heated discussion

به انگلیسی

• vehement discussion, angry discussion, stormy debate

پیشنهاد کاربران

بحث داغ
بحثی که با خشونت دخیله
بحث جنجالی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما