پیشنهاد‌های سارافرجپور (٢,٥٦٩)

بازدید
١,١٥٤
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
-١١

به گرمی تبریک گفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
-١٠

خواهر یا برادر پدربزرگ و مادربزرگ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
-٢٣

فوق العاده خوشحال بودن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

معتاد به خرید

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

کم کاری کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

به کسی بی احترامی و توهین کردن

پیشنهاد

میتواند از ارزش فوق العاده ای برخوردار باشد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

حرفی بزن چیزی بگو

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

به نصیحت کسی عمل کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

با کمال تعجب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

کینه ها را کنار گذاشتن آشتی کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

حرفه اشغال

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

مردمی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

Potent Strong Sturdy

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد

No name

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

جای همه چی رو پر میکنه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

به توصیه کسی عمل کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

Take someone's advice

پیشنهاد

خریدن خانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

Firm grounds

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

خوش قلب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

به طور علنی متهم کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

کفن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

امواج ناامیدی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

نزاع خانوادگی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

خلاقیت را حفظ کردن

پیشنهاد

مکالمه را ادامه دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

سرپوش گذاشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

بذر حسادت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

Trust one's intuition

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

جواب انتقاد کسی را دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

Counter someone's criticism

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

حمایت و موافقت کسی را جلب کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

محکوم به فنا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

جسارتا اظهار عقیده کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

شکاف اجتماعی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

سزاوار تنبیه شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

صخره ناهموار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

غیرقابل توزیع

پیشنهاد

Nutritious food

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

سعادت و خوشی خانوادگی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

رنگ های موافق

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

Source country

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

سطح تحصیلات

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

دنبال کننده اخبار . فرد علاقمند به اخبار

پیشنهاد

در شرایط بدو نامطلوب قرار دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

ذات واقعی خود را نشان دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

شروع شدن و تشدید درد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

تجربه بودن در یک موقعیت شغلی اداری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

باعث جلب توجه شدن