منو
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦٣

ضمیمه شده. پیوست شده

پیشنهاد
٢٨

به نتیجه رسیدن از روی شواهد شصتم خبردار شد. متوجه شدم. فهمیدم ( دوستان عزیز دو دو تا چهار تا کردن به معنای خوب فکر کردن و جوانب کاری را سنجیدن است ب ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

مراسم شب هالووین که کودکان به درب خانه های مردم می روند و این اصطلاح را میگویند تا شیرینی و شکلات بگیرند. ( هدیه بده وگرنه شیطنت میکنم )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

پرونده قضایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

اولین نفری باشی که خبری رو میده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٨

لذت بردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

به فرایند تایپ، ادیت، ذخیره و پرینت متن ها در کامپیوتر گفته می شود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

علاقمند و دلبسته وافر و بیش از اندازه به چیزی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

علاوه بر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

جور دیگری استفاده کردن تغییر کاربری دادن به چیز دیگری پرداختن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

کسی که در دادگاه مورد دادرسی یا محاکمه قرار گرفته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

بدقت دنبال چیزی بودن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

باد کردن. متورم شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

رنگ حنایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

عقده داشتن. کینه داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

بعد یهویی. . . . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

سیل وار آمدن. هجوم آوردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

شرکت یا کمپانی خیلی بزرگ و موفق

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

پایین کشیدن از قدرت. به زیر آوردن از قدرت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

۱ - عوض کردن موضوع صحبت ۲ - به هوش آوردن ۳ - متقاعد کردن ۴ - کسی یا چیزی را به خانه آوردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

بدون نوبت جلو رفتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

باری از روی دوش برداشته شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

یُبس کسی که شکمش سفت شده و کار نمیکنه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

کوچک کردن کسی. تحقیر کردن کسی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

چیزی که در همان لحظه به ذهن می رسد ( حضور ذهن )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

پذیرفتن و کنار اومدن با یک موقعیت سخت و غم انگیز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

کاهش پیدا کردن. کم شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

خجالت زده شدن. شرمنده شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

- اگه نظر منو بخواهی. . . - حالا این نظر منه ؛نمیدونم مفیده یا نه!

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

دوره محکومیت را گذرااندن در زندان بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

داشتن حق قانونی برای انجام کاری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

دیر یا زود بالاخره

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

به این دلیل که . . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

شنوندگان مورد نظر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

اتفاق مهم. واقعه حائز اهمیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

مخخف استرالیا رایج در میان اهالی استرالیا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

اسهال. دل پیچه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

اهمیت ندادن. نادیده گرفتن.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

دارای سعه نظر کسی که روی عقیده خاصی تعصب نداره و به تمام عقاید احترام میگذارد willing to consider and accept other people’s ideas and opinions

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

دست روی دست گذاشتن و کاری نکردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

تبانی. تقلب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

رویا یا خوابی که بیننده آن در عالم خواب می داند که در حال رویا دیدن ( خواب دیدن ) است.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

سر خانه اول برگشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

از دور. دورادور. با فاصله

پیشنهاد
٥

جور کردن ( پول )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

استخدام کارگران خارجی به جای نیروی کار داخلی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

دیگه دوست نداشتن چیزی که قبلا دوست می داشتی I used to love chicken , but I've gone off it now

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

I'm not available tomorrow ! فردا نمیتونم، کاردارم. وقتم آزاد نیست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

محکوم کردن. مجرم اعلام کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

حقوق بگیر

١