پیشنهاد‌های سارافرجپور (٢,٥٦٩)

بازدید
١,٠٥٥
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

نادیده گرفتن نصیحت کسی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

Ignore someone's advice

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

حمایت و موافقت کسی را جلب کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

Keep off درسته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

به نصیحت کسی عمل کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

Take someone's advice

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

Counter someone's criticism

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

Win someone's approval

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

آشکارا متهم کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

به حس درونی خود توجه و اعتماد کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

Trust one's intuition

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

قاطی کردن کنترل خود را از دست دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

ریلکس باش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

وارد منطقه چمن نشوید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

از عهده چالش برآمدن

پیشنهاد
٣

بهترین استفاده را از چیزی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

به گذشته فکر کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

واضح قابل فهم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

مجموع

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

باخبر مطلع آگاه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

وزنه زدن وزنه برداری کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

اول خود را در نظر گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

به کسی رفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

روی چمن ها نرید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

ادعایی را اثبات کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

سند فاش شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

به وضوح بیان کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

عشق بزرگ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

به طور علنی متهم کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

در نگاه اول از چیزی بد آمدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

نفرت کورکورانه

پیشنهاد
١

شدیداً از کسی بیزار بودن

پیشنهاد
٠

از چیزی شدیداً بیزار شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تاییدو موافقت کسی را جلب کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

از کسی یا چیزی تعریف کردن به خوبی از کسی سخن گفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
-١١

به گرمی تبریک گفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

عملکرد یا اجرای عالی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

اخم نارضایتی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

جواب انتقاد کسی را دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

شدیداً مخالف بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

به حس درونی خود اعتماد کردن

پیشنهاد
١

تمام جوانب و گزینه ها را در نظر گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

راهنمایی خواستن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

تصمیم سخت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

به توصیه کسی عمل کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

نادیده گرفتن توصیه کسی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

تصمیم ناگهانی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

قضاوت منطقی و صحیح

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

تصمیم عاقلانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

گیاهخوار شدن