go back to square one

پیشنهاد کاربران

به اول یک پروژه برگردی به خاطر اینکه تلاش های قبلیت شکست خورده است
به عقب برگردید ( منظور ابتدای کار/ پروژه میباشد )
به گام نخست برگردید
به مرحله اول برگردید
از اول شروع کن
دوباره از اول شروع کن
سر خانه اول برگشتن
از صفر شروع کردن - دوباره از اول شروع کردن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما