پیشنهاد‌های سارافرجپور (٢,٥٦٩)

بازدید
١,١٥٦
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

عامه پسند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

به درک واصل شو گم شو

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

هرچی فکر کنی

پیشنهاد
٥

ایده یا نقشه ای برای موقع نیاز داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

به راحتی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

دوباره بگو چی گفتی؟

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

احتمالش چقدره

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

سفرت بی خطر

پیشنهاد
٥

قلق کاری را یاد گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

نیروهای طبیعت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

روز مهم و بیادمانی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در طول زندگی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

سرحال بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

دو معنی داره با up که بیاد به معنی مضطرب هست اما به معنی تبلیغات غلو آمیز هم هست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

خدا نگهدارت باشه اما God bless her soul یعنی خدا رحمتش کنه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

Sleep in

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

تولد نوزاد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

وسایل جانبی اضافه کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

زیاده روی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

Go to extremes زیاده روی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

تا اینکه بخاطر اینکه منفیش میشه So as not to

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

مسیولیت چیزی بعهده کسی بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

قرعه کشیدن

پیشنهاد
٦

راه کسی را ادامه دادم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

برقراری رابطه حسنه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

اقوام نزدیک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

با خود قرار گذاشتن برای انجام کاری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

یه جای شلوغ و پلوغ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

تعداد بی سابقه ای از A record number of

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

جنبش های نو ظهور

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

اشتباه متوجه شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

تاثیر بسزایی داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

درخواست ازدواج کردن Propose

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

بی خیال شدن بحثی رو تموم کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

اندکی بعد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

صبح خیلی زود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

خیلی گرونه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

حرف خود را زدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

هوای کسی را داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

آرامش خودتو حفظ کن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

Active and noisy

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

Power or electricity went out

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

تهمت زدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

کسی که بیشتر از اینکه خوب بنظر بیاد فقط مد بودن و یا برند بودن لباس براش مهمه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

دستگیر شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

Go airing

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

از نمی دونم کجا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

تا دندان مسلح بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

همگام هم راستا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

تفاهم داشتن دیدگاه های مشترک داشتن شبیه بودن عقاید