پیشنهاد‌های سارافرجپور (٢,٥٦٩)

بازدید
١,١٢٨
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

مشهور شدن و جایی برای خود باز کردن حرفی برای گفتن داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

آدم نوبر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

در حال حاضر بیکارم

پیشنهاد
٨

بین بد و بدتر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

خاله بازی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

نیازمند زمان بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بو بردن مطلع شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

قرص مکیدنی برای سرفه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

راحت باش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

مزخرف تحویل من نده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

اصلا و ابدا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

این ور اون ور گشت و گذار کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

تک تک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

خیال کسی را راحت کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

سنت شکنی تغییر اساسی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

نفس راحتی کشیدن استراحت کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

اقامت گاه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

خفه شو دهنتو ببند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

زبان تند و تیز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

قابل تنظیم طبق نظر مشتری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

حیطه شغلی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بزن قدش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

با این فرض که

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

صحاف

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

فشرده و شلوغ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

دورهمی خانوادگی پس از مدتی دوری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

نزاع خانوادگی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

تیک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

به افتخار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

تا خرخره غرق چیزی بودن

پیشنهاد
٢

با آرامش موضوعی را بررسی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

شدیدا درگیر و مشغول بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

سریع به کاری اقدام کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

Extremely bored

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

زیر آواز زدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

خندیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

پا گذاشتن گام برداشتن کف پله

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

در مقطعی از زمان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

اوکی با حوصله به کارت برس

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

آگاه شدن برخورد کردن مطلع شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

آدم ضعیف النفس

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

وصله زدن حل کردن مشکلات

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

آشتی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

به معنی کار خاصی نداشتن هم معنی میده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

مردد بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

مردد بودن دو دل بودن گیج بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

But for my part اما من شخصا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

ازدواج کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

درونی ترین عمیق ترین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

بینهایت کوچک