پیشنهاد‌های سارافرجپور (٢,٥٦٩)

بازدید
١,١٥٦
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بچه دار شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

گاو شیرده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

کار پربازده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

بذر حسادت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

بذر امید کاشتن

پیشنهاد
٠

شروع سختی داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

خشم کسی را برانگیختن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تندخو

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

بحث جنجالی

پیشنهاد

مکالمه را ادامه دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

خلاقیت را حفظ کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

امواج ناامیدی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
-١٨

ناگهان ناراحت یا عصبانی بنظر رسیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

محیط یا وضعیتی را شادتر کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
-٢٣

فوق العاده خوشحال بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

منشأ مشکل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

دلیل اصلی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

تهوعی که در سفر و وسیله نقلیه به آدم دست میده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

ذاتی درونی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

ذاتی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

کمیته رهبری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

قابلیت ستاره شدن معروف شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

بیکار ایستادن منتظر ایستادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

پول تو جیبی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

تغییر عقیده دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

کالسکه بچه

پیشنهاد
٠

زندگی کردن در صلح و برادری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

فالش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در مرز چیزی بودن نزدیک به چیزی بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

سرحال و سرزنده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

ویدیو چک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

خلاقانه مبتکرانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

گستاخ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

ابوقراضه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

گستاخ خیره سر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

دغل ، کسی که شوخی های مسخره می کنه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

به نظر آشناست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

خیلی سریع و با سرعت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

چطور ممکنه چرا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

مضطرب شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

هیچ معلومه چرا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

Avoid

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

تهش اگه همه چی به بن بست بخوره

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

تلفن کردن تماس گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

دور دست اما در میدان دید دور اما قابل مشاهده

پیشنهاد
٣

عمدا نادیده گرفتن چشم پوشی کردن

پیشنهاد
١

حمایت کسی را جلب کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

Lose favour with someone حمایت کسی را از دست دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

وظایف دشوار.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

عجیب و غریب