پیشنهاد‌های سارافرجپور (٢,٥٦٩)

بازدید
١,١٢٨
تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

بیست و چهاری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

بیشتر اینجوری باشه تا . . .

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

خودتو تو دردسر انداختن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

از لحظه لذت بردن

پیشنهاد
٥

جان کندن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

کارای روزمره

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

دست از کار کشیدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

اخراج کردن

پیشنهاد
٧

نظر مثبت کسی را جلب کردن

پیشنهاد
٠

ریزه کاری ها رو یاد گرفتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

سنگ تمام گذاشتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

I'm hot I feel hot

پیشنهاد
٥

کنایه از تقصیر رو گردن یه چیز الکی انداختن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

سر کسی خالی کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

کار مهم ترین داشتن

پیشنهاد
١

مشغول بودن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

با عواقب کاری مواجه شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

مردمی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

ساعت به ساعت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٣

Down with dictator

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٢

Well done Good job اینا همه یعنی ایول احسنت و. . .

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بدون پول چیزی به کسی دادن واگذار کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

پلاک گردنبند

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

آسیب زدن

پیشنهاد
١

آسیب زدن به چیزی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

اندام متوسط نه چاق نه لاغر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

Related

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بودن در لیست نهایی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

سرپوش گذاشتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٥

بدون تجملات و حاشیه و چیز اضافه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

دستشون تو یه کاسه باشه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

سفارشی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

لباس حاضری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

لباسی که برای شما به صورت اختصاصی دوخته شده باشه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

محض اطلاعت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

وسیله ای که کلی خرج رو دست آدم میذاره

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١١

صدمه زدن تاثیر منفی گذاشتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مشورت کردن نظر کسی را دانستن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

با کمال تعجب

پیشنهاد
١

محک زدن و تجربه کردن چیزی برای بار اول

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

Straight A student یعنی شاگرد اول

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

با موفقیت گذراندن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

لکچر دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سخت و نیازمند تلاش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

Technophile خوره تکنولوژی

پیشنهاد
١

از روی علاقه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

هم معنی استراحت کردن و خوابیدن میده هم بازنشسته شدن و کناره گیری کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

به خوبی کسی بودن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

سریع واکنش نشون دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

از انجام دادن کارای مختلف لذت بردن