.قاسمی -> rouge
٠٤:٠١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٨. صالح مزرعه -> hellcat
٠٥:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٩. فرناز -> فراز
٠٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٠. سوسن -> sheepskin
٠٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥١. مهدی رشیدی -> Repatriated
٠٧:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٢. Dark Light -> linear algebra
٠٧:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٣. سید احمد -> carve
٠٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٤. Rozita -> روزیتا
٠٨:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٥. روزیتا -> روزیتا
٠٨:١١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٦. سوشیانت -> indoor
٠٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٧. مصطفی رنگرز -> فسخ کردن
٠٨:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٨. زینب -> کمکمک
٠٨:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٩. ali kave -> public medium
٠٨:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٦٠. رعنا -> دفیله
٠٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٦١. عاطفه موسوی -> داغون
٠٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٦٢. عاطفه موسوی -> impairment
٠٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٦٣. ناصر خسروی -> ضمیر اشاره
٠٩:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٦٤. Dark Light -> The Heaviest element
٠٩:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٦٥. ناصر خسروی -> اشاره
٠٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٦٦. رز طلایی -> مقبوض به عقد فاسد
٠٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٦٧. محمد -> اندمش
٠٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٦٨. ناهید -> spure of the moment
٠٩:١١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٦٩. ناهید -> spure of the moment
٠٩:١٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٧٠. عاطفه موسوی -> فرق باز کردن
٠٩:١٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٧١. Yui -> just a moment
٠٩:١٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٧٢. 🐾رویا -> مسعود
٠٩:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٧٣. 🐾رویا -> مسعود
٠٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٧٤. سما -> شن زار
٠٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٧٥. هادی -> غیر قابل ارتجاع
٠٩:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٧٦. مهدی رشیدی -> two truck
٠٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٧٧. محمدعلی باقرزاده -> حیلت ساز
٠٩:٤١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٧٨. عرفان -> گاییدن
٠٩:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٧٩. حسین ناصری -> observational study
٠٩:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٨٠. پویا محمودی -> summarizing
٠٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٨١. عاطفه موسوی -> منگنه
٠٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٨٢. علی -> رمپ
٠٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٨٣. الهام حمیدی -> air seat
٠٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٨٤. Dark Light -> country code
٠٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٨٥. الهام حمیدی -> sight seeing
٠٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٨٦. عاطفه موسوی -> Ritual
٠٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٨٧. Dark Light -> melting point
١٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٨٨. مریم پیررفیعی مقدم -> anneal
١٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٨٩. طاهر شریعت‌پناهی -> on demand
١٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٩٠. Kimia -> unexpectedly
١٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٩١. Mohammadreza Azimimoqadam -> Broad spectrum
١٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٩٢. Tanaz -> خلقناکم
١٠:١٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٩٣. hadi -> Na�ve
١٠:١٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٩٤. ناشناس -> آزمو ده
١٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٩٥. ebi -> jetpack
١٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٩٦. شروین خبرنگار -> دالیچو
١٠:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٩٧. nader -> بررسی محاسن و معایب
١٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٩٨. ناشناس -> سردوگرم
١٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٩٩. یلدا -> طرفه خاک
١٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٠٠. English User -> bode
١٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٠١. افشین عابدی -> کسخل
١٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٠٢. الناز -> cadence
١٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٠٣. سوگل محرابی -> نامداری
١٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٠٤. شروین زراعی خبرنگار -> دالیچو
١٠:٣١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٠٥. 레자 -> agnostic
١٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٠٦. ebi -> range
١٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٠٧. English User -> prompt
١٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٠٨. آریا -> volatility
١٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٠٩. mr_moeen -> for my sake
١٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١١٠. کریم -> کوجیر
١٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١١١. سپاهانی سرور -> سرد و گرمی
١٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١١٢. مجتبی کاوه -> muddle through
١٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١١٣. مداح علی اصغر بهمنی مرودشت -> تسبیب
١٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١١٤. الهام حمیدی -> intangibility
١٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١١٥. Raha -> never ever
١٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١١٦. ebi -> downturn
١٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١١٧. Miss Farrokhi -> be of two minds about something
١٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١١٨. سپاهانی سرور -> متفق اند
١٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١١٩. کریم -> کوجیر
١٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٢٠. ak -> not a bit
١٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٢١. سیدعلیرضافرهبد -> فرگشت
١٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٢٢. جلال قاسمی -> dynamics
١٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٢٣. مجید -> منحل کردن
١٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٢٤. قطبی -> بسزا
١٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٢٥. مبینا -> آیروس
١١:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٢٦. افشین عابدی -> کس خل
١١:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٢٧. فاطیما -> فاطیما
١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٢٨. سید احمد -> ochre
١١:١٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٢٩. عباس اکبری پسند -> keyboard
١١:١٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٣٠. ebi -> terrain
١١:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٣١. علی عرب جعفری -> تشریحی
١١:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٣٢. ebi -> عارضه
١١:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٣٣. طاهر شریعت‌پناهی -> original
١١:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٣٤. طاهر شریعت‌پناهی -> originality
١١:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٣٥. ebi -> terrane
١١:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٣٦. بتوچه -> گاه گاه
١١:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٣٧. رها -> نچرال
١١:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٣٨. الناز محمدی -> کفتال
١١:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٣٩. طاهر شریعت‌پناهی -> originals
١١:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٤٠. عباس اکبری پسند -> cling
١١:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٤١. حلیمه -> حلیمه
١١:٣١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٤٢. امیرمحمد -> مخفف نیکو
١١:٣١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٤٣. . -> جگر دوز
١١:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٤٤. مجید -> clean record certificate
١١:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٤٥. یلدا -> طرفه خاک
١١:٣٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٤٦. مهنازسعادت -> ناسن
١١:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٤٧. عاطفه -> tycoon
١١:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٤٨. ز.م -> due process
١١:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٤٩. بهزاد مرادی -> makes sense
١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٥٠. امین امامی -> مماثله
١١:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٥١. الناز -> surface
١١:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٥٢. ebi -> topology
١١:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٥٣. Iman -> Family resemblance
١١:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٥٤. Reza -> Distinetion
١١:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٥٥. طاهر شریعت‌پناهی -> underrate
١١:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٥٦. طاهر شریعت‌پناهی -> underrated
١١:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٥٧. Siya -> wonder
١١:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٥٨. بدون نام -> دانش بیندوزم
١١:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٥٩. طاهر شریعت‌پناهی -> unappreciated
١١:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٦٠. کریستین -> للحق
١٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٦١. منیره پورصالحی -> martech
١٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٦٢. Mzl -> l am too busy
١٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٦٣. English User -> not nearly so/as
١٢:٠١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٦٤. Amirhosein -> holy shit
١٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٦٥. عاطفه -> پروپاقرص
١٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٦٦. بتوچه -> درویش
١٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٦٧. نفس -> صحنه نبرد
١٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٦٨. سالار -> مستنبط
١٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٦٩. مهدی شورابی -> رباط پشت بادام
١٢:١٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٧٠. English User -> count on
١٢:١٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٧١. طاهر شریعت‌پناهی -> world class
١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٧٢. شیلا -> effective
١٢:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٧٣. Mzl -> be left
١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٧٤. نازنین -> پوریا
١٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٧٥. Setare -> tabloid
١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٧٦. جلال قاسمی -> marketplace
١٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٧٧. پارمیدا -> سربر کشد
١٢:٣١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٧٨. سهیلا مهرزاد ثمرین -> arm's length
١٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٧٩. زینب -> chocolate sprinkles
١٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٨٠. نفیس -> co operative
١٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٨١. Setare -> oil driven economy
١٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٨٢. Setare -> one crop economy
١٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٨٣. T�RK -> یاشاسین آذربایجان
١٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٨٤. Setare -> planned economy
١٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٨٥. ناژین -> ناژین
١٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٨٦. Setare -> sluggish economy
١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٨٧. T�RK -> یاشاسین آذربایجان
١٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٨٨. Setare -> economic reforms
١٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٨٩. مهدی -> log likelihood
١٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٩٠. kimiya -> انتخاب شده
١٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٩١. Setare -> economic leviathan
١٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٩٢. حامد -> divide et impera
١٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٩٣. Setare -> economic mobilization
١٢:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٩٤. دنیا -> To be willing is to be able
١٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٩٥. Setare -> all out effort
١٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٩٦. Setare -> clean elections
١٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٩٧. Setare -> election roll
١٢:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٩٨. Setare -> election monitoring
١٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

١٩٩. اردم -> سبلان
١٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٠٠. مَمَد -> basic intent crime
١٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٠١. الهام فرهمند -> nazzle
١٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٠٢. ندا -> you are doing my ears a favor
١٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٠٣. Setare -> statewide elections
١٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٠٤. Setare -> special election
١٣:٠١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٠٥. کیمیاساقزچی -> مفتخر
١٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٠٦. سجاد غنمی -> abhor
١٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٠٧. Setare -> smooth election
١٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٠٨. Kimia -> absorbing
١٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٠٩. Setare -> rigged elections
١٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢١٠. مجتبی م -> hell
١٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢١١. رامین حبیبی -> رهن
١٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢١٢. Setare -> financial tycoon
١٣:١٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢١٣. Amirhossein -> minute details
١٣:١٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢١٤. Amirabbas -> خطای مهلکه
١٣:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢١٥. Setare -> disciplinary forces
١٣:١٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢١٦. موسوی -> قورساق
١٣:١٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢١٧. Dark Light -> cleavage
١٣:١٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢١٨. ヴァヒド -> bother
١٣:١٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢١٩. Setare -> exercise freedom
١٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٢٠. شکیبا مالکی نژاد شاهیان سپهری ابولحسینی -> دیدگان
١٣:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٢١. Sajjad -> gird one's loins
١٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٢٢. محمد -> ترانیه
١٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٢٣. Setare -> good understanding
١٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٢٤. Nafise imani -> سرکوب
١٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٢٥. یگانه -> cheers
١٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٢٦. سید معراج موسوی خواه -> واکره
١٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٢٧. زهرا -> آویخت
١٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٢٨. مجید -> The court is in session
١٣:٣١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٢٩. مجید -> از سر تا پا
١٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٣٠. Dark Light -> Liar, liar, pants on fire
١٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٣١. حیدررضایی -> شوراب حاجی
١٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٣٢. آژوان -> آژوان
١٣:٤١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٣٣. حمیدزاده -> شکارچی
١٣:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٣٤. English User -> Take matters into one's hand
١٣:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٣٥. مدنی -> مناعت طبع
١٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٣٦. Sadat -> implementations
١٣:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٣٧. سهیلا نخعی -> Buy into something
١٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٣٨. سیلویا -> inferior
١٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٣٩. نسرین مغیثی -> حذر
١٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٤٠. احمدی -> managerail
١٣:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٤١. M -> Past continuous
١٤:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٤٢. سارا اسدی -> کم ارزش
١٤:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٤٣. ahmad fallah -> wick
١٤:١٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٤٤. کارشناس ترجمه -> inheritance tax
١٤:١٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٤٥. توحید جلیلی -> nonblended
١٤:١٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٤٦. Tara -> mouth
١٤:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٤٧. hsaeed -> abolish
١٤:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٤٨. حیدری -> صدای انفجار
١٤:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٤٩. Aydin Jz -> put sb in a box
١٤:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٥٠. مهدی عباس پور -> cartoonishness
١٤:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٥١. عبد الحمید -> Satnav
١٤:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٥٢. پیشنهاد مترجم -> keep on trucking
١٤:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٥٣. ستایش -> house sick
١٤:٤٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٥٤. رامین حبیبی -> ممر
١٤:٤٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٥٥. رامین حبیبی -> معد
١٤:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٥٦. سیدمحمد حیدری -> Administrative Management
١٤:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٥٧. صابر -> piss off
١٤:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٥٨. Snow -> you were supposed to do
١٤:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٥٩. عاطفه اسکندری -> طناب
١٤:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٦٠. SJY -> Contrasting ideas
١٤:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٦١. مجید -> get a foot in the door
١٥:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٦٢. مجید -> go cold turkey
١٥:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٦٣. سلیمانی -> actuality
١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٦٤. سارافرجپور -> add up to
١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٦٥. فاطمه -> یک غازی
١٥:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٦٦. ه -> uncool
١٥:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٦٧. راحله -> راحله
١٥:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٦٨. ه -> uncool
١٥:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٦٩. مهرداد حسینی -> سراب کی حاتم
١٥:١٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٧٠. ناشناس -> I can
١٥:١٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٧١. حسین -> اب شدن شمع
١٥:١٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٧٢. رامین حبیبی -> متهافت
١٥:١٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٧٣. رامین حبیبی -> ملحوظ
١٥:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٧٤. Zgra -> connotation
١٥:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٧٥. جلیل -> wake up
١٥:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٧٦. وحیدتفضلی -> SERVQUAL ا
١٥:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٧٧. Samaneh -> تورو سننه
١٥:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٧٨. حسین زاده -> بی جنبه
١٥:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٧٩. حلیا -> حلیا
١٥:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٨٠. mr_moeen -> within
١٥:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٨١. اتنا -> ترجیح دادن
١٥:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٨٢. آریابوم -> آخشیج
١٥:٣٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٨٣. طبیبی -> take up space
١٥:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٨٤. Mr_moeen -> emptiness
١٥:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٨٥. مرینت -> افتخارآمیز
١٥:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٨٦. mr_moeen -> shaman
١٥:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٨٧. وکیلی -> نوعی کشتی
١٥:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٨٨. سانیا گودرزی -> نیازموده بود
١٥:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٨٩. mr_moeen -> there you go again!
١٥:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٩٠. Bumblebee -> bumble bee
١٥:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٩١. مرضیه رودی -> rebuff
١٥:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٩٢. 1995 -> Head kerchief
١٥:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٩٣. ✦͙͙͙*͙*❥⃝∗⁎.ṙḕẒḀ .⁎∗❥⃝**͙✦͙͙͙ -> awaken
١٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٩٤. -> ادبا
١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٩٥. -> آسوده خاطر
١٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٩٦. بینام -> کس دختر
١٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٩٧. Iraj1986 -> mint
١٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٩٨. mr_moeen -> honey bear
١٥:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٢٩٩. کلثوم -> کلثوم
١٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٠٠. Dark Light -> babylon
١٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٠١. میو -> کائنات
١٥:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٠٢. Dark Light -> darius
١٥:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٠٣. Dark Light -> inscription
١٥:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٠٤. حامد -> burn rates
١٥:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٠٥. جفایی -> نبیگ
١٦:٠١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٠٦. Dark Light -> nibiru
١٦:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٠٧. آیلین -> آیلین
١٦:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٠٨. مهدی عباس پور -> goosebumps
١٦:١٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٠٩. ناشناس -> مجبور کردن
١٦:١٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣١٠. رحیم -> Stop flattering
١٦:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣١١. ریحانه نجفی -> باروی گشاده
١٦:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣١٢. توفیقی -> followed in his footsteps
١٦:١٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣١٣. کیوان -> ثریا
١٦:١٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣١٤. زهرا غفوری -> Discriminant validity
١٦:١٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣١٥. سبا -> ملورین
١٦:١٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣١٦. . -> travel around the world
١٦:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣١٧. ....................................... -> کمال
١٦:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣١٨. هستی زارعی -> صرف
١٦:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣١٩. راضیه -> سینگل
١٦:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٢٠. امین آریا -> اپوزوسیون
١٦:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٢١. ص۲۴ -> رصاصی
١٦:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٢٢. zeinabp -> tenuous
١٦:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٢٣. محمد -> بتل رویال
١٦:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٢٤. محمد -> بتل رویال
١٦:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٢٥. Mahdi -> Key discovery
١٦:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٢٦. Asghary -> نگسلد
١٦:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٢٧. F.m -> یک هزار و سیصد
١٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٢٨. زهرا -> زبان معیار
١٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٢٩. elizabet -> texting
١٦:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٣٠. Asma -> sun creen
١٦:٣٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٣١. احسان -> if you dont mind
١٦:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٣٢. امیدپاک -> Side hoe
١٦:٤١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٣٣. علی -> لعاب
١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٣٤. لیلا -> غنی شده
١٦:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٣٥. LMH -> non fiction
١٦:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٣٦. حسین ناصری -> Randomized control trial
١٦:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٣٧. مائده💫 -> capricious
١٦:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٣٨. ناهید ر -> of consequence
١٦:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٣٩. Keykhosro -> aprepitant
١٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٤٠. زهرا -> زحل
١٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٤١. محمد کمالی -> utility
١٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٤٢. Dark Light -> Earth orbit
١٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٤٣. حسین ناصری -> prevention
١٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٤٤. سلامه -> حورا
١٦:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٤٥. حامد -> shot blast
١٧:٠١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٤٦. Dark Light -> Orbital period
١٧:٠١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٤٧. سید ابوذر نوریان -> fail
١٧:٠١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٤٨. بیومکانیک -> offset
١٧:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٤٩. بیومکانیک -> compensate
١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٥٠. مهسا -> gender neutral
١٧:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٥١. Kse -> bricklayer
١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٥٢. غزاله -> snap out of sth
١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٥٣. Bts forever -> soulmate
١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٥٤. ... -> بیبی
١٧:١٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٥٥. REZA -> good news
١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٥٦. نجمه -> Scally
١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٥٧. محمد رحیم فتاح بیگی -> زعفران علیا
١٧:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٥٨. من -> along the street
١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٥٩. مائده💫 -> perpetuating
١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٦٠. نیروانا -> this very day
١٧:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٦١. محمد کمالی -> loophole
١٧:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٦٢. سالار طیبی -> pulpit
١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٦٣. مائده💫 -> warped
١٧:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٦٤. Sagharrameshi -> ambitions
١٧:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٦٥. آرش طالب وند -> لاتون
١٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٦٦. Sina -> ext
١٧:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٦٧. لاله گرمنجانی -> to this effect
١٧:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٦٨. Leiloon -> pitch in
١٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٦٩. امید -> له کند
١٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٧٠. Maryam -> I do not want to see
١٧:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٧١. Rasta -> سیب درشت
١٧:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٧٢. مائده💫 -> fairly
١٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٧٣. فرهادی -> shake one's head
١٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٧٤. Simin -> let go!
١٨:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٧٥. Rasta -> سیب درشت
١٨:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٧٦. ヴァヒド -> get into
١٨:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٧٧. سالار طیبی -> pander
١٨:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٧٨. ناشناس -> قزا
١٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٧٩. نظری -> After school
١٨:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٨٠. امیررضا -> باز دل گرفته
١٨:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٨١. English User -> submit
١٨:١٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٨٢. Ali -> Bottle return
١٨:١١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٨٣. ramezani -> unripe
١٨:١٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٨٤. ارسلان زارع -> ظهایر
١٨:١٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٨٥. میلاد آقایی -> تبسم
١٨:١٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٨٦. ... -> بند باز
١٨:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٨٧. Marjan -> withdrawing
١٨:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٨٨. مرگ -> متفق اند
١٨:١٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٨٩. ناشناس -> Appetite loss
١٨:١٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٩٠. امیرحسین سیاوشی -> عاقله زن
١٨:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٩١. حسین کربلی -> دشت بزرگ
١٨:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٩٢. ؟؟؟ -> تقی
١٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٩٣. سوینا -> سولی
١٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٩٤. نفیس -> hedges
١٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٩٥. hsaeed -> surpass
١٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٩٦. حسین کربلی -> دشت بزرگ
١٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٩٧. سعدی شیرازی -> ژرف
١٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٩٨. سعدی شیرازی -> قوی رایی
١٨:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٣٩٩. محمد عابدزاده -> permutation
١٨:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٠٠. محمد عابدزاده -> substitution
١٨:٣١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٠١. هما عيسي وند -> remyelination
١٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٠٢. hsaeed -> penetrate
١٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٠٣. هما عيسي وند -> remyelination
١٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٠٤. نسرین مغیثی -> خنوع
١٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٠٥. She -> scratch one's head
١٨:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٠٦. سیمین -> high quality
١٨:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٠٧. insta.alphaman_ir -> One Step at a Time
١٨:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٠٨. Ayhan -> شیپ
١٨:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٠٩. ヴァヒド -> clown
١٨:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤١٠. عاطفه موسوی -> دستشویی
١٨:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤١١. محمد حسن اسایش -> departement
١٨:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤١٢. Simin -> endurance
١٨:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤١٣. محمد حسن اسایش -> Departemant
١٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤١٤. امیرحسین سیاوشی -> Circumfix
١٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤١٥. ヴァヒド -> headed
١٨:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤١٦. بهار -> عیبی نداره
١٨:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤١٧. مجید -> عوارض جانبی
١٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤١٨. عاطفه موسوی -> Mundane
١٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤١٩. فائزه شفیعی -> Super shy
١٨:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٢٠. محمد جواد -> اعم
١٨:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٢١. علی باقری -> انتر
١٩:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٢٢. علی باقری -> عنتر
١٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٢٣. ヴァヒド -> take along
١٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٢٤. ヴァヒド -> bring along
١٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٢٥. محمد حسن اسایش -> Utmast
١٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٢٦. محمد حسن اسایش -> Utmast care
١٩:١٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٢٧. ヴァヒド -> turn away
١٩:١٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٢٨. مهدی یزدانی فر -> out of consideration
١٩:١٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٢٩. ایزابل -> رل
١٩:١٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٣٠. Sahel -> پلشت
١٩:١٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٣١. علی باقری -> انتساب
١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٣٢. نسترن -> transparency International
١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٣٣. علی باقری -> انتصاب
١٩:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٣٤. آیرین -> آیرین
١٩:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٣٥. امیرحسین قربانی -> کائنه
١٩:١٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٣٦. رادمهر عبدی -> اختیار می کرد
١٩:١٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٣٧. ارتان اعضایی -> پاورچین پاور چین
١٩:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٣٨. مجید -> elbow room
١٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٣٩. فاطمه ثانیان -> اشتلم
١٩:٣١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٤٠. علی باقری -> انتظار رفتن
١٩:٣١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٤١. سارافرجپور -> environmental practices
١٩:٣١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٤٢. ヴァヒド -> Never have i ever
١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٤٣. مجتبی م -> stand
١٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٤٤. Fati -> Take a power nap
١٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٤٥. علی باقری -> انتها
١٩:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٤٦. علی باقری -> انتهی
١٩:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٤٧. مهتاب پرتو -> thrombocyte
١٩:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٤٨. حمیدرضا. -> oh my gosh
١٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٤٩. masto -> take up
١٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٥٠. معصوجه کیانی (قاصدک) -> place of origin
١٩:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٥١. علی باقری -> انجام
١٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٥٢. علی باقری -> انجام کار
١٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٥٣. مجنبی -> صلح و دوستی
١٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٥٤. محمدطاها اسماعیلی -> out
٢٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٥٥. علی باقری -> انداختن
٢٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٥٦. علی باقری -> افکندن
٢٠:٠١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٥٧. علی باقری -> اندام
٢٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٥٨. Mahdieh -> breaking news
٢٠:١٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٥٩. پریا -> مخفف که از این
٢٠:١٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٦٠. 🚫 -> در خور
٢٠:١٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٦١. Mehrsa hamdi -> bridge the gap
٢٠:١٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٦٢. محمد -> trial
٢٠:١٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٦٣. مهسا -> go to hell
٢٠:١٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٦٤. یلدا -> پرورانده ام
٢٠:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٦٥. جعفر توکلی فر -> دور
٢٠:١٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٦٦. Yahya1818 -> مادیان
٢٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٦٧. امین آریا -> هک
٢٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٦٨. علی باقری -> ولی النعم
٢٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٦٩. شاهرخ -> ایْدیکم
٢٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٧٠. یلدا -> جفا
٢٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٧١. علی باقری -> یکرویه شدن
٢٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٧٢. منوچهر کاظم زاده بنابی -> سبلان
٢٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٧٣. صدف -> I'll mannered
٢٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٧٤. Hellen -> royel
٢٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٧٥. علی باقری -> برطاعت
٢٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٧٦. MATIN -> stunt
٢٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٧٧. علی باقری -> عزوجل
٢٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٧٨. علی اکبر غلامی -> امبز
٢٠:٤١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٧٩. علی باقری -> اقدار
٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٨٠. علی باقری -> فرانستاند
٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٨١. ب. الف. بزرگمهر -> عزراییل
٢٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٨٢. علی باقری -> ولی عهد
٢٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٨٣. علی باقری -> ارزانی داشتن
٢٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٨٤. علی باقری -> کوهتیز
٢٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٨٥. علی عسکرپور -> Steer away from
٢٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٨٦. حسین کربلی -> دشت بزرگ
٢٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٨٧. علی باقری -> موقوف کردن
٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٨٨. مریم بانو -> copper ore
٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٨٩. علی باقری -> حق تر
٢٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٩٠. Narges -> dependably
٢٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٩١. علی باقری -> باز رسد
٢١:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٩٢. علیرضا -> فرماندهی
٢١:٠١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٩٣. یاس -> زمامدار
٢١:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٩٤. Simin -> Couple hours
٢١:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٩٥. علی باقری -> مبشران مسرع
٢١:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٩٦. Simin -> clearly
٢١:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٩٧. Simin -> clearly
٢١:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٩٨. اااا -> horndog
٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٤٩٩. علی باقری -> خیلتاشان
٢١:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٠٠. ب. الف. بزرگمهر -> مرداد
٢١:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٠١. علی باقری -> رایت عالی
٢١:١٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٠٢. علی باقری -> خطیب سلطانی
٢١:١١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٠٣. امیر -> جومال
٢١:١١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٠٤. Hesam -> i am going
٢١:١١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٠٥. ولی شاه محمدی -> ژریژبان
٢١:١١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٠٦. امیر -> جومال
٢١:١١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٠٧. علیرضا انگوتی -> folk
٢١:١٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٠٨. ب. الف. بزرگمهر -> جان شکر
٢١:١٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٠٩. علی باقری -> با نام
٢١:١٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥١٠. حسین -> بانگ درازگوش
٢١:١٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥١١. گاهگاهیان -> قبض و بسط
٢١:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥١٢. ولی شامحمدی -> ژریژبان
٢١:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥١٣. Simin -> Heavy
٢١:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥١٤. ب. الف. بزرگمهر -> مرداد
٢١:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥١٥. taha -> Free fire
٢١:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥١٦. سعید شعبانی -> accessories
٢١:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥١٧. Abolfazl Ehsani -> bluff
٢١:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥١٨. Arsa -> this too shall pass
٢١:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥١٩. سیمین -> feel
٢١:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٢٠. محمد حسن اسایش -> exit (دستور)
٢١:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٢١. شهریار -> زارچینی
٢١:٣١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٢٢. مهین -> سلیطه
٢١:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٢٣. محدثه ساعدی -> slide up
٢١:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٢٤. Simin -> endurance
٢١:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٢٥. سیمین -> pace yourself
٢١:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٢٦. Simin -> As when
٢١:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٢٧. سیمین -> Couple hours
٢١:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٢٨. سارافرجپور -> spread too thin
٢٢:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٢٩. گل -> مکتسبه
٢٢:١٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٣٠. Kimia -> hand size
٢٢:١٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٣١. سحر -> زنده باشی
٢٢:١٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٣٢. محمد(میانه) -> ملاهت
٢٢:١٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٣٣. شقایق -> psychic
٢٢:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٣٤. سپهر نافذی -> احشا
٢٢:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٣٥. نیما ناصری مقدم -> strike
٢٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٣٦. Korosh -> آرسام
٢٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٣٧. محمد -> شیعه
٢٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٣٨. علی حقی بستان آباد -> فراگشت
٢٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٣٩. حمیدرضا. -> what's going on
٢٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٤٠. رضا -> چنگ
٢٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٤١. سرائی بوبوک آبادی -> رزرو
٢٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٤٢. محمد دهقان -> nitty gritty
٢٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٤٣. سعید روانپاک -> زیده
٢٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٤٤. فهیمه چاکرالحسینی -> delusional
٢٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٤٥. هومن محمدی -> کلا
٢٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٤٦. حامد حبیبی -> Choanae
٢٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٤٧. پرهام اسدی -> the whole nine yards
٢٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٤٨. Siya -> suppose
٢٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٤٩. مانا -> مانا
٢٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٥٠. Hadi -> False leg
٢٢:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٥١. فائزه -> آرایه شناسی
٢٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٥٢. Ha Ha -> خرسنگی
٢٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٥٣. حسین کربلی -> دشت بزرگ
٢٣:٠١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٥٤. Djawad -> feel out
٢٣:٠١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٥٥. لیلا چلوارفروش -> اکتشافات
٢٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٥٦. امید شیخ اسماعیلی -> amortize
٢٣:١٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٥٧. فاطمه زهرا -> آبغوره گرفتن
٢٣:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٥٨. حسین کربلی -> دشت بزرگ
٢٣:١٧ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٥٩. الهام -> عربی به فارسی
٢٣:١٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٦٠. محمدرضا -> کورش
٢٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٦١. شیما دلفیه -> دشت هموار
٢٣:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٦٢. معين -> ظل آفتاب
٢٣:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٦٣. مرصاد -> mediastinum
٢٣:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٦٤. حسین کربلی -> دشت بزرگ
٢٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٦٥. حسین کربلی -> دشت بزرگ
٢٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٦٦. Negin -> the beatles
٢٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٦٧. فهیمه چاکرالحسینی -> bring along
٢٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٦٨. آناهیتا anahita -> آناهیتا
٢٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٦٩. مهدی -> maskable
٢٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٧٠. پژمان زارعی همت -> synthesis
٢٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨

٥٧١. علی باقری -> احمد ارسلان
٢٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨