پیشنهاد‌های سارافرجپور (٢,٥٦٩)

بازدید
١,١٥٤
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تکثیر شدن تولید مثل کردن ضرب کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

تلاش مصرانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

ولخرج

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

با قیچی بریدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

پسماند باقی مانده

پیشنهاد

با تاثیرات فراگیر در تمام دنیا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

فراگیر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

مدام چک کردن. پاییدن

پیشنهاد
٠

احساس عذاب وجدان داشتن

پیشنهاد
٤

حس نوستالژیک داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

احساس غرور کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

ناگهان خشمگین شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

ویران شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

Cause damage

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تو پول غلت خوردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

نام های اختصاری تشکیل شده از حروف اول یک عبارت

پیشنهاد
٠

یعنی امکان نداره

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٦

عاملی که استرس آدم رو کم میکنه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

Business trip

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

ماموریت رسالت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

من برم کارامو انجام بدم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

من برم ( سرکار )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

راحت باش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

to learn about something that is a secret

پیشنهاد
١

رهبری کامل کسی را بر عهده داشتن تا کاملا کاری که میخوایی رو انجام بده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

تو این مایه ها

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

سد راه کسی شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

به تجربه آموختن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

تسکین درد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

درد حاد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

درد شدید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

to fill the bathtub with water for a bath Would you like me

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تقاضا کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

طرف کسی بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

دست از سر کسی برداشتن بی خیالش شدن دست از گیر دادن برداشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

ادامه دادن به سمت موفقیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

کسی را تا جایی رساندن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

کسی که آهنگهای خودش رو میخونه . آهنگ هایی که خودش نوشته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

سربه سر کسی گذاشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

اتومبیل پرسرعت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

از زیر بار مسیولیت چیزی شانه خالی کردن و گردن کسی دیگه انداختن

پیشنهاد
١

تایید کردن ساپورت کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

آزرده شدن برخوردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در یک چشم به هم زدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

همون درنوردیدن بهترین معنیه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

نادیده گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

بی ادبانه با کسی حرف زدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

گام های اساسی برداشتن اقدامات جدی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

مراقبت از خطرات

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

پایبند بودن به چیزی در مسیری ماندن